اداره کنیم و می‌خواهیم که در تحت قیمومت هیچ دولتی نباشیم. برای این، همه کارها را دارند انجام می‌دهند. از آن طرف آن همه تبلیغات، از آن طرف این جنگی را - که الآن ایشان گفتند که جنگ را به پایان برسانید - به ما تحمیل کردند. هر یک از شما آقایان که در اینجا آنوقتی که اول جنگ بود شما بودید اینجا، دیدید که عراق حمله کرد به ایران از هوا، از دریا، از زمین. و عراق گرفت مقدار زیادی از خوزستان را و عراق به واسطه تحریکاتی که از طرف امریکا شد به او، این عمل جنایتکار را انجام داد، و بعد هم که ایران برخاست از جا و جوانهای ما با قدرت ایمان او را از مملکت خودشان بیرون کردند، مگر یک مقدار کمی که الآن در دست آنها هست. الآن هم قدرتها جمع شده‌اند که این را نگه دارند. می‌خواهند این غیرانسانی که با ملت خودش و با علمای ملت خودش و با ملت ما این جنایات را کرده، می‌خواهند حفظش بکنند. آقا می‌گویند که صلح بکنیم. ما از اول، جنگ با هیچ کس نداشتیم، لکن با صدام صلح نمی‌توانیم بکنیم.
صدام یک جانی است که به هیچ یک از تعهداتی که می‌کند اعتبار نیست. او با دولت سابق با اینکه غیرقانونی بود، تعهد کرده بود و آن را به هم زد. (1) او هر روز عوض می‌کند افکارش را، یک انسانی نیست که بشود با او صلح کرد. شما گمان می‌کنید که اگر ما با صدام صلح کنیم به این صلح ادامه می‌دهد؟ یا خیر، می‌خواهد تجهیز کند خودش را و تقویت کند و دوباره حمله کند. این آدمی است که از اول تا حالا به شهرهای بیچاره عرب نشین، کردنشین، فارس نشین با موشکها حمله کرده، و مع الأسف موشک از شوروی است، از امریکاست و از آن اسفناکتر اینکه دولتهای منطقه بر او کمک می‌کنند.
هشدار به کشورهای منطقه
ما کراراً به دولتهای منطقه گفته‌ایم که آقا بیایید با هم دست بدهیم و خودمان را از چنگال ابرقدرتها بیرون کنیم. مظلومها دیگر نمی‌توانند تحت ظلم ابرقدرتها باشند. الآن‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>