چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
کتابخانه » صحیفه امام خمینی » جلد ۱ » صفحات ۴۴۸ تا ۵۱۲
 • فهرست اجازات
  زمان: از ۱ آبان ۱۳۴۴ / ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۸۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۷ / ۳ جمادی الثانی ۱۳۸۹
  مکان: نجف
  موضوع: فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف (۱)
  بسمه تعالی
  صورت اجازاتی که داده‌ام در نجف اشرف
  ۱- گیرنده: آقای حاج سید محمد نبوی زاده کازرونی ... ۲۷/جمادی الثانی/ ۸۵
  معرّف: ... (۲)
  حدود اختیارات: امور حسبیه و دستگردان و قسمت سهم سادات و ایصال دو ثلث
  ۲- گیرنده: آقای حاج میرزا علی آقای فلسفی تنکابنی ... ۱۱/شعبان/ ۸۵
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: مجاز در حسبیات، وکیل دراخذ و دستگردان سهمین و غیرهما، و ثلث سهم در اختیار خودشان است.

 • ۳- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامعی- تهران ... ۱۱/شعبان/ ۸۵
  معرّف: آقای حاج حسن آقای سعید، و مصطفی (۱)
  حدود اختیارات: مجاز در اخذ سهم و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
  ۴- گیرنده: آقای آقا شیخ مصطفی فائق تهرانی ... ۱۲/شعبان/ ۸۵
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: لفظاً مجازند در اخذ سهم امام علیه السلام به قدر معاش و ایصال بقیه
  ۵- گیرنده: آقای حاج حسن آقای سعید تهرانی ... ۱۴/شعبان/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال و ثلث در اختیار ایشان و مجاز در حسبیات
  ۶- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین یزدی ... ۱۴/شعبان/ ۸۵.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی یزدی و آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: مجاز در اخذ و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
  ۷- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی ... ۲۰/شعبان/ ۸۵
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه و در حسبیات.
  ۸- گیرنده: آقای حاج سید مصطفی طباطبائی- تهران ... ۲۰/شعبان/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی شیرازی و آقای انصاری، آقا شیخ احمد.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت، و در حسبیات.
  ۹- گیرنده: آقای آقا سید حسن شریعتمداری- تهران ... ۹/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام، و امور حسبیه.
  ۱۰- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین امینی- کرمانشاه ... ۹/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی و آقای آقا شیخ علی ستاری.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و صرف در مخارج و ایصال دوثلث بقیه، و امور حسبیه.
  ۱۱- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی محی الدینی- رفسنجان ... ۸/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: آقایان مرعشیین نجف.

 • حدود اختیارات: در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال.
  ۱۲- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد جواد صرّافی - رفسنجان ... ۹/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: آقایان مرعشیین نجف.
  حدود اختیارات: امور حسبیه و سهم امام و ایصال بقیه بعد از صرف مخارج.
  ۱۳- گیرنده: آقای حاج سید احمد دیباجی - شمیران ۱۱/رمضان/ ۸۵ نسخه ثانیه برای آقای دیباجی.
  صادر شد چون اولی نرسیده بود، تاریخ: ۶/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای مرعشی.
  حدود اختیارات: اخذ مجهول المالک و سهمین و صرف در مخارج و ایصال نصف.
  ۱۴- گیرنده: آقای حاج سید مرتضی موحد ابطحی - اصفهان ... ۲۷/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: آقای صانعی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و امور حسبیه.
  ۱۵- گیرنده: آقای سید نورالدین مهدوی لنگرودی - لنگرود ... ۲۷/رمضان/ ۸۵.
  معرّف: آقای خائفی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین برای اعاشه خود.
  ۱۶- گیرنده: آقای آقا شیخ یوسف صانعی ... ۱۴/شوال/ ۸۵.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث.
  ۱۷- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد جامی و نیز علیای فسا ... ۱۴/شوال/ ۸۵.
  معرّف: آقای صادقی و آقای غروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و پس از صرف سهم، ایصال بقیه.
  ۱۸- گیرنده: آقای حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجانی - نجف اشرف ... ۲۶/شوال/ ۸۵.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و صرف در موارد مقرره.
  ۱۹- گیرنده: آقای سید عبدالله جعفری تهرانی - حوالی تهران ... ۱۴/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: آقای شیخ محمدصادق تهرانی و آقای شیخ عباس محفوظی.
  حدود اختیارات: نقل احادیث و اخذ وجوه و ایصال پس از خرج وایصال سهم سادات به محل خود.
 • ۲۰- گیرنده: آقای آقا سید روح الله خاتمی اردکانی ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند، و نیز مصطفی معرفی کردند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ و صرف نصف و دستگردان.
  ۲۱- گیرنده: آقای آقا شیخ علی قدیری - اصفهان ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث و دستگردان.
  ۲۲- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدصالح فائزی تهرانی - عین الدوله ... ۲۵/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: اخذ وجوه و صرف سهم در اعاشه و ایصال بقیه.
  ۲۳- گیرنده: آقای آقا سید نورالله آیت اللهی یزدی - قم ... ۲۵/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
  ۲۴- گیرنده: آقای آقا سید یعقوب زنجانی - قم ... ۲۵/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  ۲۵- گیرنده: آقای آقا شیخ کمال الدین مجتهدی - جوادیه تهران ... ۲۹/ذی القعده/ ۸۵.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای عمید، از قول جماعتی.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف و ایصال بقیه.
  ۲۶- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد مؤمن قمی ... غرّه/ ذی الحجه/ ۸۵.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از مصرف اعاشه.
  ۲۷- گیرنده: آقای آقا شیخ لطفعلی فقیهی نجف آبادی ... غرّه/ ذی الحجه/ ۸۵ (۱).
  معرّف: آقای صانعی، آقای خادمی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال پس از صرف اعاشه.
  ۲۸- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن خسروی پاکستانی ... ۱۶/ذی الحجه/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری قمی و آقا شیخ علی پاکستانی.

 • حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار معاش.
  ۲۹- گیرنده: آقای آقا سید مصطفی سیادتی - سبزوار ... ۲۲/ذی الحجه/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا سید عبد الاعلی سبزواری و آقای واعظی سبزواری.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم امام (ع).
  ۳۰- گیرنده: آقای آقا سید میرزا حسین افغانی - افغانستان ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۵.
  معرّف: آقای آقا سید ابراهیم رحمانی و یک نفر افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکالت و ایصال دوثلث.
  ۳۱- گیرنده: آقای آقا سیدحسن موسوی اصفهانی ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۵.
  معرّف: آقای حاج آقا باقر خوانساری، آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه از مخارج.
  ۳۲- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد زاهد اصفهانی - نجف ... ۱۷/محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای پیشوائی کازرونی.
  حدود اختیارات: تنفیذ اجازه مرحوم آقای شیرازی (۱) - رحمه الله.
  ۳۳- گیرنده: آقای حاج آقا محمد منتظری قمی - قم ... ۱۷/محرم/ ۸۶.
  معرّف: مصطفی، علاوه معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین به قدر حاجت.
  ۳۴- گیرنده: آقای حاج سید محمد رضا حسینی غروی - تهران ... ۱۸/محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله و آقای آقا روح الله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
  ۳۵- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی برقعی قمی - قم ... ۱۹/محرم/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند و مصطفی نیز معرفی کرد.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  ۳۶- گیرنده: آقای آقا داود تهرانی ... ۱۹/محرم/ ۸۶.
  معرّف: مصطفی، خودم هم می‌شناسم.
  حدود اختیارات: اخذ سهم برای اعاشه و ایصال بقیه.

