سخنرانی
زمان: 6 خرداد 1358 / 1 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: کوشش در جهت ایجاد پایگاه ملی
حضار: پرسنل شهربانی کاشان
بسم الله الرحمن الرحیم
ترفندها و نیرنگهای رضاخانی
چیزهایی در دنیا اتفاق می‌افتد که تاریخ را تحقق می‌دهد، این برای عبرت گرفتن ما، سرمشق بودن برای ماست. مِن جمله، این قضیه‌ای که در ایران اتفاق افتاد. پنجاه و چند سال سلطنت غاصبانه رژیم پهلوی که سرتاسرش مشحون بود از کارهایی که مخالف مسیر ملت بود. شاید اکثرش را شماها یادتان نیست؛ شماها جوانید؛ من از اولش بودم، از آن وقتی که کودتا شد، کودتای رضاشاه شد، تا حالا حاضر قضایا بوده‌ام. کارهایشان گاهی به ظاهر خیلی فریبنده بود لکن برخلاف مسیر ملت بود. وقتی که او آمد، ابتدائاً شروع کرد به اظهار دیانت و اظهار چه، و روضه خوانی و سینه زنی. و گاهی ماه محرم در همه تهران همه تکیه‌هایی که در تهران بود می‌رفت می‌گردید خودش تا وقتی که سوار شد؛ سلطه پیدا کرد. همین آدمی که اینطور مجلس روضه داشت، هم آنطور سینه زن، و ارتش می‌آمد به سینه زنی - که من خودم دسته‌های ارتش را هم دیدم - همین آدم شروع کرد به ضد آن عمل کردن، تا قبل از اینکه قدرت پیدا بکند، خواست برای بازی دادن مردم آنطور امور را انجام داد؛ وقتی که قدرت پیدا کرد، درست بر ضد آن کارهایی که کرده بود شروع کرد به فعالیت، مِن جمله، همین آدمی که این دستگاه روضه را داشت همچو قدغن کرد دستگاه خطابه و وعظ و روضه و همه اینها را که در تمام ایران شاید یک مجلسی علنی نبود! اگر بود در خفا، در بعضی شهرها در خفا، و به صورتهای مختلف و با اسمهای مختلف. چیزهایی که موجب نارضایتی مردم بود انجام می‌داد. مثل‌