اینها را از تمام ایران خلع سلاح کردند که در هیچ جای ایران دیگر کمونیست و - نمی‌دانم [- فدایی‌] خلق (1) در کار نبود، یا جناح دیگری که مضر به اسلام است در کار نبود و مضر به انقلاب ماست در کار نبود، همه [ایران‌] می‌روند سراغ کار خودشان. آقایان همچو نیست که در اینجا یک چیزی بخواهند ببرند؛ یک منصبی برای آقایان نیست. انحطاط برای آقایان است که آقایی که باید در محل خودش آقا باشد حالا آمده است خدمتگزار شده. این روح اسلامی است که آنها را وادار به این کار کرده. پاسدارها، روح اسلامی آنها را وادار کرده به این کار و الّا دنیا که نمی‌تواند آدم را وادار کند که برود خود را به کشتن بدهد برای هیچ. این اسلام است که این کار را کرده. آنهایی که می‌خواهند اسلام را بشکنند، آنهایی که با روحانیت مخالفت می‌کنند، با اسلام مخالفت می‌کنند، اینها ضد انقلاب هستند، اسمش هر چه می‌خواهد باشد.
مسئولیت سنگین روحانیت
در هر صورت این کلیات قضیه است که از آن طرفش - بلااشکال - لازم است و از آن طرفش تصفیه - بلااشکال - لازم است و باید فکر تصفیه‌اش را بکنیم. اما این خصوصیاتی که الآن شما خواندید (2) و آن برنامه‌هایی که دارید، من الآن نمی‌توانم چیزی درباره‌اش بگویم مگر اینکه مطالعه‌اش بکنم و بعدش بگویم باید چه بکنیم. لکن قدم اول این است آقا، قبل از اینکه یک تصفیه‌ای واقع بشود، شما هم خودتان هر چه خوب باشید، کمیته‌های چهارده گانه هم هر چه خوب باشند لکن اگر چهار تا کمیته در تهران، ده تا کمیته سرِ خود در تهران پیدا شد، در عموم مردم که اطلاع از واقعیات ندارند، آنها رفتند یک فسادی کردند، خانه مردم ریختند، خانمان مردم را غارت کردند، شُرْب خَمْر کردند و همه فسادها را کردند، خوب این وضع اینطور می‌شود که می‌گویند کمیته‌ها اینطور ...، سابقاً این جور بود که اگر یک بقالی کم فروشی می‌کرد می‌گفتند فلان بقال کم فروش