 • ۳۷- گیرنده: آقای حاج شیخ علی محمدپور نجف آبادی - نجف آباد ... ۲۱/محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای منتظری و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  ۳۸- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی پاکستانی - پاکستان ... ۲۱/محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید مرتضی خلخالی و آقا شیخ علی پاکستانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
  ۳۹- گیرنده: آقای سلام الدین رضوی - تهران ... محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد اخوان انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
  ۴۰- گیرنده: آقای آقا سید علی اکبر یزدی ... محرم/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای غروی.
  حدود اختیارات: حسبیات و سهمین به مقدار حاجت.
  ۴۱- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرضا جوادی خراسانی - تهران ... ۲/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا عطاء الله انصاری و آقای ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیات و سهم به مقدار اعاشه.
  ۴۲- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی تهرانی - تهران ... ۵/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث بقیه.
  ۴۳- گیرنده: آقای آقا رضا کنی - تهران ... ۶/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی و مصطفی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد الصرف.
  ۴۴- گیرنده: آقای آقا عمادالدین جزائری - خرم آباد ... ۱۳/صفر/ ۸۶.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۴۵- گیرنده: آقای حاج شیخ هادی باریک بین - قزوین ... ۱۳/صفر/ ۸۶.
  معرّف: موثوق است.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۴۶- گیرنده: آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی - تهران ... ۱۳/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال سه ربع.
  ۴۷- گیرنده: آقای آقا شیخ ضیاء الدین آیة اللهی ابهری ... ۱۴/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای عمید زنجانی، آقای غروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۴۸- گیرنده: آقای آقا سید هادی خسروشاهی - قم ... ۲۰/صفر/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
  ۴۹- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد کربلائی ... ۲۸/صفر/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۵۰- گیرنده: آقای حاج آقا حسین درب امامی - اصفهان ... ۲۸/صفر/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام.
  ۵۱- گیرنده: آقای آقا شیخ علی حجتی کرمانی - قم ... غرّه/ ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۵۲- گیرنده: آقای آقا شیخ غلام محمد پاکستانی ... ۳/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۵۳- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد ناصری دولت آبادی ... ۶/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
  ۵۴- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین تهرانی (داماد آقای آقا شیخ آقابزرگ) ... ۶/ربیع الاول/ ۸۶.
 • معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۵۵- گیرنده: آقای آقا سید ابراهیم صامتی قائینی - نجف ... ۱۰/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید محمد آقا قائینی و آقای فرقانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم و حسبیات.
  ۵۶- گیرنده: آقای آقا سید علی خامنه‌ای - مشهد ... ۱۸/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم و حسبیات.
  ۵۷- گیرنده: آقای آقا محمد موحدی لنکرانی - قم ... ۱۸/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
  ۵۸- گیرنده: آقای آقا سید محمد فقیه نیریزی - نیریز ... ۲۴/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای غروی رفسنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  ۵۹- گیرنده: آقای شیخ عبدالخالق درزی قزوینی ... ۲۹/ربیع الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای مدنی، آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۶۰- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فومنی - نجف ... ۴/ربیع الثّانی/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از صرف.
  ۶۱- گیرنده: آقای آقا سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی - تهران ... ۱۱/ربیع الثّانی/ ۸۶ ..
  معرّف: آقای آقا مجتبی لنگرودی در حق ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف نصف سهم و ایصال نصف.
  ۶۲- گیرنده: آقای شیخ حیدرعلی دوست حسینی - اطراف کرج ... ۱۳/ربیع الثّانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای غروی و آقای صافی از فضلا.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۶۳- گیرنده: آقای آقا شیخ اسماعیل انصاری مازندرانی ... ۷/جمادی الاول/ ۸۶.
 • معرّف: آقای آقا شیخ عبدالرحیم صادقی، آقای محقق دامغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۶۴- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد میرزائی گرگانی - گرگان ... ۲۳/جمادی الاول/ ۸۶.
  معرّف: آقای محامدی، آقای سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۶۵- گیرنده: آقای آقا سید موسی خوانساری همدانی - همدان ... ۵/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای اشراقی، و نیز معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و دوثلث ایصال.
  ۶۶- گیرنده: آقای آقا شیخ عبد ... (۱) - همدان ... ۵/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای اشراقی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۶۷- گیرنده: آقای آقا سید احمد حسینی قمی - قم ... ۶/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۶۸- گیرنده: آقای حاج سید حسین سلطانی - آبادان ... ۸/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری، آقای آقا سید جعفر مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۶۹- گیرنده: آقای شیخ مهدی امالی- بین کاظمین و بغداد ... ۸/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: آقای سید حفیظ، آقای حاج حسین از اخیار.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۷۰- گیرنده: آقای حاج سید احمد طاهری خرم آبادی ... ۱۳/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۷۱- گیرنده: آقای حاج شیخ قربانعلی ذوالقدری زنجانی - قم ... ۱۳/جمادی الثانی/ ۸۶.
  معرّف: مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی و بعضی دیگر.

 • ۷۲- گیرنده: آقای سید میرزا آقای هاشمی اصفهانی ... ۱۱/رجب/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و امضای اجازه مرحوم شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۷۳- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی محمدی رودبُنه‌ای ... ۲۱/رجب/ ۸۶.
  معرّف: آقای فومنی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۷۴- گیرنده: آقای آقا اسدالله قدسی - قزوین ... ۲۲/رجب/ ۸۶.
  معرّف: آقای باریک بین و آقا شیخ محمد مظفری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۷۵- گیرنده: آقای آقا سید مرتضی مروج الاحکام اهواز ... ۲۳/رجب/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید مرتضی نخجوانی و عموی آقای مروج الاحکام.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۷۶- گیرنده: آقای حاج شیخ حسن یزدی زاده ... ۶/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای قائینی، علاوه معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث بعد المصرف.
  ۷۷- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی بهبهانی - بهبهان ... ۱۱/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقایان مرعشیان و آقای حاج سید جعفر جزایری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۷۸- گیرنده: آقای حاج سید علی هاشمی گلپایگانی - تهران ... ۱۱/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای مرعشی و آقای آقا شیخ عباس کاظمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۷۹- گیرنده: آقای حاج سید محمد مقدسی گلپایگانی - تهران ... ۱۷/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای فرید گلپایگانی، خودم هم می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، مصرف و ایصال بقیه.
  ۸۰- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامعلی قاسمی ... ۲۰/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقایان قائمی اصفهانی و آقا شیخ محمود غروی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از صرف در اعاشه.
  ۸۱- گیرنده: آقای حاج شیخ غدیرعلی ممیّز شهرضائی ... ۲۲/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای غروی و آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد المصرف.
  ۸۲- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین امین شاهرودی ... ۲۴/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: مصطفی و آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  ۸۳- گیرنده: آقای حاج شیخ جعفر سلیمانی بهبهانی - بهبهان ... ۲۵/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای اشکوری و آقای رضوی و آقای آقا شیخ محمد حسن بهبهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  ۸۴- گیرنده: آقای آقا شیخ فخرالدین پاکستانی - پاکستان ... ۲۷/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  ۸۵- گیرنده: آقای آقا شیخ علی فاضلی پاکستانی - پاکستان ... ۲۷/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  ۸۶- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالله محمدی علامروشتی - اهواز ... ۲۸/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای خلخالی و آقایان غروی نخجوانی، آقا شیخ محمد باقر احسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۸۷- گیرنده: آقای شیخ جعفر مستولی قزوینی - قم ... ۲۸/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای سبحانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۸۸- گیرنده: آقای سید عاشق حسین ... ۲۸/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی اسلامی و آقای آقا شیخ موسی قمی، آقای مسلمی کاشانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
 • ۸۹- گیرنده: آقای سید هاشم رشتی - از قم ... ۲۹/شعبان/ ۸۶.
  معرّف: آقای بنی فضل و آقای سید یوسف تبریزی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۹۰- گیرنده: آقای حاج سید احمد مرعشی ... غرّه/ رمضان/ ۸۶.
  معرّف: آقایان آقا سید جعفر مرعشی و اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۹۱- گیرنده: آقای شیخ ابوالقاسم حججی - آبادان ... ۱۱/رمضان/ ۸۶.
  معرّف: آقایان آقا رضا حججی، آقا شیخ محمود نجف آبادی، شیخ رمضانعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۹۲- گیرنده: آقای حاج آقا حسین اصفهانی - تهران ... ۲۳/رمضان/ ۸۶.
  معرّف: آقایان حاج آقا عطاء الله و حاج شیخ عبدالجواد اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و فرستادن بقیه.
  ۹۳- گیرنده: آقای سید عباس ابوترابی قزوینی - قم ... ۲۷/رمضان/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، اخذ سهمین، ایصال مازاد سهم مبارک.
  ۹۴- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مشکوتی سدهی - اصفهان ... ۲۸/رمضان/ ۸۶.
  معرّف: آقای صانعی و آقای حاج شیخ عبدالعلی و معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  ۹۵- گیرنده: آقای الشیخ عبدالجلیل الشیخ شریف ... ۹/شوال/ ۸۶.
  معرّف: آقای سید محمدعلی و آقای سید محمدابراهیم شیرازی.
  حدود اختیارات: الحسبیات و اخذ الوجوه.
  ۹۶- گیرنده: آقای شیخ حسین شاهینی شاهرودی ... ۱۱/شوال/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج شیخ یوسف الکربلائی الحائری، آقای آقا شیخ علی اصغر شاهرودی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم برای مصارف.
  ۹۷- گیرنده: آقای حاج سید مظفر مظفری ثقة الاسلام - رودسر ... ۲۵/شوال/ ۸۶
 • معرّف: آقای محمدی گیلانی و آقای خائفی و آقای حاج آقا مجتبی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث سهم. نسخه ثانیه گرفته‌اند تاریخ.
  ۴/جمادی الثانی/ ۸۷.
  ۹۸- گیرنده: آقای سید ضیاء حسینی جاسبی - قم ... ۲۹/شوال/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ فضل الله قزوینی و آقای کوثری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال تتمه سهم.
  ۹۹- گیرنده: آقای حاج سید علی بطحائی گلپایگانی - تهران ... ۴/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال تتمه سهم.
  ۱۰۰- گیرنده: آقای حاج سید محمدمهدی خلخالی مقرر - تهران ... ۴/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث سهم.
  ۱۰۱- گیرنده: آقای حاج سید مهدی روحانی (نجل (۱) آقای حاج آقا احمد قمی) ... ۵/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی، آقای رسولی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۰۲- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین حقانی ... ۶/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای رسولی و آقای زمانی نجف آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۰۳- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرضا حجازی - تهران ... ۱۳/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۰۴- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرسول حجازی - قم ... ۱۳/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.

