سابقی (1) اقدام کرد، در همین قم شاید از جاهای دیگر بیشتر فشار آورد. در تهران همین طور. در همه جا و آن وقت که پسر او چپاولگری و جنایات را به ارث برد، همه جا اینطور بود. در همه جا این فسادها بود، تباهیها بود. شاید در تهران بیشتر از جاهای دیگر مراکز فساد بود. به تهران بیشتر عنایت داشتند که جوانهای ما را و این نیروی بزرگ را نگذارند رشد بکند. این یک مطلبی نبود که یک جا و دو جا باشد؛ منتها شما آقایان در محل خودتان که بودید، به عیان دیدید که چه کارها کردند؛ آقایان هم در محل خودشان به عیان دیدند؛ ماها هم در محل خودمان به عیان دیدیم که چه کردند با این ملت.
اختلاف افکنی به نام سنی و شیعه و ....
و البته ما تاکنون نتوانستیم جمهوری اسلام به آن محتوایی که باید داشته باشد متحقق کنیم. ما در بین راه الآن هستیم ما الآن آنقدری که کردیم، ملت ما انجام داده است، این است که دست این جنایتکارها را تا یک حدودی قطع کرده است. و البته ریشه‌هایی هم از آنها هست الآن. و همین ریشه‌ها هستند که در بین آقایان اعراب می‌روند به آنها تزریق می‌کنند که اینها می‌خواهند بین عرب و عجم فرق بگذارند. در بین شما می‌آیند می‌گویند بین برادرهای سنی و شیعه می‌خواهند فرق بگذارند. در هر جا یک چیزی، نغمه‌ای می‌کنند. در کارخانه‌ها می‌روند یک طور دیگری آنها را از کار باز می‌دارند. پیش کشاورزها می‌روند، آنها را به طور دیگری اخلال می‌کنند پیش آنها. الآن از ریشه‌های آنها یک اشخاصی متفرق هست در همه جای ایران. و البته از خارج هم الهام می‌گیرند اینها و مشغول فساد هستند.
لزوم دوری گزینی از اختلاف
امروز آن چیزی که تکلیف همه ماست، شما برادرهای اهل سنت، اینها برادرهای اهل تشیع، همه، همه افراد این ملت تکلیف دارند، این است که الآن توجه به این معنا داشته باشند که دستهایی در کار است که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، با شیوه‌های

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>