حکم
زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: شرایط مجازات اعدام در دادگاهها
مخاطب: هادوی، مهدی (دادستان دادگاه‌های انقلاب اسلامی)
بسم الله الرحمن الرحیم
16 ج 2 99
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غیر از دو مورد زیر:
1- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
2- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
روح الله الموسوی الخمینی‌