خودباختگی دولتهای منطقه نسبت به قدرتهای بزرگ
این خودباختگی که الآن این دولتهای اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان می‌دهند نسبت به قدرتهای بزرگ، اینها گمان می‌کنند که اگر صدام مثلاً دستش برسد یکی از اینها را می‌گذارد سر کار باشند صدام یک روحی دارد که نمی‌شود جلویش را بگیرد، نمی‌تواند جلویش را بگیرد، اگر می‌توانست جلویش را بگیرد که خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او می‌کنند. اینها خیال می‌کنند که اگر اینها گرفتار شدند، امریکا می‌آید و جلوی این را می‌گیرد که مبادا به آنها صدمه‌ای وارد بشود. امریکا شماها را برای نفتتان می‌خواهد. امریکا شما را برای این می‌خواهد که بازار درست کند که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ چه کار دارد امریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالی می‌خواهید داشته باشید، ملتهای شما هرچه می‌خواهند گرسنه باشند، ملتهای شما هرچه می‌خواهند تشنگی بکشند الآن، او چه کار به این کارها دارد، او می‌خواهد که از شما استفاده ببرد؛ نه استفاده‌ای که یک انسان از انسان می‌برد، نه استفاده‌ای که یک انسان از یک عبد می‌برد، استفاده‌ای که حتی از حیوانات هم پستتر ما را حساب می‌کنند و می‌خواهند استفاده ببرند.
دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور
تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید، نمی‌توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیره جان شما را می‌کشند و می‌برند و ملت شما را آن‌طور ضعیف و زبون و بیچاره می‌کنند و همه نشسته‌اید هی منتظرید که امریکا برایتان کار بکند. همان طوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند. ما نشسته‌ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته‌ایم که اگر شوروی بخواهد کاری بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می‌گذاریم» در این امور؛ نمی‌گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمی‌گذاریم کسی دیگر هم دخالت بر ما بکند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>