در امریکا هم خود ملت امریکا قبول ندارد این کارهایی را که دارد رئیسشان می‌کند.
الآن مردم امریکا هم عاصی شده‌اند از دست اینها. دنیا اصلاً به عصیان کشیده شده است.
شما دنیای امروز را مثل سابق حساب نکنید. دنیا نمی‌پذیرد از شما که شما در قصرهای خودتان بنشینید و همه را زیر بار اذیت قرار بدهید و زیرسلطه خودتان قرار بدهید. باید فکری بکنید برای خودتان. و دولتهای اسلامی باید فکری برای خودشان بکنند. شما اشخاصی که از طرف دولتهای اسلامی در این کشور هستید به کشورهای خودتان بگویید که یک فکری برای خودتان بکنید. صدام رفتنی است. صدام را ما هم کارش نداشته باشیم، ملت خودش بیرون می‌کند. او رفتنی هست. فکر بعد از او را برای خودتان بکنید.
ما صلح می‌خواهیم. ما با همه مردم دنیا صلح می‌خواهیم باشیم. ما می‌خواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم. ما می‌خواهیم در بین مردم دنیا زندگی بکنیم، لکن آنها نمی‌گذارند ما را.
اگر صدام به ما حمله نکرده بود، ما کاری به عراق نداشتیم. عراق برادر ماست. امروز هم ملت عراق برادر ما هستند. با ملت عراق ما مخالفتی نداریم. اوست که دارد ما را می‌ترساند که به شهرهای شما [حمله می‌کنیم‌]. خوب، شما دیدید همین دو روز که او آن قدر قلدری کرد و گفت شهرهای شما را چه می‌کنیم و بنا بود دیروز بکند، نکرد. بنا بود امشب بکند، نکرد. معلوم نیست که حالا کی بکند. البته تو دهنی می‌خورد. لکن باید این کشورهای اسلامی به خود بیایند، توجه کنند به مطلب، خیال نکنند که صدام را نگه می‌دارند و ما را از دست می‌دهند برای آنها خوب است. آنها اسلام را نگه دارند. ما اسلام را می‌خواهیم. اسلام را نگه دارید تا از همه شرهای شرق و غرب نجات پیدا بکنید. من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که تمام مظلومین دنیا را از دست ظالمها نجات بدهد. من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که دولتهای اسلامی را به خود بیاورد. ملتهای اسلامی را از تحت این فشارها بیرون بیاورد. مظلومین دنیا را از دست ظالم‌ها نجات بدهد.
و من از شما آقایان می‌خواهم که شما به ممالک خودتان، به دولت‌های خودتان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>