بایستند و نگذارند اینها اینقدر چپاول کنند.
لکن حالا بحمدالله این بت شکسته شد و این سد برداشته شد، و برداشته خواهد شد بعد زیادتر. و ملت ما قیام کرد و شجاعت خودش را و بیداری خودش را در تاریخ ثبت کرد ملت. ملت اثبات کرد که نه نیرنگهای شاهانه و نه چماقهای شاهانه نمی‌تواند جلوی این را بگیرد! نه حکومت نظامی و نه نخست وزیر نظامی، اینها دیگر قابل این نیستند که جلوی یک ملت را بگیرند. امروز که حکومت نظامی است و دولت نظامی است - همین امروز - در ایران باز همان نهضتها و همان حرفها و همان «مرگ بر شاه» ها الآن هم موجود است در ایران.
حمایت ابر قدرتها از شاه برای تأمین منافع خویش
نمی‌شود یک ملتی را [اغفال‌] کرد. از این حرفهایی که کارتر می‌گوید که ما همراهی می‌کنیم و ما همچو نوکری را نمی‌توانیم از دست بدهیم و این منافع ما را در ایران چه می‌کند، و مال انگلستان می‌گوید مردکه (1) خیر، ما نمی‌توانیم بنشینیم کسی که منافع ما را در آنجا چه می‌کند! خوب، ما برای همین جهت داریم فریاد می‌زنیم که این آدم آمده است که منافع انگلستان و امریکا و شوروی را تأمین کند! این خائن است! این مخالف با همه چیز ملت ماست، قانوناً این دیگر سلطان نیست، از اول هم نبوده است! این سلسله پهلوی از اول به غیرِ قانون سلطنت کرده. از اول با سرنیزه مجالس را درست کرده‌اند. مجلس ملی ما نداشتیم هیچ وقت. مجلس ملی که سلطنت او را، مجلسی که سلطنت او را تثبیت کرد مجلسی بود که با سرنیزه درست شده بود. این را من اطلاع دارم و شاهد قضیه بودم، و هر که همسن من است او هم اطلاع دارد و شاهد بوده است. یک سلطنت غیر قانونی و یک مجلس غیرقانونی و یک دولت غیرقانونی دارد بر ما حکومت می‌کند، بعد آقا می‌گویند که ما انتخابات را آزاد قرار می‌دهیم! اصلاً انتخاباتْ غیرقانونی است با وجود شما! شما وجودت غیرقانونی است، انتخابات یعنی چه؟! انتخابات آزاد یعنی‌