مواقف، آن مواقف را حفظ کنیم، اسلام پیش می‌رود؛ ممالک اسلامی مشکلاتش حل می‌شود؛ دیگران به ما نمی‌توانند طمع کنند؛ یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت اشخاص یا دولتهای کذا نمی‌شوند. یک میلیارد جمعیت با داشتن خزائن - با داشتن خزائن زیرزمینی - و با داشتن پشتوانه ایمان، ایمان به خدا، یک همچو قدرت بزرگ مادی و معنوی که برای هیچ جا نیست برای مسلمین هست، اگر استفاده نکنند، خودشان قصور یا تقصیر کرده‌اند. مسلمین باید وضع خودشان را تغییر بدهند.
پیشنهاد تأسیس حزب جهانی مستضعفین
و من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این می‌شود که روابط ان شاء الله کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک «حزب مستضعفین»، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم - این دولتهای غیراسلامی که به مردم ظلم می‌کنند؛ ملتها این طور نیستند. ملت مثلاً امریکا، ملت فرانسه، آنها که ظلمی نمی‌خواهند بکنند. اینکه ظلم می‌کند، آن که خلاف می‌کند، دولتها هستند. آنها هم مستضعفینشان گرفتار مستکبرین است - اگر یک حزبی در عالَم پیدا بشود، یک حزب عالَمی، حزب مستضعفین، که همان «حزب الله» است، این مشکل رفع بشود. با رفع این دو اشکال، تمام مشکلات مسلمین رفع می‌شود؛ هیچ قدرتی با این قدرتها نمی‌تواند مقابله بکند.
قدرت ایمان، رمز پیروزی ملت ایران
شما دیدید که ملت ایران - حالا شما چند تا اسلحه دست مردم می‌بینید، این اسلحه‌ها غنیمت حربی است، اینها اسلحه‌ها [ی‌] خود مردم که نبود، غنایمی بود که از دولت سابق گرفتند - چیزی نداشتند مردم، دست خالی، لکن ایمان داشتند؛ ایمان به خدا بود؛ فریاد «الله اکبر» بود. این ملتِ تحت فشار 2500 سال و تحت فشار بسیار پنجاه و چند سال و تحت فشار بسیار این دو دهه آخر، این ملت همچو متحول شد، خدای تبارک و تعالی همچو تقدیر فرمود این ملت که خوف از یک پاسبان داشت همچو متحول شد که در