هیأتها را شناسایی کنند منحرف باشد، شما یک وقت توجه بکنید که در بین این افرادی که تعیین شده است بسیاریشان افراد فاسد بوده‌اند و ضد انقلاب بوده‌اند. بنابراین، یک مسئله مهم حیاتی است برای کشور؛ همان طوری که بازسازی، یک مسئله مهم حیاتی بود در اول انقلاب و الآن هم باید تعقیب بشود، همان‌طور کیفیت بازسازی. افرادی که می‌خواهند وارد بشوند در این امر، باید افراد صالح باشند. و مطمئن به این زودی نشوید که ما عده‌ای هستیم که همه‌مان حزب اللهی هستیم. ممکن است که در بین شما عده‌ای باشند که به اسم «حزب الله» وارد بشوند و به اسم «حزب الله» کارهای شما را فلج کنند، کارشکنی کنند و شما بعد از دو سال دیگر متوجه بشوید مطلب را. بنابراین، یکی از امور مهم، مسئله شناسایی افرادی است که می‌خواهد این هیأتها را تشکیل بدهد و این را نباید در آن مسامحه به هیچ وجه کرد.
اجتناب از افراط و تفریط در امر پاکسازی
آن وقت راجع به کیفیت عملی که انجام می‌دهند، این از حیث افراط و تفریط، باید انسان اجتناب کند از طرف و هرکس که در آن رژیم وارد بوده، ما بگوییم که اینها همه‌شان فساد بودند. در بین این افراد، افرادی بودند که در آن وقت، خون جگر می‌خوردند، لکن الزام داشتند به بعضی کارها. البته اگر جنایاتی از آنها صادر شده باشد، آن وقت آن مسئله دیگری است. اما مجرد اینکه این آدم در آن وقت در وزارتخانه بوده، در اداره بوده یا - فرض کنید - در آن حزب فاسد «رستاخیز» بوده، مجرد این را نباید شما میزان قرار بدهید.
در آن وقت، شما خوب، بودید و ملتفت هستید؛ غالب شما توجه به این مسائل دارند که در آن وقت الزامی بود. آن مرد، آن مرد ناصالح، آن مرد فاسد (1) اعلام کرد که هرکس وارد نمی‌شود در این حزب، برود از ایران. خوب، در یک همچو محیطی، ممکن است بسیاری افرادی که با آن رژیم هم مخالف بودند، می‌دیدند چاره ندارند، الّا اینکه وارد