منعکس کنیم، باید منعکس کنیم. هر کاری از شما می‌آید بکنید؛ هر که ازش کار نمی‌آید لااقل دعا کند به اینها که فردا گرفتار این رژیم منحط هستند.
ان شاء الله خداوند همه شما را موفق کند؛ و اگر فردا توانستم من، و مجال داده شد، ان شاء الله فردا هم چند کلمه‌ای با شما صحبت می‌کنم. [صلوات حضار]؛ و من از اینکه، هم دیر می‌آیم، هم کم می‌توانم اینجا بنشینم، از آقایان معذرت می‌خواهم؛ برای اینکه سنّ من را می‌دانید حدودِ قریبِ هشتاد سال است؛ و شما الحمدللَّه جوان هستید، قدرت دارید که مقاومت کنید، بنشینید؛ من همچو قدرتی ندارم. از این جهت من معذرت می‌خواهم که نمی‌توانم زیاد پیش شما بنشینم. [تکبیر حضار]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>