نمی‌توانید کاری انجام بدهید؛ از صحنه بیرون بروید! ما شما را مدفون می‌کنیم. شما قابل هدایت نبودید. آنهایی که جوانهای ما را اغفال کردند، آنهایی که با اسم دمکراسی با اسم دمکرات می‌خواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید سرکوب شوند. ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود، و باب رحمت بسته شود.
برخورد قاطع نیروهای مسلح با توطئه گران
ارتش، ژاندارمری، پاسداران ملزم‌اند که با هم تفاهم داشته باشند؛ هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نبودند، تأدیب می‌شوند؛ مجرم‌اند. رؤسای ارتش موظف‌اند که اسباب جنگ برادرهای ما را، برادرهای پاسدار ما را فراهم کنند. تَعلُّل (1) نکنند؛ آنها را مجهز کنند. باید با فوریت این ریشه‌های فساد را بِکَنَند. مهلت به این ریشه‌های فساد ندهند. سران اینها قابل هدایت نیستند. اینها از یهود بنی قُرَیْضَه بدترند! و اینها باید اعدام شوند.
اهتمام به رفاه مردم کردستان
تمام کردستان، به استثنای این چند عددی که سران آنها هستند، در امان هستند. باب رحمت خدا بر روی آنها باز است؛ برادر ما هستند. نظر ما به برادران کردستانی از دیگر برادران بیشتر است. رفاه برای آنها حاصل می‌شود. حوایج آنها، چیزهایی که آنها می‌خواهند و مسموع است، به آنها داده می‌شود. تبلیغات سوء را توجه نکنید. اسلام به شما محبت دارد. رحمت اسلام به روی شما باز است، باب رحمت اسلام به روی شما باز است. این سران خائن را بگیرید و تحویل بدهید، برادران کُرد، اسلحه‌ها را کنار بگذارید، به آغوش اسلام درآیید و با برادران ارتشی‌تان کمک کنید و این ریشه‌های فساد را از بیخ و بُن درآورید. اسلام برای شما پناه است، اسلام صلاح شما را می‌خواهد. اینها که خرمنهای شما را آتش می‌زنند، اینها که جوانان شما را به کشتن می‌دهند، اینها جوانانی را که برای کمک به کشاورزان رفتند، برای پاکسازی رفتند، برای کمک رفتند، اعدام