عظمت این نهضت را درست ادراک نکرده است. عظمت این نهضت در خارج بیشتر از این مسائل است. الآن هم اینهایی که از طرف شوروی می‌آیند اینجا، گاهی آن سفیرشان می‌آید اینجا، معلوم است که نظرشان به اینجا آن نظرها دیگر نیست و بنابراین، شما خودتان را یک ملت غالب بدانید و اشخاصی که غلبه کردید بر دیگری، و به اسم غلبه بروید در آنجا. و ابداً از آنها هیچ باکی نداشته باشید و به اسم یک ملت غالب بروید در آنجا؛ نه مثل سابق که یک ملتِ ضعیف بود. یک ملت قوی‌ای که هم شوروی را کنار گذاشت و هم امریکا را و هم انگلستان و هم همه را. بنابراین، هیچ به شما نظر کوچکی نمی‌کنند؛ مگر اینکه خودتان کوچک کنید خودتان را و خودتان نکنید این کار را.
خداوند ان شاء الله همه شما را تأیید کند و توفیق بدهد. موفق باشید با سلامتی بروید و با پیروزی برگردید. ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>