آزادی خواهی ملت و تبلیغات دشمنان
الآن جرم این ملت این است که می‌خواهد آزاد باشد، می‌خواهد انسان باشد، می‌خواهد سرنوشت خودش به دست خودش باشد. الآن تمام کشورها به استثنای کمی، بر ضد یک همچو کشوری که ملتش قیام کرده است و می‌خواهد آزاد باشد و می‌خواهد احکام اسلام در این کشور باشد، مذهبش در این کشور باشد، تمام کشورها به استثنای کمی، بر ضد او قیام کرده‌اند. تبلیغات، همه می‌دانید که چه اندازه است. شما در داخل ایران هستید و تبلیغات خارجی را می‌شنوید. تبلیغات خارجی آن‌طور هست که شاید شماها هر کدام وجدانتان بیدار باشد ناراحت بشوید. آنها می‌گویند که در خیابانها بچه‌ها را به توپ و تفنگ می‌بندند. تبلیغات [خارجی‌] می‌گویند که مردم هیچ آزادی در ایران ندارند. تبلیغات خارجی می‌گویند هیچ انتخاب آزادی در ایران تحقق پیدا نکرده است.
می‌گویند که اختناقی که در ایران هست در هیچ جای دنیا نیست. هرجا هر فسادی واقع می‌شود به ایران نسبت می‌دهند. هر جا مردمش به جان آمده‌اند و مثل ایران می‌خواهند قیام کنند بر ضد آنها، آنها را به ایران نسبت می‌دهند. و آنها می‌خواهند ایران را از صفحه روزگار براندازند، می‌خواهند جمهوری اسلامی را براندازند. نمی‌دانند که با یک ملتی که به تمام معنا قیام کرده است و خون خودش را دارد نثار می‌کند نمی‌شود این طور عمل کرد.
قدرتهای بزرگ باید طرز تفکرشان را عوض کنند. باید بدانند که دنیا عوض شده است. دنیا دنیای سابق نیست. دنیای سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا اروپا یا امریکا و یا شوروی. دنیا امروز نمی‌پذیرد این را. باید آنها تعدیل کنند کارهای خودشان را. دنیا نمی‌پذیرد که دو قدرت تمام دنیا را از بین ببرند. دنیا نمی‌پذیرد که یک اقلیت تمام کشورها را ببلعد. باید اینها در کارهای خودشان یک تجدیدنظر بکنند.
تحمیل جنگ به ایران
جرم ما این بود که می‌خواستیم آزاد باشیم، می‌خواهیم خودمان زندگی خودمان را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>