کنند. می‌خواهند نهضت را از طریق خودش منحرف کنند می‌خواهند شما را سرگرم کنند به مسائل دیگری غیر از مسائل اساسی. در این چند روز من می‌بینم که گروه‌های مختلفی می‌آیند و شکایات مختلفی دارند، این را من، مِن باب اتفاق نمی‌دانم. اهانت به بعض احکام اسلام و اهانت به من و شکایت متعدد از اموری که در کشور می‌گذرد مِن باب اتفاق نیست، نقشه است، توطئه است. نقشه برای اینکه شما را از راه مستقیمی که دارید، از این نهضتی که دارید، منحرف کنند، و به امور دیگر غیر از این امر مهم منصرف کنند. ملت ایران باید با هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی کنند. در این روزها اجتماعاتی می‌شود. از طرق مختلفه می‌خواهند ایجاد نفاق کنند؛ ایجاد هیاهو کنند. ملت باید با کمال خونسردی این توطئه‌ها را و این شیطنتها را خنثی کند. اگر شما سرگرم کارهای دیگر بشوید، اگر راجع به مسائل جزئی، راجع به مسائل تفرقه افکن، توجه کنید از مسائل اصلی باز می‌مانید.
مسئله اصلی؛ بررسی قانون اساسی و تعیین خبرگان
مسئله اصلی ما طی کردن این راه است: تعیین خبرگان است؛ بررسی قانون اساسی است، و بعد از این قدم، قدمهای دیگر. باید در هر قدمی همان مطلب را توجه به آن کرد، ولو شیاطین می‌خواهند شما را به واسطه احساسی که از بعض امور دارید، شما را متوجه به مسائل دیگر بکنند، و ایجاد اختلاف بین شما بکنند، توجه به این کارها نداشته باشید. تمام توجه شما به بررسی از قانون اساسی باشد. و هر اشکالی که در قانون اساسی دارید طرح کنید، و به مجلس سنا بفرستید. و بعد هم نمایندگان خودتان را تعیین کنید، خُبرگان را تعیین کنید، تا بررسی کنند از قانون اساسی.
ویژگیهای نمایندگان مجلس خبرگان
من توصیه می‌کنم که خبرگان خودتان را اشخاص متدین، اشخاص عالِم، علمای بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>