باشید، بیدار باشید، هوشیار باشید! توطئه‌ها را خنثی کنید. اینها می‌خواهند دولت اسلامی را ضعیف کنند. دولت موقت اسلام را ضعیف کنند تا اینکه در رفراندم نتواند ملت آنچه که [برایش‌] خون داده است رأی بدهد؛ لکن این خیال خامی است. ما جوان دادیم، ما خون دادیم، در زندانهامان جوانهای ما زجر دیدند، شکنجه دیدند. ملت ما نمی‌گذارد که اینها هدر برود؛ ملت ما نمی‌گذارد که با یاوه سراییهای مشتی اراذل اینها هدر برود. ما در راه آزادی و در راه استقلال جان دادیم، نمی‌توانیم صبر کنیم تا عمال اجانب باز دست به کارهایی که پیشتر می‌زدند بزنند.
از دولت خود پشتیبانی کنید. من پشتیبان او و شما پشتیبان او؛ تا مسائلی که باید او اجرا کند با آرامی اجرا کند، تا رفراندم را اجرا کند، تا قانون اساسی جدید را به رأی ملت تثبیت کند، تا حکومت جمهوری اسلامی را تصویب کند. اینها به دست و پا افتادند که نگذارند یا رفراندم بشود، به طور صحیح تحقق پیدا کند- و این خیال خامی است- و یا قانون اساسی اسلامی مبنی بر مذهب اثنی عشری، شیعه اثنی عشری، تصویب بشود؛ به خیال خودشان می‌توانند - و این خیال خامی است - و یا جمهوری اسلامی در آن خلل واقع بشود؛ جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک. همه اینها غلط است: «جمهوری اسلامی».
رأی آزاد، توطئه ممنوع
من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‌دهم و از ملت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب رخنه پیدا کنند، نگذارند استقلالی که به دست آورده‌اند از بین برود، نگذارند آزادی که به دست آمده است مبدل به اختناق بشود. به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم. کسانی هم که می‌خواهند به راه‌های دیگر بروند آزادند لکن توطئه قدغن، خیانتْ قدغن، رأیْ آزاد. هر چه می‌خواهند بگویند. ما خیرخواه ملت هستیم. ما - به تَبَع اسلام - خیرخواه همه جناحها هستیم؛ ما خیرخواه بانوان محترمات هستیم. ما نمی‌خواهیم که آنها به فساد کشیده بشوند؛ ما نمی‌خواهیم که ملعبه دست جوانهای اراذل باشند. ما آنها را توصیه‌