کرد [چون‌] او هم به ملت خیانت کرده بود. دولتها باید توجه کنند به اینکه آنها در خدمت ملت باید باشند؛ اگر در خدمت ملت باشند، ملتها پشتیبان آنها خواهند بود.
و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که همه ملتهای عالَم و همه مستضعفین سعادتمند باشند و همه دولتها در خدمت ملتها باشند تا سعادت همه بشر تأمین شود. و من سعادت ملتها را [و] ملت شما را از خداوند می‌خواهم. سلام من را به ملت و رئیس دولت (1) و دولت ابلاغ کنید.