 • ۱۰۵- گیرنده: آقای آقا سید علی خوش سلوک - خَرَشتم لنگرود ... ۱۳/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای نصر اصفهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۰۶- گیرنده: آقای آقا سید علی شاه چراغی - تهران نایب السلطنه ... ۱۴/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای صادقی و آقای حاج آقا مرتضی تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۰۷- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد غروی علیاری تبریزی - قم ... ۱۴/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای عمید زنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۰۸- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدباقر طوسی ... ۱۵/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای محجوب شیرازی و مصطفی خمینی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و ایصال بقیه.
  ۱۰۹- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامحسین تسلیمی رعنانی ... ۱۶/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای دیباجی شمیران، آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۱۱۰- گیرنده: آقای آقا شیخ میرزا علی هاشمی اراکی ... ۱۷/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۱۱۱- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس دوست حسینی یزدی ... ۱۸/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر حسینی یزدی، آقای محجوب یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۱۲- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی - نجف ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای غروی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۱۳- گیرنده: آقای حاج شیخ فضل الله مطلق - آغاجاری ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ فتح الله و آقای سید نصرالله آیتی بهبهانیین.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
 • ۱۱۴- گیرنده: آقای سید محمد احمدی- اصفهان ... ۲۳/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال ثلثین.
  ۱۱۵- گیرنده: آقای آقا شیخ الیاس شریفی اشکوری ... ۲۹/ذی القعده/ ۸۶.
  معرّف: آقای شیخ محمد مظفری قزوینی و آقای سید عبدالغنی اشکوری نجف.
  حدود اختیارات: به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
  ۱۱۶- گیرنده: آقای شیخ غلامحسین ایزدی ... ۹/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.
  حدود اختیارات: ... (۱).
  ۱۱۷- گیرنده: آقای آقا میرزا بزرگ فرزانه اصطهباناتی ... ۱۴/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای شیرازی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  ۱۱۸- گیرنده: آقای حاج آقا ضیاء فقیه ایمانی ... ۱۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای منتظری و آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  ۱۱۹- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین امراللهی یزدی ... ۱۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای حائری و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  ۱۲۰- گیرنده: آقای حاج شیخ عطاء الله عطائی - اصفهان ... ۱۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای منتظری، آقای آقا شیخ رمضانعلی اصفهانی.
  حدود اختیارات: ایصال بقیه.
  ۱۲۱- گیرنده: آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی- اصفهان (اخوی داماد آقای خوئی) ۱۷/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: اجازه شفاهی دادم.
  حدود اختیارات: دوثلث ایصال کند، اجازه کتبی به وسیله آقای ابطحی داده شده است، نصف.
  ۱۲۲- گیرنده: آقای حسن آقای مصطفوی ... ۱۹/ذی الحجه/ ۸۶.

 • معرّف: آقای حاج سید احمد شهرستانی و آقای لواسانی (اجازه به وسیله آقای لواسانی ارسال شد).
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  ۱۲۳- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد راوری توکلی کرمانی ... ۲۰/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
  حدود اختیارات: حسبیات دوثلث.
  ۱۲۴- گیرنده: آقای آقا سید محمد میرغنی زاده - بافق ... ۲۰/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۱۲۵- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین محدث خراسانی ... ۲۳/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۱۲۶- گیرنده: آقای آقا شیخ محسن غروی - نجف ... ۲۴/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۲۷- گیرنده: آقای آقا سید علی اصغر میردامادی - تهران ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۲۸- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فیروزجائیان ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت.
  ۱۲۹- گیرنده: آقای آقا سید جلال الدین همدانی - قم ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۳۰- گیرنده: آقای آقا سید محمدتقی محصل یزدی ... ۲۵/ذی الحجه/ ۸۶.
  معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  ۱۳۱- گیرنده: آقای حاج سید جلال طاهری - اصفهان ... ۴/محرم/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۱۳۲- گیرنده: آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی - تهران ... ۴/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقای شیخ احمد معصومی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۱۳۳- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی قاضی - تبریز ... ۴/محرم/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۱۳۴- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا عبدالحمیدی گلپایگانی - تهران ... ۱۲/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقای سعیدی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۱۳۵- گیرنده: آقای آقا سید احمد آقا مرعشی - رفسنجان ... ۱۶/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  ۱۳۶- گیرنده: آقای آقا سید عبدالله شیرازی زبرجد - قم ... ۱۸/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی، آقای آقا شیخ حسین نوری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۳۷- گیرنده: آقای حاج شیخ جواد آزاده ... ۲۱/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقایان حاج شیخ جواد کربلائی و ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۳۸- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا مصباح الهدی ... ۲۲/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقایان فومنی و روحانی گرگانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
 • ۱۳۹- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالحمید هوشیار ... ۲۶/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود خادمی و آقای حاج آقا محمدعلی نصر.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۴۰- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی فرقانی - شهمیرزاد ... ۲۶/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقای متقی و نیز از اعلام مجاز بوده.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۱۴۱- گیرنده: آقای میرزا محمدولی زعیمی ... ۲۸/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقایان شیخ علی آقا و شیخ فضل الله قزوینیین.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۱۴۲- گیرنده: آقای سید ابوالحسن رضوی کشمیری ... ۲۸/محرم/ ۸۷.
  معرّف: آقایان شیخ علی آقا و آقای آقا سید حسن اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین برای مصرف.
  ۱۴۳- گیرنده: آقای حاج آقا مجتبی میبدی - کرمانشاه ... غرّه/ صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی و اخوی ایشان.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین به مقدار اعاشه.
  ۱۴۴- گیرنده: آقای میرزا علی قره داغی بجوانی تبریزی ... ۳/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای بنی فضل و آقای آقا سید یوسف تبریزی قم.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال مازاد.
  ۱۴۵- گیرنده: آقای حاج میرزا یوسف ایروانی - تهران ... ۷/صفر/ ۸۷.
  معرّف: معروف می‌باشند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  ۱۴۶- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین هندی تبتی - تبت ... ۷/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای مدرس افغانی آقای آقا شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  ۱۴۷- گیرنده: آقای حاج میرزا علی وثوق ... ۸/صفر/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۴۸- گیرنده: آقای سید صالح موسوی انزابی تبریزی ... ۱۰/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای فومنی و آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار حاجت.
  ۱۴۹- گیرنده: آقای آقا شیخ علی هندی تبتی - تبت ... ۱۰/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای مدرس افغانی - آقای شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات به قدر اعاشه.
  ۱۵۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده - اصفهان ... ۱۰/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۵۱- گیرنده: آقای سید محمد امام شوشتری - شوشتر ... ۱۱/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
  ۱۵۲- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین دولت آبادی ... ۱۲/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۵۳- گیرنده: آقای آقا میرزا علی کاتبی مرندی - نجف ... ۱۵/صفر/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۵۴- گیرنده: آقای حاج سید احمد گوهری خراسانی - شمیران ... ۱۶/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای رسولی و آقای اردکانی از شمیران.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۵۵- گیرنده: آقای آقا سید علی هاشمی بجنوردی ... ۱۹/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای ربانی املشی، آقای آقا شیخ محمدصادق تهرانی.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
 • ۱۵۶- گیرنده: آقای آقا میرزا حسین علمی ... ۱۹/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا میرزا ابوالفضل خوانساری، آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
  ۱۵۷- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی کاظمی - خرمشهر ... ۱۹/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای قائمی- آبادان.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
  ۱۵۸- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدکاظم محامدی ... ۲۶/صفر/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید عباس و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۵۹- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی نوربالاتی - یزد ... ۲۸/صفر/ ۸۷.
  معرّف: اجازه از آقای خوانساری و غیره.
  حدود اختیارات: حسبیات به قدر معاش.
  ۱۶۰- گیرنده: آقای آقا سید محمد تهجّدی ساوه‌ای ... ۲/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۶۱- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد صمدی شیرازی ... ۱۷/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر رضائی، آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات و به قدر معاش.
  ۱۶۲- گیرنده: آقای حاج سید مجتبی میرصادقی - زنجان ... ۱۸/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا میرزا باقر زنجانی و اجازه آقای میلانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، و اخذ به مقدار المعیشه، ایصال بقیه - در حاشیه اجازه آقای میلانی.
  ۱۶۳- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی خوئینی ... ۲۱/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری و آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۱۶۴- گیرنده: آقای حاج سید محمدرضا علوی تهرانی ... ۲۱/ربیع الاول/ ۸۷.
 • معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۶۵- گیرنده: آقای آقا سید مهدی جمارانی - جماران ... ۲۱/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: مصطفی و آقای سعید تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۶۶- گیرنده: آقای شیخ علی بخش افغانی ... ۲۳/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای مدرس و آقای شیخ غلامحسین توسلی، افغانیان.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش.
  ۱۶۷- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسن قدیری اصفهانی ... ۲۹/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال بقیه.
  ۱۶۸- گیرنده: آقای حاج سید مهدی فصیح شیرازی - تهران ... ۲۹/ربیع الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقایان شیرازیان و المرعشیان والرضوی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال دوثلث.
  ۱۶۹- گیرنده: آقای آقا سید کاظم دهدشتی - آبادان ... غرّه/ ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای صانعی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
  ------ تا اینجا به قم فرستاده شده ظاهراً------.
  ۱۷۰- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس مشکوری - شمیران ... ۴/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای حاج شیخ حسین مشکوری و آقای آقا سید کاظم مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
  ۱۷۱- گیرنده: آقای آقا سید محمد مدد قائینی - مشهد ... ۶/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای خلخالی نجف.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهمین.
  ۱۷۲- گیرنده: آقای سید مصطفی احمدی ورامینی - قم ... ۸/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای ستوده و آقای مؤمن قمی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۷۳- گیرنده: آقای حاج شیخ عبدالله قوچانی ... ۱۸/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای حاج سید محمد قائینی و آقای حاج شیخ رمضانعلی قوچانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۱۷۴- گیرنده: آقای میرزا یحیی وحیدی مهرجردی ... ۲۶/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۷۵- گیرنده: آقای حاج سید محمود هاشمی الیگودرزی ... ۲۶/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۷۶- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس غیبی شهرکی یزدی ... ۲۶/ربیع الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۷۷- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدتقی شریعتمداری - تهران ... ۶/جمادی الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای اشراقی و آقای آقا محسن محدث زاده قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۱۷۸- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مودّت - نجف ... ۹/جمادی الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای کریمی مازندرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  ۱۷۹- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس فرخی ... ۲۰/جمادی الاول/ ۸۷.
  معرّف: آقای حق شناس از جهرم و آقازاده ایشان (ظاهراً).
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  ۱۸۰- گیرنده: آقای آقا سید مهدی مکی کاشانی - کاشان ... ۴/جمادی الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسین رهی و آقای مسلمی کاشانیان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۸۱- گیرنده: آقای آقا سید مهدی حجازی - اصفهان ... ۲۱/جمادی الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۸۲- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد عالمی سمنانی - سمنان ... ۲۸/جمادی الثانی/ ۸۷.
  معرّف: آقای آشتیانی دانش، آقای فاضل همدانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۸۳- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدعلی نوراللهی - شهرکرد ... ۱۱/رجب/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری و آقای حاج آقا حسین خادمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۸۴- گیرنده: آقای آقا شیخ عزیزالله خوشوقت - تهران ... ۱۸/رجب/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ جواد کربلائی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۸۵- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد محامدی - قم ... ۲۸/رجب/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر کریمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
  حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
  ۱۸۶- گیرنده: آقای حاج سید ناصر ابطحی - تهران ... ۲/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای حاج سید علی خلخالی و آقازاده ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۸۷- گیرنده: آقای آقا نورالدین مقدس ... ۱۱/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد زاهد و آقای آقا شیخ مهدی سلطانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  ۱۸۸- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن یزدانی ... ۱۱/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ عبدالعلی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  ۱۸۹- گیرنده: آقای شیخ فتح الله بهبهانی - نجف ... ۱۱/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ مجتبی لنکرانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  ۱۹۰- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرحمن فقهی - نجف ... ۱۲/شعبان/ ۸۷.
 • معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای خائفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۱۹۱- گیرنده: آقای آقا سید ضیاء روحانی رودسری ... ۲۲/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۹۲- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی همایونشهری ... ۲۵/شعبان/ ۸۷.
  معرّف: آقای کروبی و آقای کیانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۹۳- گیرنده: آقای آقا شیخ علی خوئینی - نجف ... ۱/رمضان/ ۸۷.
  معرّف: آقای رضوانی خمینی و آقای قدیری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۹۴- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدحسن خیارجی ثقة الاسلام ... ۱۶/رمضان/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید نصرالله مستنبط و آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۹۵- گیرنده: آقای آقا شیخ فیض الله دارائی - مروج الاحکام ... ۲۳/رمضان/ ۸۷.
  معرّف: آقای کریمی و آقای آقا شیخ محمود پناهنده.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۱۹۶- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالنبی سلیمانی - مروج الاحکام ... ۱۰/شوال/ ۸۷.
  معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  ۱۹۷- گیرنده: ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا مرتضی تهرانی (آقازاده مرحوم آقا شیخ عبدالعلی).
  ... ۱۵/شوال/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: در حسبیات، نصف.
  ۱۹۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جزائری - خرم آباد ... ۲۴/شوال/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
  حدود اختیارات: حسبیات، سهمین به قدر اعاشه و ایصال بقیه سهم امام.
 • ۱۹۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مهدی نجفی - رفسنجان ... ۳/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
  ۲۰۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد مدرسی - یزد ... ۵/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی، آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
  ۲۰۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید مهدی روحانی قمی ... ۹/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال نصف سهمین.
  ۲۰۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدرضا محمودی گلپایگانی - شهریار.
  ... ۱۳/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: در حسبیات، صرف مابقی در مصارف شرعیه.
  ۲۰۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید احمد دعائی یزدی - یزد ... ۱۴/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس خاتمی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال بقیه از سهم.
  ۲۰۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدابراهیم بحرالعلومی خوانساری میرخانی - در نیروی هوائی.
  ... ۱۶/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: می‌شناسم ایشان را.
  حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
  ۲۰۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میر سید محمد ابطحی سدهی - تهران ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۷.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی شهادت دادکه جمعی مورد وثوق شهادت دادند.
  حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
  ۲۰۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد معصومی تهرانی ... ۴/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای رضوانی، آقای حلیمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
 • ۲۰۷- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسن نقوی ... ۲۲/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبدالله تهرانی و آقای معصومی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۰۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمدحسین دانش - مسجدمیدان ژاله ... ۲۴/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا میرزا ابوالقاسم دانش.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۰۹- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمد حکمت گنابادی ... ۲۴/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای مدنی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۱۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقا رضا گلسرخی کاشانی ... ۲۴/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای حلیمی و آقای مسعودی خمینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۱۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ رضا عندلیب ... (۱) گیلانی ... ۲۶/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای سید عبدالغنی اشکوری و آقای سید هادی موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۱۲- گیرنده: آقای ثقة الاسلام حاج میرزا محمد انواری یزدی ... ۲۸/ذی الحجه/ ۸۷.
  معرّف: آقای آقا سید عباس و آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۱۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید مهدی سبحانی قمی ... ۳/محرم/ ۸۸.
  معرّف: اخوان انصاری قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات به مقدار اعاشه از سهمین.
  ۲۱۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا یدالله خدائی - در شهر ری ... ۴/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی، آقای انگجی، آقازاده مرحوم آقا سید مهدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۲۱۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج احمد نقیب زاده - در ماهان ... ۴/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی و غیرهما.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۲۱۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسین برقعی قمی ... ۷/محرم/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۲۱۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد فاضلی اشتهاردی ... ۹/محرم/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۲۱۸- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید فضل الله زکی ... ۱۱/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای سید حسین مطهری یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۲۱۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید جعفر قاضوی تهرانی ... ۱۱/محرم/ ۸۸.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  ۲۲۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین هشترودی ... ۱۲/محرم/ ۸۸.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۲۲۱- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جعفر حسینی یزدی - قم ... ۱۵/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به موارد مقرره.
  ۲۲۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی رضائی فومنی (۲).
  معرّف: آقای کیانی، آقای میر عبدالعظیمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۲۲۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید محمد موسوی خوئی - در خوی ... ۲۰/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج سید علی انگجی و مصطفی.

 • حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  ۲۲۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا صدیقی قزوینی - تهران ... ۲۰/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقا سید موسی زرآبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  ۲۲۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدحسین واسعی قائنی - تهران ... ۲۵/محرم/ ۸۸.
  معرّف: آقای سید محمد قائنی و اجازه از علماء اعلام.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  ۲۲۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عیسی محقق خراسانی ... ۳/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای سید محمد هاشمی، آقای سید مرتضی فیروزآبادی وبعضی دیگر.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه و ایصال مازاد به علماء.
  ۲۲۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی حجازی شهرضائی ... ۱۱/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای شیخ رمضانعلی و شیخ محمدباقر اصفهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  ۲۲۸- گیرنده: مروج الاحکام شیخ علی اصغر فقیهی خیارجی - قزوین ... ۱۱/صفر/ ۸۸.
  معرّف: اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: اعاشه، ایصال بقیه.
  ۲۲۹- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسینعلی محمدی ... ۱۱/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ حسن یزدانی.
  حدود اختیارات: کسر معاش.
  ۲۳۰- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ مهدی صحافی راوندی - کاشان ... ۱۱/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای مسلمی و آقای مدنی کاشانی.
  حدود اختیارات: کسر معاش و ایصال مابقی.
  ۲۳۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید احمد تهرانی - تهران ... ۱۳/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا نظام قمشه‌ای، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: ایصال نصف، حسبیات.
 • ۲۳۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد حسین معصومی اشکوری - گیلان ... (۱).
  ... ۱۸/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث و شاید حسبیات.
  ۲۳۳- گیرنده: حجة الاسلام آقای سید محمد نجفی آیة الله زاده اصفهانی ... ۲۰/صفر/ ۸۸.
  معرّف: ... (۲).
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۲۳۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ذبیح الله مطهری - چالوس ... ۲۵/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۳۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسن جعفری- کنگ شهر بابک ... ۲۸/صفر/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات نصف.
  ۲۳۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسین زرندی - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۳۷- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدصادق کریمیان - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مابقی.
  ۲۳۸- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسین حجت - قم ... ۵/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۳۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ مهدی کروبی ... ۵/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: می‌شناسم.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۴۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر مسعودی خمینی ... ۵/ربیع الاول/ ۸۸ ..
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث (نسخه ثانیه).
  ۲۴۱- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمد رحمتی سیرجانی ... ۹/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: نوشته جمعی از علما، امضای اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۲۴۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عباسعلی دانشمند - آبادان ... ۱۲/ربیع الاول/ ۸۸ ..
  معرّف: آقای قائمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۲۴۳- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید مهدی میر شریفی گلپایگانی - تهران ... ۱۲/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای شیخ محمد مظفری و آقای شیخ عبدالخالق قزوینی و آقای شیخ محمد ایازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۲۴۴- آقای آقا شیخ محمد رضا محامی مشهدی اجازه دارند. (۱).
  ۲۴۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ غلامرضا کریمی یزدی ... ۱۳/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای شیخ علی اصغر مسلمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۴۶- گیرنده: ثقة الاسلام حاج آقا کمال فقیه ایمانی ... ۱۴/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسن صافی، آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۲۴۷- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسین موسوی - اطراف خمین ... ۱۷/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: نقل آقای ابوطالبی از جمعی، امضای اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۴۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای میرزا محمدعلی عالمی - سمنان ... ۱۹/ربیع الاول/ ۸۸.

