توجه نداشتید، حالا هم مقصد را نگاه کنید به مطالب خودتان توجه نکنید. من این مطلب را برای شما تنها نمی‌گویم؛ من برای همه دارم می‌گویم. بازاری حالا نباید به فکر منفعت بردن باشد. کارگر به فکر این نباشد که حقوقش کم است، دهقان به فکر این نباشد که امسال زراعت چطور است، باران آمده یا نه. اینها فکرهایی است که شما را از آن قدرت باز می‌دارد؛ از آن قدرت الهی باز می‌دارد. شما «قیام للَّه» کردید. آن وصیتی که خدای تبارک و تعالی به پیغمبراکرم فرمود که به آنها بگو من یک حرف دارم، یک موعظه دارم؛ هیچ چیز دیگر من نمی‌گویم، یک موعظه: انَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا ل (1)) 55 (. نهضت کنید برای خدا. یک نفر هستی، برای خدا نهضت کن، پیروز می‌شوی. همه هستید، با هم برای خدا نهضت کنید.
نشانه‌های قیام للَّه
شما برای خدا نهضت کردید، دلیلش اینکه جان را گذاشتید کف دست و راه افتادید در خیابانها و فریاد کردید اسلام. این دلیل بر این است که شما برای خدا کردید این کار را. اگر برای خدا نبود، خوب، کسی جان برادرش را، خودش را نمی‌دهد. تو می‌دانی که دارد تفنگ می‌آید، دارند مسلسل می‌بندند؛ دارد توپ می‌آید، تانک می‌آید، سرباز مسلح است. این دلیل بر این است که برای خدا این کار انجام گرفت. همین وصیت خدا موعظه‌ای که خدا کرده است، عمل شد: أعظکم بواحدة. یکی. إنما أعظکم بواحدة. به آنها بگو که من فقط یک موعظه دارم و آن این است که نهضت شما، قیام شما، برای خدا باشد. توی این همه چیز هست، توی این یک کار، یک موعظه، همه چیز هست. شما این موعظه خدا را پذیرفتید تا حالا، نگذارید از دستتان برود. قیام للَّه باشد، برای خدا؛ از حالا به بعد هم برای خدا. شما شبها خیلیهاتان، یا همه‌تان، تا صبح بیدارید، آن وقتی که جوان باید بخوابد در بستر، شما ایستاده اید و تفنگتان به دوشتان است، این اگر برای خدا نباشد برای کی هست؟ کسی زور نگفته به شما. یکوقت این است که یک صاحب منصب