کردند و درباره سفر هوا کوفنگ به ایران فرمودند]
ملت ایران گرچه احساس تلخی از این سفر دارد؛ زیرا در حالی که جوانان ما در خون خود غوطه می‌خوردند آنها از روی این جوانان گذشتند، با این حال چون ما ملت ایران تابع اسلام هستیم، گذشت را از هر چیز بهتر می‌دانیم.