گفتگو
زمان: 5 اسفند 1357 / 26 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: پاسخ به سؤالهایی درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
حضار: مبشری، اسدالله (وزیر دادگستری وقت) - شایگان، علی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
باید مأمورین کلانتریها در محل کارشان مستقر شوند. مردم در کارهای آنان دخالت نکنند تا نظم برقرار شود.
اینها (1) با ماسک می‌خواهند به صورت تازه‌ای، نفوذ امریکا و شوروی را مجدداً در ایران برقرار کنند و به اشکال جدید ظاهر می‌شوند. در اجتماعاتشان داخل نشوید، و آنها را نصیحت کنید.
[در مورد حفر چاهها و تصرف اراضی:] (2) باید دولت در این مورد اقدام کند. [در مورد مصرف وجوهات شرعیه:] به مردم بدهید، به مردمی که در مبارزه شرکت داشته و شهید داده‌اند و صدمه دیده‌اند. [در مورد برنجهایی که از پادگانها به مساجد منتقل شده:] به مردم بدهید.
امام: فرهنگ باید متحول شود. دادگستری باید متحول شود. رسیدگیهای سابق باید ملغی شود. در رسیدگی به امور قضایی مراتب [فعلی‌] غلط است. باید موازینِ شرعیه باشد و رسیدگی، یک مرحله‌ای و قطعی باشد. باید دقت شود. موازین اروپایی از بین برود. ایران باید ایران باشد نه اروپا.
[وزیر دادگستری: در امر خصوصی، رسیدگی یک مرحله‌ای اشکالی ندارد؛ ولی در امور دیگر، به ویژه اعدام، دقت لازم است.]