وارد می‌شود. اگر در آنجا هم نشد، عِنْدَ النَّزْع (1) فشار زیاد بر او وارد می‌شود. اگر آن هم نشد آن مهالک و آن «عَقَباتی» (2) که در کار هست، در آن عقبات، در برازخ و در آن عقبات بر او چیز [فشار] واقع می‌شود. اگر نشد در قیامت بر او یک فشارهایی وارد می‌شود، برای اینکه جهنم نرود. لکن اگر نشد چطور؟ آخِرُ الدَّواءِ الْکیّ؛ (3) خدا نکند به او برسد. در روایتی هست که لابِثینَ فیها احقاباً، (4) این مال اشخاصی است که اهلِ - عرض می‌کنم که - هدایت هستند؛ یعنی اشخاصی هستند که دیانتشان محفوظ است! (5) برای من و جنابعالی است! آن وقت هر «حَقْبه» اش (6) چند هزار سال! آقا شما الآن یک سنگ گرمی را نمی‌توانید دستتان بگیرید، آتش است؛ بترسید از آتش! این آتشها را از حوزه‌ها بیرون کنید؛ از قلبهایتان این اختلافات را بیرون بکنید. مهذب کنید خودتان را. شما می‌خواهید وارد بشوید در یک جامعه‌ای، تهذیب کنید آنها را؛ از شما که تهذیب برنمی آید! کسی که خودش را نتواند اداره کند دیگران را می‌تواند؟! این دسته بندیها غلط است؛ این دسته بندیها فسق است. حوزه‌ها را ضایع می‌کند این کارها. دست بردارید از این لوطیگریها.
خطر نفوذ دشمن در حوزه‌ها
من همه‌اش خوف - خیلی خوف - از این مطلب دارم که یک اشخاصی در بین این جمعیتها پیدا می‌شود، پیدا شده باشد. ممکن هم هست که اینجا توی مدرسه‌ها نباشد، توی مدرسه‌ها ممکن است اصلاً نباشد، همه اشخاص مهذب و خوب باشند لکن او به وسایط، وسایط به واسطه، واسطه به واسطه برسد به اینکه تکلیف شرعی درست کنند!