 • معرّف: آقایان شیخ عبدالحسین منصوریان شیخ محمدتقی نصیری سمنانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از مصرف.
  ۲۴۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علی یمان زکی - یزد ... ۲۱/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقایان آقا سید عباس یزدی و آقا سید حسین مطهری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۵۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالغنی حسینی اشکوری ... ۲۸/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقایان آقا سید مجتبی رودباری و آقا شیخ عبدالله خالقی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد و نصف سادات.
  ۲۵۱- گیرنده: حجت الاسلام آقای آقا میرزا صدرالدین حائری - شیراز ... ۲۹/ربیع الاول/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی احمد گوشه‌ای بروجردی ... ۲/ربیع الثانی/ ۸۸ ..
  معرّف: آقای ستاری و آقای آقا شیخ محمدحسین زمانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۳- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمدظفر عرفانی افغانی ... ۶/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا عبدالله شهیدی قزوینی ... ۷/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج میرزا قوام بشنوئی و آقای آقا شیخ محمد مظفری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابوالحسن حکمی - ساوه ... ۸/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی و آقای مطهری ساوه‌ای.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۵۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد عبائی خراسانی ... ۱۵/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید محمدتقی بختیاری، آقای آقا سید مجید ایروانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
 • ۲۵۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مهدی پیش نمازی - ساری ... ۱۸/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای کریمی، آقای آقا شیخ محمود محقق.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۸- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میر سید حسن احمدی اصفهانی - داماد مرحوم شاه آبادی.
  ... ۱۹/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی و نیز می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۵۹- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا ضیاء الدین استرآبادی - تهران ... ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۶۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا مدرسی یزدی ... ۲۳/ربیع الثانی/ ۸۸ ..
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۶۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا کشفی تهرانی ... ۲۳/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۶۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمود عابدی - خلخال ... ۲۳/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۶۳- گیرنده: حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل جاپلقی - تهران.
  ... ۲۶/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۶۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مصطفی کشمیری صفوی - کشمیر بدٌ گام شریعت آباد (۱).
  ... ۲۹/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید محمد مختارشاهی و آقا شیخ حسین کشمیری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • ۲۶۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدباقر کشمیری - کشمیر ... ۲۹/ربیع الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج شیخ حسین کشمیری و آقای مختارشاهی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
  ۲۶۶- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین افقهی برداری - سبزوار.
  ... ۱/جمادی الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری و آقازاده ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
  ۲۶۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علاء الدین علوی طالقانی ... ۱۴/جمادی الاول/ ۸۸.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۶۸- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی اوسطی تهرانی ... ۱۴/جمادی الاول/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و آقای بُدَلا قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، معاش (در حاشیه اجازه آقای زنجانی قم اجازه دادم).
  ۲۶۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامعلی کماری - تهران ... سلخ/ جمادی الاول/ ۸۸ (۱).
  معرّف: آقای آقا میرزا علی غروی تبریزی و معروف هست.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف ایصال.
  ۲۷۰- گیرنده: عمادالاسلام آقای آقا شیخ حسین حسین پور - مشهد ... ۲۴/جمادی الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای شیخ محمدحسین جعفری کاشمری.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
  ۲۷۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی ... ۲۴/جمادی الثانی/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: وکیل در قم هستند.
  ۲۷۲- گیرنده: ثقة الاسلام اسلام آقای حاج شیخ مصطفی فتاحی - تهران ... ۲۴/جمادی الثانی/ ۸۸.
  معرّف: آقای جلالی خمینی و پسر حاج سیف الله.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.

 • ۲۷۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم صادقی - مازندران ... ۶/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدتقی متقی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۷۴- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید محسن احمدی - آبادان ... ۱۴/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای راستی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  ۲۷۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ محمدرضا کاظمی - کرمانشاه ... ۲۵/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای مدنی، آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۷۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ هادی قدس ... ۲۴/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای لاهوتی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۷۷- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید موسی بنی طبا ... ۲۸/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید محمدحسین طباطبائی بروجردی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۷۸- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ قدرت الله صادقی ... ۲۹/رجب/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبدالعلی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۷۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حاج آقا رضا بنی طبا ... شهر رجب.
  معرّف: جمعی، منهم: آقای رسولی، آقای آقا شیخ محمود خادمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۸۰- گیرنده: آقای حاج سید یدالله شربیانی ... سلخ (۱).
  معرّف: آقای جلالی خمینی و آقای انتشاری.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  ۲۸۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ یوسف احمدی همدانی - ایشان در قروه همدان هستند.

 • ... ۲/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۲۸۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ناصرعلی پاکستانی - در کویته پاکستان هستند.
  ... ۳/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبداللطیف مولوی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بعد از خرج ایصال به محال مقرره.
  ۲۸۳- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل موسوی ... ۴/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی و آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی.
  حدود اختیارات: تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
  ۲۸۴- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید حسن فاضل افغانی ... ۷/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای مدرس افغانی و آقای فیاض افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
  ۲۸۵- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید محسن - نواحی بلخ ... ۷/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای توسلی افغانی و آقای مدرس.
  حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
  ۲۸۶- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید یوسف کشمیری صفوی - در کشمیر (از علمای محترم.
  کشمیرند، آدرس: کشمیر، بدٌگام شریعت آباد) ... ۱۰/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات و نصف.
  ۲۸۷- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مظفری ... ۱۰/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  ۲۸۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد کیانی نژاد - قم ... ۱۰/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: دو نفر از اهل محل ایشان و ... (۱).

 • حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۸۹- گیرنده: آقای حاج سید محمدحسین مصباح خراسانی - از ائمه جماعت مشهد.
  ... ۱۱/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۹۰- گیرنده: ثقة الاسلام الواعظین آقای حاج آقا علی معتضدالواعظین ... ۱۷/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  ۲۹۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا میرزا محسن تهرانی خراسانی (آقازاده آقای حاج شیخ ابوالفضل).
  ... ۱۴/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  ۲۹۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا رضا مقدسی محلاتی ... ۱۶/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا طه مقدسی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  ۲۹۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا باقرآقا بستان آبادی - تبریز ... ۱۸/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای توحیدی و آقای نخجوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۲۹۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین رجبی - در قم ... ۱۸/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی پناه و آقای آقا شیخ محمد مؤمن.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  ۲۹۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین محمدی بجنوردی ... ۲۱/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • ۲۹۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالمجید ایروانی - قم ... ۲۱/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج آقا مجتبی تهرانی، ایشان را می‌شناسم، نیز آقای آقا سید کمال موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۲۹۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مرتضی فهیم کرمانی - قم ... ۲۱/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید کمال موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  ۲۹۸- گیرنده: حجة الاسلام آقای فقیه قمی - قم ... ۲۴/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۲۹۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن صحفی - قم ... ۲۴/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای سید مهدی صحفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی شرعی - قم ... ۲۴/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر طوبائی ... شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای سید کمال الدین موسوی و آقای سید منیرالدین.
  حدود اختیارات: حسبیات.
  ۳۰۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقاسید محمود موسوی - صاحب فهرست کتب اربعه ... ۲۷/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای صافی اصفهانی و آقای آقا شیخ غلامرضا باقریان.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۳- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمود مجتهدی سیستانی (اخوی آقای آقا سید علی و در.
  مشهد هستند) ... ۲۸/شعبان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا سید علی سیستانی و آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • ۳۰۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید عبدالعظیم گرگانی - در مینودشت گرگان است.
  ... ۶/رمضان/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای آقا شیخ مرتضی اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اصغر ریزی اصفهانی ... ۹/رمضان/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج شیخ محمدباقر نطنزی - آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ غلامرضا رحمانی همدانی ... ۱۹/رمضان/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  ۳۰۷- گیرنده: آقای حاج سید علی رئیسی - گرگان ... ۲/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
  ۳۰۸- گیرنده: جناب مشهدی سیف الله تولائی ابرقوئی ... ۵/شوال/ ۸۸.
  معرّف: جمعی از اهالی محل خودشان.
  حدود اختیارات: مجازند در تصفیه حساب و اخذ و ایصال و دریافت قبض.
  ۳۰۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ زین العابدین ثقفی - مشهد ... ۵/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقایان اشرفی‌ها و آقای ملایری.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال بقیه.
  ۳۱۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عباس میریونسی ... ۱۴/شوال/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال بقیه.
  ۳۱۱- گیرنده: آقای حاج نوروزعلی نوروزی هراتی بازارسلطانی تهران، طبقه دوم، حجره حاج مهدی.
  یاوری (تلفن ۵۰۶۶۲) ... ۱۹/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقای واعظی و آقای ... (۱).

