امین (1) خائن چه بساطی در سر این جمعیت مردم لبنان در آورده است. اسرائیل چه بساطی در آنجا درآورده بود. حالا به جای او اینها دارند در می‌آورند. لکن امریکا ندیدیم که یک کلمه بگوید. خودش فرستاده آنجا و تفنگدارهایش را فرستاده آنجا کمکش برای این جنایات، یک اسمی رویش می‌گذارند. شاید هم خودشان درست می‌کنند صحنه را. دوتا فرض کنید ترقه می‌اندازند به یک جایی و یکی دوتا را زخمی می‌کنند، یا فرض کنید آنها کرده باشند، آن وقت اینها می‌ریزند خانه به خانه می‌گردند جوان‌ها را می‌گیرند، جوان‌ها را حبس می‌کنند، جوان‌ها را می‌کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع می‌شود و امریکا نشسته دامن به آن می‌زند.
و اسفناکتر این است که مسلمین نشسته‌اند و تماشا می‌کنند. این مهره دومی که حالا آمده است، و «اسحاق شامیری» (2) که الآن آمده است و می‌خواهد نخست وزیر بشود، از اول برنامه خودش را گفته است. از اول گفته است که: «اسرائیل بزرگ باید تحقق پیدا کند، باید فلسطین بکلی از بین برود، تمام جاهایی که دست اسرائیل است اینها لاینفک از اسرائیل است». اسرائیل بزرگ، یعنی از نیل تا فرات، یعنی تمام منطقه‌ای که عرب نشین است، حجاز هم جزء این باید باشد، مصر هم جزء این است، و اینها نشسته‌اند آنجا دارند تماشا می‌کنند، و عده کثیرشان هم همراهی می‌کنند، و اسرائیل را می‌خواهند بشناسند و امثال ذلک.
ایجاد خفقان در دنیا توسط قدرتها
اینها یک مصیبت‌هایی است که در قرن ما واقع شده است، و مع الأسف مسلمین یعنی حکومتهای اسلامی بی‌تفاوت هستند؛ و آنها نمی‌گذارند که کشورهای خودشان، مردم عادیشان راجع به اینها صحبت بکنند. واقعاً در یک محیط خفقان این دنیا دارد بسر می‌برد، خفقان از این دو ابرقدرت. این افغانستان دست شوروی، هر روز فاجعه درست‌