مصاحبه
زمان: 30 آذر 1357 / 20 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: احتمال مصالحه ملی گراها با شاه - پیام به مسیحیان
مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو لوکزامبورگ
سؤال: [شاه سعی دارد که با مخالفین معتدل، یک دولت غیر نظامی تشکیل دهد. یکی از نمایندگان این مخالفین، آقای صدیقی (1) گفته است که ظرف دو هفته پاسخ خود را خواهد داد. بی شک به نظر می‌رسد که برخی از این مخالفین حاضرند که با شاه مصالحه کنند. شما چه خواهید کرد؟]
جواب: اینها از طرف ملت نیستند که با شاه مصالحه کنند و شاه پایگاهی در میان ملت ندارد. به هیچ وجه جای مصالحه هم نیست.
- [بسیاری از ناظرین سیاسی مثل خود من که از تهران برمی‌‌گردند این احساس را دارند که جبهه ملی حاضر است با شاه مصالحه کند. لکن از شما، آیت الله خمینی، می‌ترسند. احساس شما در این باره چیست؟]
- من اطلاعی ندارم.
- [بسیاری از مخالفین مذهبی را که من در سفر اخیر در تهران ملاقات کردم به من گفتند که پس از تظاهرات عظیم عاشورا قدم بعدی و آخرین قدم، جنگ ایشان علیه رژیم شاه جنگ مسلحانه خواهد بود. آیا این بدان معنی است که شما، آیت الله خمینی، در نظر دارید یک «جنگ داخلی» در کشور به راه اندازید؟]
- عجالتاً تصمیم در این باره نگرفته‌ام.
- [کاردینال مارنی شرکت کننده در انتخاب پاپ، پرسیده است، بعد از تمامی زحمات و فداکاریهای‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>