 • حدود اختیارات: وکیل اخذ و ایصال.
  ۳۱۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدجواد ممجّد ... ۲۰/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم میرعبدالعظیمی و آقای حاج آقا مجتبی رودباری.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  ۳۱۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی رضا ممجّد ... ۲۰/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  ۳۱۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی غیاثی- قم (در حومه آمل مازندران می‌رود).
  ... ۲۱/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  ۳۱۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد حیدری- یزد ... ۲۷/شوال/ ۸۸.
  معرّف: آقای وزیری یزدی، آقای آقا سید عباس خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه نصف (لفظاً اجازه وسیع دارد).
  ۳۱۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید رضا مقدسی محلاتی ... ۱۱/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا طه و آقای روحانی و آقای توسلی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم سادات و برای کسری سهم امام و ایصال باقی.
  ۳۱۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالخالق اصفهانی ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله و آقای خسروشاهی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
  ۳۱۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ حسین کرمانی ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
  ۳۱۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسن موسوی نائینی ... ۲۳/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای سید جلال یزدی، آقای حاج سید حسین فاطمی نائینی.
 • حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال مازاد.
  ۳۲۰- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیات امضای اجازه مرحوم سید (۲) و غیره.
  ۳۲۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید جعفر میردامادی ... ۲۵/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و آقای صادقی.
  حدود اختیارات: ایصال نصف سهم سادات و دوثلث سهم مبارک.
  ۳۲۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمود بیانی ... ۲۵/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: ایصال مازاد.
  ۳۲۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید علی بهشتی - ساکن شاه آباد غرب ... ۲۶/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای ستاری، آقای آقا شیخ ابراهیم بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
  ۳۲۴- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی محمد نجات - ساکن سمنان ... ۲۶/ذی القعده/ ۸۸.
  معرّف: آقای سبزواری و آقای آقا شیخ حسن نمازی شاهرودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
  ۳۲۵- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسن حبیب اللهی - خمین ... ۴/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای پسندیده.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه.
  ۳۲۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمد کوثری - خیابان شکوفه میدان ژاله.
  ... ۵/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای اشراقی.
  حدود اختیارات: دوثلث و حسبیه.
  ۳۲۷- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی نقی فرائی زنجانی - در قم هستند ... ۱۳/ذی الحجه/ ۸۸.

 • معرّف: آقا شیخ قربانعلی ذوالقدر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال زائد.
  ۳۲۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد عبدالوهابی ... ۱۳/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  ۳۲۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مقدسی ... ۱۳/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای آقا طه مقدسی و آقای روحانی محلاتی - علی المحکی ظاهراً.
  حدود اختیارات: نقل احادیث و ایصال مازاد.
  ۳۳۰- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدجواد موسوی ... ۱۵/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای صادقی و آقای حسینی انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  ۳۳۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید نصرالله دیباجی ... ۱۷/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای حاج سید احمد دیباجی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  ۳۳۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید علی نقی حسینی قزوینی - در قم هستند ... ۲۱/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  ۳۳۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی نحوی رامسری - درقم هستند ... ۲۱/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  ۳۳۴- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی مطهری خراسانی. درتهران هستند ... ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  ۳۳۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامحسین اشراقی ... ۲۷/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای آقا مجتبی رودباری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
 • ۳۳۶- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا تهرانی - مشهد مشرف هستند.
  ... ۲۸/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  ۳۳۷- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدحسن گنابادی ... ۲۹/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای صادقی، آقای غلامی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال مازاد و رد به محل مقرر.
  ۳۳۸- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر صدرزاده خراسانی ... ۲۹/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۳۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ غلامحسین محمدی خمینی ... ۲۹/ذی الحجه/ ۸۸ ..
  معرّف: آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر صدیقین - اصفهان ... ۳۰/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۱- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد ناصریان آرانی - قم ... ۳۰/ذی الحجه/ ۸۸.
  معرّف: آقایان آقا میرزا حسین نوری و آقا محمد فاضل.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای سیداحمدحسینی درتهران، نزدیک مسجد قائمیه ... ۲/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای سعیدی خراسانی و سفارش آقای طالقانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالکریم اردبیلی - در تهران مقیم است ... ۲/محرم/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۴- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید محمدحسین رئیس بکولنگی - در افغانستان.
  ... ۴/محرم/ ۸۹.
  معرّف: مورد وثوق هستند.
 • حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۳۴۵- گیرنده: جناب آقای حاج محمدمهدی فضل مشهدی - تهران سرای حاج ملاعلی.
  ... ۵/محرم/ ۸۹.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: ایشان در تهران وکیل هستند برای اخذ وجوه.
  ۳۴۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید محمدرضا بهشتی نژاد ... ۵/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج سید جلال طاهری، آقای حاج سید محمد.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف سادات ثلثین امام.
  ۳۴۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ رمضان زمانی نجف آبادی - در شهرری هستند ... ۵/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای غیوری، آقای زمانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۴۸- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد اشرفی اصفهانی ... ۸/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله، آقای حاج شیخ عبدالجواد.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
  ۳۴۹- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمود ملکی ... ۸/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله از قول آقای حاج شیخ عبدالجواد.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
  ۳۵۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید محمدباقر مبلغ ... ۱۱/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ یحیی انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیات.
  ۳۵۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ عبد الرحیم ربانی ... ۱۳/محرم/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مجاز در صرف هستند.
  ۳۵۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جلیل نجفی یزدی ... ۱۹/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج شیخ جواد کربلائی و آقای خاتمی.

 • حدود اختیارات: حسبیات، اعاشه.
  ۳۵۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ یعقوب واعظی - از مدرسین مشهد و امام جماعت.
  ... ۲۳/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقایان اخوان اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۵۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ نورالدین واعظی ... ۲۵/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای خاتمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۵۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا کمال مرتضوی - از ائمه جماعت تهران ... ۲۶/محرم/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۵۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید نورالدین ابهری - امام جماعت در تهران (پسر آقای ابهری).
  ... ۲۷/محرم/ ۸۹.
  معرّف: آقای ابهری و آقای صادقی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۵۷- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد لشکری ... ۵/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج آقا بزرگ علوی قزوینی، آقای باریک بین.
  حدود اختیارات: تصفیه حساب مؤمنین و ایصال نصف.
  ۳۵۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدهادی شریعت افغانی ... ۷/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقایان مسلمی و دعائی.
  حدود اختیارات: حسبیات و نصف سهم.
  ۳۵۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدابراهیم خلیلی افغانی ... ۷/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقایان مدرس، و فیاض افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به حوزه‌ها.
  ۳۶۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقاشیخ ابراهیم ربانی - دربیرجند امام جماعت ومدرس ... ۹/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقایان مسلمی و آقا شیخ یوسف جعفرزاده و آقا شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
 • ۳۶۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عباس عباس نژاد بیرجندی ... ۱۲/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای شاه آبادی، آقای اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عبدالله شفیعی ... ۱۲/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج سید اسدالله اشکوری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی ... ۲۳/صفر/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد موسوی نیشابوری ... ۲۷/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسین انصاری خراسانی، آقای مروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر ناصری دولت آبادی ... ۲۷/صفر/ ۸۹.
  معرّف: اجازات علما، و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ ابوالقاسم مدبّری یزدی ... ۲۸/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا سید عباس، آقای آقا سید جواد حیدری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی امامی سدهی ... ۲۸/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای مهدوی اصفهانی و آقای سلطانی بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی مقدسی ... ۲۹/صفر/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد حسین کوشکی، حاج شیخ حمزه.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  ۳۶۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسن مدرسی - در تهران (پسر مرحوم سید ابوالقاسم یزدی).
  ... ۶/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقازاده‌های مرحوم حاج سید یحیی یزدی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۷۰- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن اسماعیلیان نجف آبادی ... ۸/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای کیانی و آقای باقری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  ۳۷۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حسن نمازی خراسانی ... ۱۱/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  ۳۷۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا مرتضی مهدوی (اخوی آقای مهدوی اصفهانی).
  ... ۱۸/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۳۷۳- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدتقی بختیاری ... ۱۸/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  ۳۷۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج آقا رضا مهدوی (اخوی آقای مهدوی).
  ... ۲۰/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای ... (۱).
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف سادات، دوثلث امام.
  ۳۷۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدعلی حسینی تهرانی لاله زاری ... ۲۲/ربیع الاول/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  ۳۷۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی - شاهرود ... ۸/ربیع الثانی/ ۸۹.
  معرّف: ... (۲).
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف ایصال.

