دامداری حسابی بود کافی بود برای همه ایران و مابقی‌اش باید صادر بشود.
خیانت شاه در مراوده با اسرائیل
حالا شما همه چیز را از خارج وارد می‌کنید. هر چه هست یا از اسرائیل می‌آید؛ دشمن اسلام! خدا می‌داند که این مرد نسبت به اسلام چه خیانتها کرده است. اسرائیل که دشمن اسلام است، با مسلمین الآن در جنگ است، این از همان اول این را شناختند. (1) از اول، از بیست و چند سال پیش از این، حدود سی سال، بیست و پنج سال پیش از این، اسرائیل را که در جنگ بود با مسلمین اینها به رسمیت شناختند! و ابتدایش بروز ندادند؛ و آخرش هم حالا که می‌بینید که الآن یکی از افرادی که سینه می‌زند برای محمد رضاخان، برای بقای اوست، اسرائیل است که می‌گوید نفت ما از بین می‌رود؛ برای اینکه نفت او را اینها دارند می‌دهند؛ یعنی نفت بلاد مسلمین را می‌دهند به دشمن مسلمین که جنگ کند با مسلمین! یک همچو خائنی است این مردک! نفت ما را با تانکرهای خودشان، با وضع خودشان می‌رسانند به آنها؛ آنهایی که با همین نفت جنگ می‌کنند با مسلمین و غصب کردند زمینهای مسلمین را - عرض می‌کنم - همه چیز مسلمین را از بین بردند. فلسطین را چه کردند، بیت المقدس را غصب کردند. این یکی از خیانتهایی است که این مرد به اسلام و مسلمین کرده است که در ایران هم همین طور؛ این هم این فلسطینی‌ها. بهترین زمینِ - اینطوری که به من اطلاع داده‌اند - بهترین زمین ایران دست اسرائیلی هاست؛ بهترین زمین دست این یهودیهای اسرائیلی است که آنها کار می‌کنند باهاش و منافعش را آنها دارند می‌برند.
محرومیت روستاهاو چپاولگری خاندان شاه
دهقانهای ما باید بیایند در تهران، زندگی‌شان آنطور باشد که گفته‌اند؛ و انسان تا نبیند، هر که نبیند و مطلب را نرود بررسی کند نمی‌فهمد چه خبر است؛ با اینها چه کرده‌اند. این مال خود تهرانش است و پایتخت! از اینجا وقتی بیرون بروید و در شهرهای دیگر و در

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>