بازیش داده‌اند برای اینکه، بیاید یک همچو شلوغکاری بکند. اگر چنانچه دستِ اینها پشت سرش نبود، با یک سیلی از بین رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش می‌کنند و حالا هم دارد سست می‌شود دنبال کردنشان، مأیوس شده‌اند اینها. شما بدانید که دشمن شما مأیوس است امروز و شما قوی‌اید امروز. لکن عمده تکلیف خود شماست که هرکدامتان به تکلیف عمل بکنید. قانون برای شما تکلیف معین کرده، اسلام برای شما تکلیف معین کرده، به این تکلیف باید عمل کرد. این تکلیف برای شما آبرو پیدا می‌شود، برای شما حیثیت پیدا می‌شود، کشور شما حیثیت پیدا می‌کند.
حفظ حیثیت اسلامی - ملی در گِرو اتحاد نیروها
الآن کشور شما با آن وقت چقدر فرق دارد؛ آن وقت همه این بودند که مستشاران بیایند چه بکنند، چه بکنند، کارخانه‌های ما دست مستشارها بود، ارتشمان دست آنها بود، همه چیزمان دست آنها بود. امروز شما بحمدالله خودتان هستید، ایستادید روی پایتان در مقابل امریکا، شوروی، نمی‌دانم سایر جاها. می‌گویید که ما هستیم هیچ کاری به کسی نداریم، نمی‌تواند کسی دخالت کند و نخواهد کرد، نمی‌توانند هم بکنند، نه صلاح نظامی‌شان و نه صلاح سیاسی‌شان هست، نمی‌توانند این کار را بکنند. لکن شرط اینکه ما بتوانیم مقاومت کنیم و بتوانیم حفظ کنیم این کشور را، شما بخواهید حفظ بکنید حیثیت ملی خودتان را، حیثیت اسلامی خودتان، شرطش این است که با هم باشید. فکر اینکه من ارتشی هستم باید چه باشم، من عرض می‌کنم سپاهی هستم باید چه بشوم، من بسیجی هستم، این فکر از سرتان دور بشود. همه یکی هستید و آن قدرت است و آن قدرت ملی خودتان. وقتی همه یکی هستید دیگر این حرفها از بین می‌رود که من کجا و او کجا، همه با همید. الآن هم بحمدالله - آن طوری که گزارش دادند - الآن هم همه‌تان منسجم شدید، همه قوا با هم منسجم‌اند و می‌بینید هم که چطور از شما دارند می‌ترسند؛ این‌ور و آن‌ور افتادند دنبال اینکه بیایید صلح کنید. دروغ هم می‌گویند بحمدالله، معلوم است که دروغ هم می‌گویند اینها. و خدا عذاب اینها را به دروغشان هم اضافه خواهد کرد در هر صورت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>