وکالتنامه
زمان: 7 مهر 1354 / 22 شوال 1395
مکان: نجف‌
موضوع: سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی‌
وکالت عمومی‌
اینجانب امضاکننده زیر، روح‌الله [فرزند] سید مصطفی خمینی، اقرار می‌کنم که آقای علی [فرزند] نصرالله خلخالی را وکیل خود قرار دادم و وکالت عام مطلق خود را به ایشان سپردم و به او اختیار انجام تمام فعالیتهای حقوقی مجاز از نظر شرعی، قانونی و عرفی از جانب خود را واگذار کردم، همچنین اختیار واریز کردن، برداشت مبالغ از بانکها با امضای وی، گشایش اعتبارات و امضای قراردادهای گشایش اعتبارات اسنادی و غیراسنادی و اصلاح و ابطال آنها و تسویه حساب سندهای رسیده به نام اینجانب و پرداخت وجوه و اخذ اسناد را به ایشان سپردم. در ضمن اینجانب حق امضای اوراق بازرگانی (سندهای تجاری) با اشکال مختلف آن، تسویه حساب آنها نزد بانکها با امضای مشارٌالیه و برداشت مبالغ آن و نیز اجازه دریافت تمام حواله‌جات با سند و بدون سند و پرداخت هزینه‌های آن و همچنین حق برداشت براساس اعتبار داده شده به اینجانب از سوی بانکها را به وی واگذار کردم. از طرفی اجازه رهن اموال منقول و غیرمنقول خود جهت ضمانت تسهیلات اعطایی به اینجانب از سوی بانکها را نیز به ایشان سپردم.
بنده اجازه عقد وثیقه‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌ها و اجازه امضای قراردادهای آن و نیز تمام قراردادها و تسهیلات دیگر بانکی؛ همچنین اجازه اقدام به کفالت دیگران و امضای قراردادهای بانکی را به ایشان واگذار کردم. در ضمن اجازه گشودن حساب جاری نزد بانکها و واریز کردن و برداشت از آن حساب و اجازه حضور برای باز کردن صندوق امانات و دریافت محتویات آنها و نیز سپردن امانت یا دریافت امانتهای نقدی‌