آن صورتها. حتی گفتند که بنا دارند که در دانشگاه - وقتی که باز شد دانشگاه - یک دسته سازمان امنیتی را به صورت دانشجوها بیاورند و شعار کمونیستی بدهند برای اینکه به مردم بفهمانند که اگر شاه نباشد خواهد اینطور شد! این شاه از کمونیستها هم بدتر است. این شاه، هر کسی از این شاه، از این آدم که بهتر است! این چه گذاشته برای مملکت ما؟ این جز اینکه همه‌اش تبلیغات [است‌]؟ چقدرها خرج تبلیغات در داخل و خارج می‌شود تا اینکه روزنامه‌ها در خارج برای او دروغها را بنویسند و در داخل برایش دروغها را بنویسند. این مشغول این کارهاست. و مشغول جمع کردن مال و در اطراف دنیا زینت تهیه کردن و زمین تهیه کردن. همین است کار ایشان! کار ایشان دیگر چیست؟ .... یا آدمکشی و آدمزنی است، یا یک استفاده اینطوری؛ از مردم دارد استفاده می‌کند و مال این ملت را دارد تضییع می‌کند.
حرف ما این است. ما یک کلمه حرف داریم و آن این است که اینهایی که نشسته‌اند سر این خوان یغما، که اسمش ایران است، و هرکس از هر طرف آمده است، هر مملکتی از هر طرف آمده است، دارند از این خوان یغما می‌خورند و این ملت ما کنار این دارد گرسنگی می‌خورد، ما می‌گوییم این نباشد. ما می‌گوییم یک مملکتی ما داریم، نفت دارد، مخازن دیگر دارد، غنی است مملکت ما، این مملکت را برای خودمان بگذارید. خودمان کارهایش را می‌کنیم. اگر بخواهیم هم کارشناس بیاوریم، خودمان می‌آوریم. چرا شما بیاورید با ماهی - نمی‌دانم - چند صد هزار تومان! کارشناس می‌آوریم که اینطور نباشد. خودمان کارشناس درست می‌کنیم.
فرهنگ استعماری، مانع رشد استعدادها
دانشگاه از وقتی که امیرکبیر ایجاد کرده است تا حالا، به قدر هفتاد سال یا ... خیلی سال می‌گذرد از عمرش، لکن نگذاشتند جوانهای ما درست بشوند، خوب سرانجام کار را انجام بدهند. اصلاً مانع شدند از اینکه رشد بکنند جوانهای ما. دانشگاه‌هایی، که به دست دیگران درست شده است که نگذارند رشد در آن پیدا بشود. نظامیهای ما را نمی‌گذارند که تربیت نظامی صحیح بشوند. مستشارهای امریکایی اینها را به راه کج‌