امام: در مورد دیوانعالی کشور یک نفر از علمای شرع باید باشد که با نظر او رسیدگی شود.
[آقای شایگان: شایعه‌ای در مورد ریاست جمهوری من در روزنامه بود که از طرف من نبوده و تکذیب می‌کنم.]
امام: می‌دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست!
[امام خطاب به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود:] بهتر است شما برای پابرهنه‌ها شعر بگویید و آنان که فداکاری کرده‌اند.