چه؟! باید قانونی باشد، انتخابات را باید شاه - به حَسَب قانون - باید شاه امرش را بدهد؛ توشاه نیستی! تو یاغی هستی! یک آدم یاغی تو هستی، برخلاف قانون دراین مسند نشستی.
تبلیغات علیه اسلام
مهلت ندهید آقا. همه، همه موظفیم و اگر کوتاهی کنیم، همه خائنیم. [صلوات حضار] و من امیدوارم که شما جوانها با وحدت اراده و با وحدت عمل، بدون اینکه با هم اختلافی بکنید، همه یکصدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما [ست‌]. و تبلیغاتی که در اطراف این مسائل می‌شود، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است. اینکه اسلام نمی‌تواند دیگر حالا اداره بکند، مال چهارده قرن پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمی‌تواند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجاع می‌کند، از این مسائلی که دیگر کهنه شده ... - اینها دیگر کهنه شده - این در ده - بیست سال پیش از این ممکن بود یک کسی یک چیزی بگوید ولیکن حالا دیگر کهنه شده. همین آقایی که «ارتجاع سیاه» می‌گفت و - عرض می‌کنم که - دو شی ء غیرمبارک، ارتجاع - ارتجاع سیاه و سرخ (1)، اینها دارند مملکت را چه می‌کنند! حالا آمده دستش را دراز کرده که مراجع عظام و روحانیون اعلام بیایند و با من کمک کنند که من این جنایات را توسعه بدهم و زیادش کنم و ادامه‌اش بدهم! [خنده حضار] این وضع ایشان این بود. این حرفها کهنه شده.
شیوه زندگی و رهبری رؤسای حکومت اسلامی
اسلام آن اسلامی است که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را، برای اینکه آدمشان کند. نه فتح اسلام مثل فتح - سلطنتهای - سلطانهای دیگر، مثل فتح نادر شاه است؛ خیر. آن طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمؤمنین که بعد از او رئیس اسلام بود. شما خود آنها را ببینید که وضعشان چه جوری بوده. دیکتاتوری بوده است؟