قوی باشید!
در هر صورت قوی باشید، خودتان را قوی کنید. به خدا متوجه بشوید و پشتوانه شما خدای تبارک و تعالی است [گریه شدید حضار] ... شما خدا دارید و خدای تبارک و تعالی به شما کمک خواهد کرد و حوزه‌ها هم ان شاء الله محفوظ خواهند ماند.
آن روزی که مرحوم آقای حاج شیخ عبد الکریم - رضوان الله علیه - فوت شد در ... [قم‌] بیش از صد نفر طلبه می‌گفتند هست اما طلبه ورشکسته‌ای که در همه چیز ... و طولی نکشید آنکه [رضا خان‌] ظالم بود رفت و حوزه شد یک حوزه پنج هزار نفری و بحمد الله الآن هم به قوّت خودش باقی است و امید است همیشه باشد. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست و این حوزه را حفظ می‌کند و امیدوارم که شماها را برگرداند به محل خودتان و شما با کمال قوّت نفسْ تحمل مشاق (1) را بکنید برای خدا. خدای تبارک و تعالی به شما اجر خواهد داد و من ان شاء الله فردا مسیر خودم را تعیین می‌کنم؛ فردا من [تذکره‌ام را] می‌دهم اگر موافقت کنند؛ اگر هم موافقت نکردند که ما هستیم ... خداوند پشت و پناه همه شما باشد. البته بر من مشکل است که شما آقایان ... [گریه حضار]. تقدیری که شده است، پیش آمده است و ما تسلیم هستیم در مقابل تقدیر خدا .....

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>