خواب می‌کردند، رضاشاه، روحانیت را ترویج می‌کرد؛ نه همچو می‌کرد که شوفر، سوار اتومبیلشان نکند! شوفرها سوار نمی‌کردند ما را، بعضیمان را. می‌گفتند یک شوفر گفت که من قرار داده‌ام با خدا که دو طایفه را سوار اتومبیل نکنم: یکی فواحش را، یکی آخوندها را!