تبریز یا آذربایجان یک اشخاص مفسدی حرفهای نامربوط آنجا می‌زنند، امیدوارم نباشد این مسائل. من خدمتگزار همه هستم، خدمتگزار شماها هستم، خدمتگزار روحانیین هستم. این مسائل نیست. این مسائل را مفسده جوها، اشخاصی که می‌خواهند فساد بکنند، اینها طرح می‌کنند؛ و الّا دو تا مسلمان، دو تا انسان، که نمی‌توانند با هم مخالف باشند.
ما نسبت به همه شما و نسبت به همه قشر ملت، خدمتگزار هستیم. و من امیدوارم به این خدمت بتوانیم تا آخر برویم؛ و همه ما خدمتگزار اسلام باشیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>