مستضعف، ... توفیق پیدا بشود و همه با هم دعا بکنید و همه با هم پشتیبانی بکنید که این مطلب شرعی حاصل بشود، برای همه ان شاء الله رفاه خواهد شد و این اختلافات طبقاتی ننگین به آن صورت نخواهد ماند.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت شماها را خواستارم و باید تشکر کنم از جوانها که هم کار کردید در موقع نهضت که لازم بود، و هم پشتیبانی کردید از نهضت. خداوند شماها را حفظ کند و ما، هم دعاگوی شما هستیم و هم خدمتگزار. و امیدواریم که بتوانیم یکوقت به شما خدمت بکنیم.