ایرانیان مقیم خارج باید حافظ آبروی ایران باشند
از اموری که باعث تأسف من است، که بسیار در اینجاها صحبت آن هست و سؤال می‌شود، اینها [ست‌] که جوانهایی که در اینجاها هستند گاهی در دکانها، در مؤسسات دولتی، در مؤسساتِ - مثلاً - بانکی، یا قطار یا اتومبیلها، اینها گاهی وقتها یک تخلفاتی می‌کنند، به حجت اینکه خوب اینها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را. این صحیح نیست. شماهایی که در اینجا الآن هستید، شما اشخاصی هستید که اگر از شماها یک مطلب خیانتی ببینند عمومیت به ملت ایران می‌دهند. اینطوری است [که می‌گویند] دزدند ملت ایران یا مسلمانها این جوری هستند! از این جهت باید خیلی این جهات را ملاحظه کنید که هیچ، ولو اینکه شما جایز هم بدانید - جایز هم نیست - ولو جایز هم بدانید که مال این مؤسسه را بردارید، برندارید. تحرُّزْ (1) کنید از این معنی برای اینکه حفظ آبروی خودتان و حفظ آبروی اسلام و حفظ آبروی ملت لازم است. اگر در یک جایی که - مثلاً - می‌روند این جوانها، در آنجا سوار اتومبیل می‌خواهند بشوند یا سوار طیاره بشوند یا قطار بشوند، بلیتها را - مثلاً - تخلف بکنند و تقلب در آن بکنند، این با حیثیت انسانی یک ملت دارند بازی می‌کنند. اینها را شما با رفقایتان سفارش کنید که احتراز کنند از این مسائل؛ و این حجت که آنها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را بخوریم، این حجتْ درست نیست، صحیح نیست. شما باید حفظ حیثیت ملت خودتان را، حفظ حیثیت اسلام را بکنید برای اینکه شما اگر - فرض کنید که - یک پاسبانی دست شما را بگیرد در یک جایی که تخلفی کردید، نمی‌گویند این آقا کذا، می‌گویند ملت ایران اینطوری است، می‌گویند اسلام اینطوری است. بنابراین تکلیف بسیار مهمی است که بر گردن شماها هست و تمام افرادی که از ایران و از بلاد مسلمین در اروپا یا در امریکا زندگی می‌کنند، باید خیلی این جهات را - جهات حفظ حیثیت خودتان را، معنویت خودتان را، حفظ آبروی خودتان را - اینها را باید در این بلادی که هستید حفظ بکنید، و