حالا گفت کدام طایفه‌شان - آمده‌اند از همدان برداشتند. و این نقطه‌ها که می‌بینید نقطه‌هایی است که در همدان مخازن هست. اینها کشف کردند و زیرزمین است؛ ما هم حالا اطلاع نداریم. همه جا اینطور بوده است.
جَوسازی بر ضد اسلام
اینها به آنجا رسیده‌اند که اگر این ملت تحت لوای اسلام مجتمع بشود، نمی‌توانند [بر] آنها غلبه بکنند. کوشش کردند که این ملت را اول از اسلام کنار بگذارند، و اسلام را بد نمایش بدهند [گفتند] «اسلام، اصل ادیان، از اول یک مخدِراتی بوده است! اینها را سرمایه دارها ایجاد کرده‌اند برای اینکه مردم را خواب بکنند! ادیان اینطور بوده است که یا حکومتهای وقت یا سلاطین وقت یا قلدرهای وقت اینها را ایجاد کرده‌اند تا اینکه مردم را اغفال کنند، و آنهایی که باید بچاپند مردم را، بچاپند»! این یک منطقشان بوده است که جدا کرده‌اند مردم را از اسلام؛ می‌خواستند جدا بکنند از اسلام. و خیلیها هم شاید باور کردند. در صورتی که اولْ مطالعه‌ای که انسان از حال انبیا می‌کند اینها اشخاصی بودند که قیام کرده‌اند.
پیامبران از اقشار محروم جامعه
خوب آنهایی که ما اطلاع داریم حضرت ابراهیم بوده است، حضرت موسی بوده است، حضرت پیغمبر ما - صلی الله علیه و آله و سلم - بوده است. باید دید که اینها خودشان چه کاره بوده‌اند، از چه قشری بوده‌اند تا ببینیم این منطقی که اینها می‌گویند که اینها را سرمایه دارها درست کردند صحیح است یا نه. حضرت موسی یک شبانی بوده است که مدتها شبانی می‌کرده است. حضرت موسی با عصای خودش از همین توده بلند شد و با فرعون معارضه کرد؛ نه فرعون موسی را ایجاد کرد! موسی از این مردم بود. فرعون هم هرچه جدیت کرد - لابد مثنوی را ملاحظه کرده‌اید؛ آن طولانی است در اینجا بحث دارد - (1) هر چند که خواست نشود این شد. و حضرت موسی از همین، از