 • ۳۷۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیداسماعیل سجادی تبریزی - درتهران، مسجد نزدیک امام زاده زید.
  ... ۱۰/ربیع الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث ایصال.
  ۳۷۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا سعیدی خراسانی - تهران، شهباز، غیاثی، مسجد امام.
  هفتم ... ۱۸/ربیع الثانی/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
  ۳۷۹- گیرنده: سلالة السادات حاج سید کاظم صمدانی تبریزی ... ۲۳/ربیع الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه - قمیان.
  حدود اختیارات: برای اعاشه.
  ۳۸۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابراهیم حجازی خراسانی ... ۲/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال دوثلث.
  ۳۸۱- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ ابراهیم قزوینی - تهران ... ۲/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج سید مرتضی و حاج سید محسن خلخالیان.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۳۸۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عباس مرندی - تهران ... ۲/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای رسولی و آقای حاج سید محسن خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۳۸۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید احمد حمیدی ... ۱۶/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای شیخ عبد الحسین و آقای شیخ محمدتقی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به قدر اعاشه.
  ۳۸۴- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد نجفی ... ۲۰/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقایان قوچانیان، پدر و پسر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلث.
  ۳۸۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید باقر موسوی ... ۲۳/جمادی الاول/ ۸۹.
 • معرّف: آقای آقا شیخ ابوالقاسم روحانی، آقای آقا سید محمد جاجرمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، اعاشه و ایصال مازاد.
  ۳۸۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ یدالله پورهادی نجف آبادی - در اهواز ساکن است.
  ... ۲۶/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۳۸۷- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید ابوالفضل سجادی - قم ... ۲۷/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای شیخ محمد تقی ستوده و آقای مؤمن.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۳۸۸- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اکبرفیروزکوهی - درفیروزکوه ... ۲۸/جمادی الاول/ ۸۹.
  معرّف: آقای فکور، آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۳۸۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدی زاده - نجف آبادی است.
  ... غرّه/ جمادی الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقای عرفانیان و آقای جودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
  ۳۹۰- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ رمضانعلی معلمی - مازندران ... ۱۲/جمادی الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
  ۳۹۱- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ مسلم داراب اردبیلی ... ۱۲/جمادی الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم سرابی، آقای آقا شیخ شفیع جودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  ۳۹۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسین ابطحی گلپایگانی - در تهران است.
  ... ۱۹/جمادی الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقای بطحائی گلپایگانی، و یک نفر دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  ۳۹۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ جعفر مهاجرانی همدانی ... ۲۹/جمادی الثانی/ ۸۹.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
 • حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار مصرف.
  ۳۹۴- گیرنده: مروج الاحکام سید اسدالله موسوی خراسانی ... ۵/رجب/ ۸۹.
  معرّف: آقای سید احمد نجفی.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
  ۳۹۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدتقی داودی شاهرودی ... ۲۱/رجب/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: نصف.
  ۳۹۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید نورالدین طاهری شیرازی ... غرّه/ شعبان/ ۸۹.
  معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  ۳۹۷- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید حسین بدلاء قمی ... ۲/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: امضای اجازه مرحوم آقا سید عبدالهادی - رحمه الله.
  ۳۹۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین مهدوی اردکانی - اصفهان ... ۷/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: آقای صافی و آقایان مرعشیان.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  ۳۹۹- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدباقر درچه‌ای ... ۲۲/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: آقای سید احمد موسوی جزینی، آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  ۴۰۰- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسینعلی داوری اصفهانی ... ۲۴/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: آقای خادمی اصفهانی، آقای مهدوی اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  ۴۰۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید احمد ممقانی - تهران ... ۲۶/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  ۴۰۲- گیرنده: عمدة الاسلام آقای سید علی مهری (داماد آقای مهری کویت) ... ۲۶/شعبان/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا میرزا احمد و آقای آقا شیخ محمدجواد دشتیان.
 • حدود اختیارات: مقدار اعاشه.
  ۴۰۳- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین حق شناس ... ۸/صیام/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدجواد دشتی و آقای رضوانی خمینی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۰۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد امینی خراسانی - در اطراف خراسان ... ۹/صیام/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ مهدی مروارید و آقای حکیمی خراسانی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۰۵- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدکاظم حبیب اللهی جهرمی - در سنندج هستند.
  ... ۲۱/صیام/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی و آقای آقا شیخ حسین شب زنده دار.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  ۴۰۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی ... ۲۹/صیام/ ۸۹.
  معرّف: آقای صافی، آقای آقا شیخ محمد غروی.
  حدود اختیارات: ثلث حسبیه.
  ۴۰۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید کاظم سجادی مهری ... ۷/شوال/ ۸۹.
  معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی، آقایان اخوان و آقای آقا شیخ.
  احمد دشتی.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  ۴۰۸- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید هاشم مهری - خرمشهر ... ۱۰/شوال/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج شیخ عباس دشتی، و آقای حاج شیخ محمود بیانی.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  ۴۰۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ محسن محسنی - در تهران ... ۱۰/شوال/ ۸۹.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبد الرزّاق قاینی و آقای حاج سید احمد شهرستانی.
  حدود اختیارات: زائد و حسبیه.
  ۴۱۰- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابراهیم اعرافی شودکی یزدی ... ۱۳/شوال/ ۸۹.
 • معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای شیخ احمد وحیدی یزدی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۱۱- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ احمد مطهری ساوجی ... ۸/ذی القعده/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۱۲- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید نورالدین اشکوری - کاظمین ... ۲۰/ذی القعده/ ۸۹.
  معرّف: آقای حلیمی، آقای رودباری.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۱۳- گیرنده: ثقة الاسلام سید اسدالله میبدی ... ۲۶/ذی القعده/ ۸۹.
  معرّف: آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: اخذ و ایصال.
  ۴۱۴- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ابراهیم حائری - پاکستان می‌رود ... سلخ/ ذی القعده/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدهادی معرفت و آقای میرزا احمد معرفت.
  حدود اختیارات: حسبیه و مقدار معاش.
  ۴۱۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی - آبادان ... غرّه/ ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه و نصف.
  ۴۱۶- گیرنده: مروج الاحکام شیخ حسین یزدی اصفهانی ... ۴/ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  ۴۱۷- گیرنده: مروج الاحکام حاج آقا حسین درچه‌ای ... ۵/ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: آقای منتظری و آقای سعیدی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۱۸- گیرنده: مروج الاحکام سید علی اکبر میرابوطالبی - تنکابن ... ۵/ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  ۴۱۹- گیرنده: مروج الاحکام شیخ یوسف قزوینی ... ۵/ذی الحجه/ ۸۹.
 • معرّف: آقای سبحانی تبریزی و آقای صالحی نجف آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۲۰- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین ایمانی شاهرودی - مشهد - امام جماعت در مشهد.
  ... ۶/ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی، آقای شیخ ابوالقاسم روحانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۲۱- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عباس یزدی - در کرج ... ۱۹/ذی الحجه/ ۸۹.
  معرّف: آقای سید عباس یزدی، آقای رضوانی، آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۲۲- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد مدرسی یزدی - در یزد هستند ... ۸/محرم/ ۹۰.
  معرّف: آقای حائری، مرحوم آقای داماد (اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد).
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
  ۴۲۳- گیرنده: سید الاعلام سید محمدتقی حکیم - در شمیران، در نیاوران هستند ... ۱۶/محرم/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج سید جعفر جزایری.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
  ۴۲۴- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عباس حجتی خراسانی - اطراف مشهد هستند ... ۱۸/محرم/ ۹۰.
  معرّف: آقای حکیمی خراسانی، آقای شیخ مهدی مروارید خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۲۵- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمد رکّعی رضائیه‌ای - در قم هستند ... ۱۸/محرم/ ۹۰.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
  ۴۲۶- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ غلامحسین غفاری - منطقه پاکستان غربی ... ۲۸/محرم/ ۹۰.
  معرّف: آقای راستی و آقای متقی.
  حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
  ۴۲۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ شکرالله رضائی ... ۴/صفر/ ۹۰.
  معرّف: آقای خرسان و پسر ایشان.
 • حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش.
  ۴۲۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد حسین بهجتی اردکانی ... ۸/صفر/ ۹۰.
  معرّف: آقای فکور و نیز معروف هست.
  حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش و ایصال بقیه.
  ۴۲۹- گیرنده: آقای جلیلی کرمانشاهی ... ۱۵/صفر/ ۹۰.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: به اهالی کرمانشاه و حوالی اجازه داده شد به ایشان بدهند و نصف را ایشان.
  رسانند و قبض بگیرند.
  ۴۳۰- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید طاهر مرتضوی اصفهانی ... ۲۸/صفر/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی وآقای آقا شیخ احمد جنتی.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
  ۴۳۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی - در کرمانشاه هستند.
  ... ۲۸/صفر/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
  ۴۳۲- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نصرت الله انصاری قزوینی ... ۲۹/صفر/ ۹۰.
  معرّف: آقای صانعی و آقای باریک بین.
  حدود اختیارات: به قدر معاش و ایصال زائد.
  ۴۳۳- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید علی موسوی قزوینی - در گرمسار هستند ... ۲/ربیع الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای لاهوتی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  ۴۳۴- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوالقاسم روحانی خراسانی - به مشهد می‌روند.
  ... ۱۹/ربیع الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی و مصطفی.
  حدود اختیارات: حسبیه و نصف.

