وظیفه ما، کمک به نهضت.
ما موظفیم که با آنها هر اندازه‌ای می‌توانیم [همراهی کنیم‌]، هرکس به اندازه قدرت خودش. من می‌توانم الآن با شما صحبت کنم و شما را دعوت کنم به اینکه با ملت خودتان که برای منافع همه - که شماها هم جزء آنها هستید - قیام کردند [متحد شوید] و شماها موافقت کنید، این جبهه‌های خارجی هر چه هستند، اینها همه همدست بشوند؛ من به اندازه‌ای که می‌توانم برای شما چند نفر الآن صحبت کنم صحبت می‌کنم؛ آن مقداری هم که می‌توانم بنویسم می‌نویسم منتشر می‌کنم؛ شما هم به هر اندازه‌ای که می‌توانید. تظاهر، هر وقت وقتش شد، مناسب شد؛ نوشتن، گفتن، به روزنامه نگارها چیز گفتن، هر چه می‌توانید. هرکس به اندازه‌ای که می‌تواند با این ملت ضعیف که الآن تحت چکمه این بی‌انصافها هست باید همراهی کرد.
و یک همچو قیامی که الآن در ایران هست من گمان ندارم در تاریخ سابقه داشته باشد، این را که یک مسئله واحدی را همه بخواهند. الآن همه، این بچه‌هایی که تازه خودشان هم الآن نمی‌دانند چه چیز دارند می‌گویند اما می‌گویند ما شاه نمی‌خواهیم! یا اینکه همه گفته‌اند اینها هم می‌گویند. یک بچه هفت - هشت ساله، پنج - شش ساله! آنکه زبان باز کرده الآن می‌گوید که مرده باد شاه! برای اینکه دیده همه می‌گویند او هم می‌گوید. این زبان همه است، این منطق همه است. و در طول تاریخ شاید ما نداشته باشیم یکوقتی که همه یک مطلبی را با هم بگویند؛ یعنی، آنکه در آن طرف ایران - در اقصا بلاد ایران - است با آنکه در مرکز است حرفش یکی باشد. الآن وضع اینطور شده است. و یک ملتی وقتی وضعش اینطور شد، این پیش می‌رود. این دیگر نمی‌شود که این ملتی که ایستاده الآن در مقابل ظلم و در مقابل قلدریها، و آنها با توپ و تانک و او با مشت، دارد مقاومت می‌کند و نمی‌رود کنار، این ملت شکست نمی‌خورد.
تبلیغات دشمن برای ایجاد تفرقه
الآن تبلیغات مختلف شروع شده است. شروع بود، زیاد شده است. تبلیغات مختلف برای اینکه بشکنند این وحدت را، و جبهه‌های مختلف، اشخاص مختلف [را]. اینها با