نگاهی به خیانتهای بیشمار گروهکها
اگر ما قصوری بکنیم در این موقع که حساسترینِ موقعهایی است که بر کشور ما می‌گذرد، تقصیرکاریم. اگر چنانچه ما اغراض شخصیه را نظر بکنیم و به واسطه اغراض شخصیه در این میدان راه برویم، تقصیرکاریم. اگر ما گوش بدهیم به این شیاطین که در بین اقشار ملت افتاده‌اند و می‌خواهند تفرقه بیندازند، تبهکاریم. تمام ثروتهای ما را اربابهای اینها بردند و حالا که ما دست آنها را قطع کردیم، اینها به وحشت افتاده‌اند و می‌خواهند باز همان مسائل را پیش بیاورند. بیدار باشید! هوشیار باشید که اینها در بین صفوف شما! با اسمهای مختلف رخنه نکنند، با حرفهای ظاهرالصلاح در بین شما نیایند، کارگران ما را اغوا نکنند، عشایر محترم ما را اغوا نکنند. اگر اینها در بین عشایر آمدند آنها را رد بکنید؛ اگر در کارخانه‌ها آمدند آنها را طرد بکنید. اینها می‌خواهند فساد بکنند، اینها عمال خارجی هستند، اینها عمال امریکا هستند؛ اینها نگذاشتند - نمی‌خواستند بگذارند - که ایران جمهوری اسلامی بشود؛ اینها جلو رفراندم را می‌خواستند بگیرند؛ تحریم کردند رفراندم را، آتش زدند صندوقهای ما را (1). نمی‌خواستند که ملت به رأی خودش یک امر ملی را، یک امر اسلامی را انجام بدهد. اینها را طرد کنید. اینها را از صفوف خودتان بیرون کنید. اینها هر روز با بهانه‌هایی کشاورزی ما را ساقط می‌خواهند بکنند. با بهانه‌هایی صنعت ما را، کارخانه‌های ما را می‌خواهند تباه بکنند و به تباهی بکشند. فرهنگ ما را می‌خواهند نگذارند رشد بکند. هر روز مدارس ما را تعطیل می‌کنند. اینها اگر با ملت ایران، اگر با ملت ما، اگر با اسلام، اگر با شما مردم موافق هستند و نظر آنها این است که شما رشد پیدا بکنید و به حقوق خودتان برسید، چرا نمی‌گذارند آرامش پیدا بشود تا شما به حقوقتان برسید؟ چرا مهلت به دولت نمی‌دهند که برای همه عمل بکند و کار بکند تا همه به مطلب خودتان برسید؟ چرا ما که می‌خواهیم منزل برای مردم درست کنیم (2)، افتادند بین مردم و فساد می‌کنند که نگذارند این کار بشود؟ اینها