غرقه در خسرانند؛ خسارات معنوی بلکه خسارات مادی.
سعادت به داشتن دست نیست و به داشتن پا نیست؛ سعادت به داشتن مال نیست. سعادت یک امری است که مربوط به روح انسان است، مربوط به قلب انسان است. شما بچه‌های عزیز من که روحتان سالم است و قلبتان سالم است و ان شاء الله به طور ایمان و تواصی به صبر و حق رشد می‌کنید، شما سعادتمندید. و من از خدای تبارک و تعالی سعادت شماها را می‌خواهم و این چیزی را که خواستید ان شاء الله امیدوارم که یک قدری اوضاع آرامش پیدا بکند، به همه امور ان شاء الله رسیدگی بشود و دولتها رسیدگی بکنند. خداوند همه شما را حفظ کند. من شماها را مثل فرزند خودم می‌دانم؛ همه شماها نور چشم من هستید. خدا به شما سلامت عنایت کند و شفا عنایت کند.