حرفها نیست. اما اینکه او نوشته، آن هم اشتباه است؛ برای اینکه روحانیون حالا زندگی شان خیلی بهتر از آن وقتی است که اصلاحات ارضی نشده بود. هرکه می‌خواهد برود ببیند. اگر مسئله، مسئله چیز است که زندگی شان چطور است، زندگی روحانیون حالا صد درجه بهتر از آن وقت است! چیزی از آنها به هم نخورده است که. اگر نفوذ کلمه ندارند که نفوذ کلمه هم دارند. لکن دارید می‌بینید دیگر. اگر ندارند، چطور ایشان تشبث کرده که‌ای مراجع عظام، ای علمای اعلام، بیایید این مردم را هدایت کنید! بیایید چه بکنید! یک دفعه اینها آن می‌شوند! یک دفعه وقتی جواب کاغذ مراجع را می‌دهد - در همان اوایل امر - می‌گوید که، می‌نویسد که شما بروید ارشاد عوام را بکنید! یعنی شما حق دخالت در امور مملکت ندارید، بروید ارشاد عوام بکنید! به ایشان باید گفت که ما ارشاد عوام را کردیم [خنده حضار] عوام الآن هدایت شدند و ارشاد شدند. و شما خواب بودید، اینها ارشاد کردند! حالا که ارشاد کردند تشبث پیدا کردید که حالا بروید دیگر! مرا حفظ بکنید مثلاً چه! به ایران فکر بکنید!
رژیم باید برود
اینها تشبثات است، فایده ندارد هیچ! غیر از یک کلمه. و آن این است که این رژیم برود و این امریکا و شوروی و - نمی‌دانم - انگلستان، و همه اینهایی که در این سفره ایران که افتاده مجانی دارند استفاده می‌کنند، اینها هم دست مجانشان را بردارند. ما که نمی‌خواهیم بهشان نفت ندهیم تا دست و پا بزنند که یک ملتهایی را از سر ما خواهید چه کرد. نخیر، ما می‌خواهیم نفتمان در اختیار خودمان باشد؛ هر مقدار دلمان می‌خواهد بفروشیم، و می‌فروشیم. هر رژیمی پیش بیاید نفتش را می‌خواهد بفروشد اما نه اینطور. غارتگری را ما با آن مخالفیم، نه فروش نفت را به قیمت صحیح خودش. [به‌] قیمت صحیح خودش می‌فروشیم و ارز می‌گیریم. پول می‌خواهیم ما. می‌خواهیم برای مردم صرف بشود. اینجا نفت ما را زیادتر از آن اندازه‌ای که باید استخراج کنند استخراج می‌کنند. پول هم که نمی‌گیرند یا آهن پاره می‌گیرند! یا طیاره‌های به آن قیمتهای گزاف می‌گیرند. آن مقداری هم که می‌گیرند صرف این ملت نمی‌شود. الآن این ملت چی دارد
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>