می‌برند؛ یعنی راهی که برای آنها فایده دارد می‌برند! فرهنگ ما فرهنگ استعماری است. ما باید فرهنگ خودمان را داشته باشیم. این فرهنگها فرهنگهایی است که نمی‌گذارند بچه‌های ما با فرهنگ بزرگ بشوند. یک لوزه الآن می‌خواهد عمل کند، همین خود یکی از چیزهایشان این بود که از اروپا آوردند این لوزه را عمل کرد! خوب، تویی که می‌گویی که ما دیگر مملکتمان را بردیم تا آنجا! لوزه‌تان را هم دارید جای دیگر عمل می‌کنید! پس معلوم می‌شود که شما هیچی ندارید! یک خط می‌خواهند بکشند از اینجا به آنجا، از خارج می‌آورند و درست می‌کنند برای اینکه یک خطی بکشند! آن وقت یک قرارداد با یک کمپانی می‌بندند - در یکی از این قراردادها بوده است، من یادم نمی‌ماند این چیزها - که نمی‌دانم چند متر راه درست کرده بود و باقی آن را برداشت و رفت پی کارش! اینها اینطور ریختند به جان این مملکت. گازش را شوروی می‌بَرد، نفتش را امریکا می‌بَرد! ما که می‌گوییم که حکومت اسلامی می‌خواهیم، می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته بشود؛ نه به منطق شاه که می‌گوید اینها می‌گویند که ما می‌خواهیم برگردیم به زمان هزار و چهار صد سال پیش از این! ما می‌خواهیم به عدالت هزار و چهار صد سال پیش از این برگردیم نه اینکه زندگی‌مان زندگیِ آن وقت بشود. نه؛ همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم لکن اینهایی که اینها دارند مظاهر تمدن نیست. این همه آدمکشی مظاهر تمدن است؟! این حکومت نظامی - عرض می‌کنم که - به جان مردم ریختن، این مظاهر تمدن است؟! این همه نفتهای ما را به دیگران دادن و در مقابلش اسلحه‌ای که نمی‌توانند این اسلحه را به کار ببرند. اسلحه‌هایی که به ایران می‌آورند ما نداریم کسی که کارشناس باشد، بداند این را چه جوری باید به کار انداخت، باید خود مستشارهای آنها بالای سرش باشد! پایگاه درست کردند اینجا! پایگاه امریکایی درست کردند به صورت اینکه ما می‌خواهیم مملکتمان را چه بکنیم! پایگاه امریکاست اینجا! ما اینکه حرفمان است این است که می‌خواهیم اینطور این آشفتگی که الآن این آقا ایجاد کرده است، این نوکر ایجاد کرده برای اربابهای خودش، ما می‌خواهیم این نباشد.