همین توده مردم، از همین جمعیت بود و با یک عصا پا شد و اساس فرعون را به هم زد. نه فرعون موسی را درست کرد که مردم را خواب کند! موسی مردم را بیدار کرد که فرعون را از بین ببرد.
تاریخ اسلام واضح است. همه می‌دانید. شماها، کسانی که اهل مطالعه‌اند، می‌دانید که پیغمبر اسلام هم از همین توده بود. از همین توده‌ای که وقتی که ظهور پیدا کرد و دعوت کرد، همین قریش با او مخالفت کردند؛ که آن وقت گردن کلفتها همینها بودند، قلدرها همینها بودند، سرمایه دارها همینها بودند. و ایشان نمی‌توانست در آنجا [مکه‌] اظهاری بکند. در کوه، در آن غار حرا مدتها همان جا بود و نمی‌توانست بیرون برود؛ محبوس بود کَأَنّه. بعد هم از آنجا که رفت به مدینه، در مدینه هم همین اشخاصی که طبقه سوم بودند جمع شدند دور ایشان. ایشان وقتی مسجد را درست کرد - آن هم نه یک مسجد مجلل، یک مسجد خیلی محقر درست کرد - روی صُفه آن مسجد، که یک صفه‌ای بود که هیچی هم نداشت، آنجا بسیاری از اصحاب حضرت، از آنهایی که یاران او بودند آنجا می‌خوابیدند چون منزل نداشتند. در جنگهایی که می‌شد، یک خرما را از قراری که در تاریخ هست این می‌گذاشت دهانش درمی آورد می‌گذاشت دهان او، او دهان او، او دهان او. (1) اینطور اینها فاقد بودند. مع ذلک اینها بودند که رفتند و قریش را و سایر گردن کلفتهای ظَلَمه را سر جای خودشان نشاندند. نه آنها این را ایجاد کردند که توده را خواب کند! اینها توده را بیدار کردند که آنها را از بین ببرند. اینها یک راه بود که اینها جدا می‌خواستند بکنند اسلام را از ملت.
تبلیغات علیه روحانیون
و همین طور روحانیون را از ملت اینها می‌خواهند جدا کنند: «اینها درباری‌اند»! از حرفهایی که آنها درست کردند، ایجاد کردند: «اینها درباری‌اند! اینها مردم را خواب می‌کنند»! شما ملاحظه کردید که در این جنبشهایی که - در این طول زمانی که ما بودیم در