با اشخاصی که منافعشان در خطر بود، منافع حیاتشان در خطر بود و پشتیبان او بودند. هیچ کس نتوانست این را نگهش دارد. ما تا اینجا آمده ایم، پس ما یک فاتحی هستیم که در نیمه راهیم، از اینجا به بعد چه بکنیم که این فتح را به آخر برسانیم، حفظ کنیم این فتح را، این پیروزی را حفظ کنیم؟ مثل هیتلر نشویم که بین راه بَرَش گرداندند، تو دهنش زدند بَرَش گرداندند و محتاج به خودکشی شد! آنچه که باید بکنیم این است که همین رمز را، همین دو تا کلمه را، حفظ کنیم: یکی جدا نشویم از هم.
و الآن دستهایی در کار است که می‌خواهند این رمز را از دست ما بگیرند، دستهای زیاد، دستهایی که مع الأسف اغفال کرده‌اند دوستان ما را؛ نه همان دشمنها، دوستان را هم اغفال کرده‌اند؛ و دارند بذر نفاق و جدایی را در این مملکت پخش می‌کنند. این مملکتی که از مرکز تا سرحَدّات همه جا یک کلمه می‌گفتند، می‌گفتند: «جمهوری اسلامی». یک کلمه مقدمه او بود: می‌گفتند که این رژیم نه، از مرکز این بود تا سرحَدّات، از هر طرف بروی، هر جا می‌رفتی، همین کلمه بود. فهمیدند آنهایی که می‌خواهند غارت کنند ما را که رمز پیروزی ما این وحدت کلمه بود و مقصد، یک مقصد بودن، هرکس یک طرف نمی کشید، همه یک چیز می‌گفتند، همه می‌گفتند «جمهوری اسلامی». حالایی که ما رسیده ایم به اینجا، الآن آنهایی که این معنا را لمس کردند که این وحدت کلمه و وحدت مقصد، همه با هم و همه با هم اسلام، این پیروز کرده ما را، می‌خواهند این را از ما بگیرند، همه با هم را بگیرند؛ اسلامش را هم بگیرند. این دو تا کلمه‌ای که اساس پیروزی شما بود. الآن شیاطین در صددند که از شما این رمز را بگیرند و اگر این رمز را حفظش نکنید و شیاطین خدای نخواسته غلبه کنند بر شما و رمز را بگیرند، مملکت ما می‌شود مثل همان قضیه هیتلر، در نیمه راه برش می‌گردانند، می‌زنند توی دهنش بیرونش می‌کنند! ما باید این را حفظش کنیم.
پرهیز از تفرقه و گروهگرایی
الآن شما ببینید در تهران از قراری که روزنامه‌ها می‌نویسند قریب صد گروه پیدا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>