نامه
زمان: 13 فروردین 1351 / 17 صفر 1392
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، اعلام سلامتی
مخاطب: خمینی، سید احمد - قم
بسمه تعالی
17 صفر 92
احمد عزیزم
الآن نامه بی‌تاریخ شما که ظاهراً اوایل محرّم نوشته اید رسید. نامه‌های بعد از این نامه هم رسیده است. از سلامت شماها مسرور هستم. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. هوا بسیار خوب است. از اینکه نوشته اید در هیچ امری وارد نیستید جز به تحصیل، ممنون هستم. خداوند تعالی به شما توفیق عنایت کند. حضرت آقا (1) را تنها نگذارید. البته به ایشان نباید بد بگذرد. از همه امید دعا دارم. حضور مبارک حضرت آقای عمو و به همه بچه‌ها و به محترمه (2) خودتان سلام برسانید. والسلام علیکم.
پدرت
خانم امروز کاهو نخورده، روزهای دیگر بحمد الله کاهو می‌خورند و حالشان خوب است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>