وطن خود کوتاه می‌کنیم. تمام وابستگیهای سیاسی را از بین می‌بریم و مردم را بر سرنوشت‌شان حاکم می‌گردانیم و مردم را که بیش از پنجاه سال است از همه گونه حقی در ایران محروم بوده‌اند آزاد می‌گردانیم تا با کمال آزادگی به خواستهای مشروع خود برسند. ولی منکر این معنی نیستیم که پس از پیروزی، با بحرانهای شدید اقتصادی مواجه خواهیم بود. ولی به امید خدا شکستهای اقتصادی دوران پهلوی را جبران خواهیم کرد.
- [آیا تغییر بنیادی در جهت رشد اخیر اقتصادی ایران دیده خواهد شد؟ آیا تغییری نسبت به موقعیت کمپانیهای نفتی بزرگ خارجی خواهد بود؟]
- تغییرات اساسی نسبت به کمپانیهای نفتی را باید متخصصین به عهده بگیرند. آنچه می‌توانم بگویم این است که تمام قراردادهایی که به ضرر ملت ایران است، چون از طرف شاه مخلوع و دولت غاصب و غیرقانونی صورت گرفته است، مورد قبول ما نخواهد بود.
- [آیا برگشت بیشتری به اقتصاد بازاری خواهد بود؟ یکی از بحرانهای کنونی در ایران رد سیاست اقتصادی وابسته کنونی است - وابسته به سرمایه داران غربی - که مخالف بازرگانان سنتی ایران است.]
- اقتصاد ما یک اقتصاد مستقل و سالم و ملی است، براساس تأمین اساسیترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده ایران، نه فقط یک اقتصاد مصرفی.
- [آیا شما فکر می‌کنید که بزودی یک هرج و مرج اقتصادی در مملکت خواهد بود؟ حالا که پمپهای نفت بسته شده است و نان کمیاب گردیده - زیرا سوخت برای تنورها کم است - چه فکر می‌کنید؟ اولین اقدام در ایران چه باید باشد؟]
- با بودن شاه هرگز نفت به خارج صادر نخواهد شد. من هیأتی را برای رسیدگی مصرف داخلی اعزام کرده‌ام تا سوخت داخلی را تأمین کنند. (1) ولی تا رفتن شاه، اعتصاب شرکت نفت به حال خود خواهد بود. اشکالاتی که در کمبود نفت برای داخل ایجاد شده است بزودی برطرف خواهد شد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>