سخنرانی
زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: مقابله با اختلافات مذهبی - وحدت شیعه و سنی
حضار: طُرفی، عیسی - نمایندگان عشایر خوزستان - هیأتی از ترکمن صحرا
بسم الله الرحمن الرحیم
ظلم فراگیر رژیم پهلوی
خوب است که در یک مکان برادرهای اهل سنت ما و برادران اهل تشیع حاضرند؛ و هر دو دسته از وضع سابق نگران؛ و ظلمهایی که به آنها شده است ذکر می‌کنند. و این مسئله، این نیست که فقط شماها تحت فشار و ظلم بودید یا آقایان اعراب تحت فشار و ظلم؛ این یک ظلم عمومی بود به تمام این کشور؛ همه تحت فشار بودند. من اگر نگویم مراکز، و خصوص مرکز علمیه قم، بیشتر در فشار بود لکن نمی‌توانم تصدیق کنم که دیگران بیشتر بودند؛ همه بودند.
الآن هم که ما با گروه‌های مختلفه از جاهای مختلف مواجه می‌شویم، هر گروهی چون ظلم را در محل خودشان احساس کرده‌اند، اعتقادشان این است که همان محل خودشان از همه جا بیشتر مورد ظلم بودند. شما در محل خودتان احساس کردید، عیناً دیدید که ظلم شده است و تعدّیات. آقایان هم در منزل خودشان، مرکز خودشان همین معنا را احساس کرده‌اند، ما هم در قم احساس کردیم، اهالی تهران هم در تهران، و اهالی هر محلی در همان محل. و لهذا چون ما هر کدام، هر طایفه‌ای، شاهد همان وضعی بوده است که پیش خودش بوده است و سایر چیزها را می‌شنیده است، از این جهت آنکه به عیان دیده است بیشتر در نظرش جلوه کرده است از آنکه شنیده. لکن شما باید بدانید که همه اهالی مملکت ما تحت فشار بود.
آن روز؛ آن وقت که به اسم «کشف حجاب» و برای کشاندن ملت به تباهی آن‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>