 • ۴۳۵- گیرنده: ثقة الاسلام سید فخرالدین فیض دزفولی.
  معرّف: ... (۱).
  حدود اختیارات: اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد.
  ۴۳۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدعلی ربانی ... ۲۲/ربیع الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای صافی، آقای شیخ غلامرضا باقریان.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
  ۴۳۷- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدحسین شریف نژاد ... ۲۲/ربیع الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای کریمی، آقای حاج شیخ عبدالله دارابی.
  حدود اختیارات: حسبیه، و ایصال دوثلث.
  ۴۳۸- گیرنده: مروج الاحکام سید جواد حسینی ... ۲۲/ربیع الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای کریمی، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
  ۴۳۹- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ مرادعلی بختیاری - در سیستان هستند ... ۳/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای ... (۲).
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
  ۴۴۰- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین جوادی ... ۷/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ حسین نوری- قم.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه.
  ۴۴۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید ابوالفضل خلخالی - در رشت مقیم است ... ۸/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقاشیخ صادق خلخالی و آقای حاج آقا تقی خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دو ثلث.
  ۴۴۲- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد هاشمی ... ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی، امضای اجازه مرحوم آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.

 • ۴۴۳- گیرنده: مروج الاحکام شیخ موسی روحانی جامی - جام مجاور افغان ... ۱۳/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  ۴۴۴- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبداللطیف سمامی تنکابنی - رامسر ... ۱۵/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۴۵- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالخالق دشتی - در گناوه ساکن ... ۱۷/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقایان راستی و ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  ۴۴۶- گیرنده: آقای سید ابوطالب نظری زاده - تاجر شیراز ... ۱۹/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال هستند.
  ۴۴۷- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ موسی چشمه ایلخی - در جام هستند، مجاور افغانستان.
  ... ۲۳/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی و اجازه مرقوم آقای حکیم.
  حدود اختیارات: ... (۱).
  ۴۴۸- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید محمدتقی حسینی سیستانی ... ۲۵/ربیع الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای عرفانیان و آقای شیخ محمود بیانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و صرف نصف.
  ۴۴۹- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالحسین علامه لاهیجی ... ۲/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای رودباری، آقای خائفی.
  حدود اختیارات: امضای اجازه جمعی از علماء.
  ۴۵۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین اختری ... ۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای رحمانی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.

 • ۴۵۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی اکبر شمس آبادی ... ۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای متقی و آقای شریعتی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  ۴۵۲- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عزالدین امام زنجانی ... ۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۵۳- گیرنده: آقای حاج علی مراد عباسی ... ۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای منتظری گفته‌اند: پنج نفر ایشان را توثیق کرده‌اند.
  حدود اختیارات: وکیل هستند در کازرون و حوالی و مجازند ثلث را اجازه دهند.
  ۴۵۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر ضیاء الدین کراماتی ... ۱۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای سید محمد تقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
  ۴۵۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر مهدی کراماتی ... ۱۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای سید محمدتقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال سه ربع.
  ۴۵۶- گیرنده: مروج الاحکام سید شمس الدین شجاعی - در فریمان هستند ... ۱۳/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه.
  ۴۵۷- گیرنده: سید الاعلام حاج سید محمد لواسانی - در مدینه ... ۱۵/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقای ستاری و یکی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۵۸- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نجفعلی اردبیلی ... ۱۷/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۴۵۹- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ هادی روحانی ... ۱۸/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقایان کریمی و حاج شیخ اسدالله ربانی مازندرانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
 • ۴۶۰- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین مناقب ... ۲۲/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقایان مسلمی و رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۶۱- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی آقا محمودی - در شیراز خطیب و مدرس است.
  ... ۲۴/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: آقایان سید منیرالدین، آقا شیخ حبیب الله و یوسفی شیرازیون.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۶۲- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی ... ۳۰/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۶۳- گیرنده: حجة الاسلام آقا شیخ محمد کفعمی خراسانی ... ۳۰/جمادی الاول/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۶۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی قاسمی مهری - در شیرازهستند ... ۵/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی، اجازه از مرحومین آقای شیرازی و حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلث.
  ۴۶۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالله معلم شوشتری ... ۱۰/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
  حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
  ۴۶۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید ابوطالب داودی شوشتری ... ۱۰/جمادی الثانی/ ۹۰ ..
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
  حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
  ۴۶۷- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید میرزا حسن صالحی - در مشهد مدرس معتبری هستند.
  ... ۱۲/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی نقل از جمعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۴۶۸- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین آیة اللهی ... ۲۱/جمادی الثانی/ ۹۰.
 • معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  ۴۶۹- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج محمد حسن طهیری ... ۲۱/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۷۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا ابوالقاسم آشتیانی ... ۲۱/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۷۱- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی سهرابی- در خمین ... ۲۴/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای پسندیده، و نیز می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
  ۴۷۲- گیرنده: مروج الاحکام شیخ عباس عابدینی- تفت یزد ... ۲۳/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای خاتمی و اجازه آقای شاهرودی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  ۴۷۳- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی ... ۲۷/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای لواسانی نوشته‌اند معروف به خوبی است.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  ۴۷۴- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوطالب اسلامی ... ۲۷/جمادی الثانی/ ۹۰.
  معرّف: آقای متقی و آقای عالمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  ۴۷۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ عبدالصمد مینا ... ۵/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود قوچانی، آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  ۴۷۶- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا مجدالدین محلاتی ... ۵/رجب/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
 • ۴۷۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی اکبر حسنی ... ۸/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۴۷۸- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدرضا رحیمی اصفهانی ... ۸/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالجواد و آقای آقا شیخ ابوالفضل خونساری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۴۷۹- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی انصاری ... ۸/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای سید محمدعلی روحانی، آقای آقا شیخ احمد منتظری، آقای حجت.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  ۴۸۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ جلال آیة اللهی یزدی ... ۹/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  ۴۸۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عبدالله ضیائی - آستانه اشرفیه ... ۱۲/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  ۴۸۲- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم شریعتی بهبهانی ... ۲۹/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای شیخ محمدحسن مدرس، سید نصرالله آیتی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۸۳- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی ... ۳۰/رجب/ ۹۰.
  معرّف: آقای حلیمی و آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  ۴۸۴- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی حسینی مدنی مهری ... ۶/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد دشتی، اجازه آقای حکیم امضا شد.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه و حسبیات.
  ۴۸۵- گیرنده: عمادالاعلام سید ابوتراب حسینی افغانی - در قلعه لوشا ... (۱) ... ۱۰/شعبان/ ۹۰.

 • معرّف: آقای سید عبدالحمید و آقای سید سجاد افغانیان.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
  ۴۸۶- گیرنده: مروج الاحکام شیخ احمد حسین عالمی - در گرگان ... ۱۰/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی محمد آخوندی، محقق.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
  ۴۸۷- گیرنده: الفاضل آقا شیخ عبدالزهرا - در اهواز است ... ۱۰/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: اجازه مرحوم آقای شاهرودی امضا شد.
  حدود اختیارات: و مجاز در اخذ حقوق است.
  ۴۸۸- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ علی شفقی طالقانی ... ۱۳/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: اجازه آقای خوانساری امضا شد.
  حدود اختیارات: ... (۱).
  ۴۸۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا محمد امامی کاشانی - در ایران ... ۱۶/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: آقای توسلی محلاتی، آقای آقا شیخ غلامرضا کنی.
  حدود اختیارات: ...
  ۴۹۰- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید علی توسلی افغانی - در ایران است ... ۱۷/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: آقای سجادی، آقای شیخ حیدرعلی مدرس.
  حدود اختیارات: ...
  ۴۹۱- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل مهری ... ۲۷/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی و آقا مرتضی مهری.
  حدود اختیارات: مازاد را.
  ۴۹۲- گیرنده: ثقة الاسلام حاج میرزا علی کاتبی - در عراق ... ۲۸/شعبان/ ۹۰.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: ثلثان.
  ۴۹۳- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدکاظم ... صیام/ ۹۰.
  معرّف: اجازه آقای حکیم و آقای نجفی.

 • حدود اختیارات: ...
  ۴۹۴- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمدباقر مدرسی - در یزد هستند ... ۱۳/صیام/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: ثلثان.
  ۴۹۵- گیرنده: آقای حاج محمدحسن ایمانیه شیرازی ... شهر شوال.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: وکیل در شیراز و حوالی.
  ۴۹۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا حسن ثقفی ... ۸/شوال/ ۹۰.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  ۴۹۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین مؤمنی - دزفولی ... ۱۳/شوال/ ۹۰.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: ثلثین ایصال و حسبیه.
  ۴۹۸- گیرنده: آقای حاج جواد آشوری ... ۱۶/شوال/ ۹۰.
  معرّف: آقای جعفری اصفهانی.
  حدود اختیارات: در آمل هستند و وکیل اینجانب در اخذ و ایصال هستند.
  ۴۹۹- گیرنده: مروج الاحکام شیخ محمدحسین بن شیخ مرتضی رُخ شاد کرمانی - در کراچی.
  ... ۲۲/شوال/ ۹۰.
  معرّف: آقای مدنی، آقای راستی.
  حدود اختیارات: ... (۱).
  ۵۰۰- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مرتضی حسینی مهری - در مهرو اطراف آن.
  ... ۶/ذی القعده/ ۹۰.
  معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای متقی.
  حدود اختیارات: ...

 • ۵۰۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیدابوالفضل تبریزی - خیابان باغ شاه تهران ... ۷/ذی القعده/ ۹۰.
  معرّف: آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: ...
  ۵۰۲- گیرنده: مروج الاحکام سید ابوالفضل کاظمی - در شهرری هستند ... ذی القعده/ ۹۰ ..
  معرّف: اجازه مرقوم آقای بروجردی و توثیق آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: ...
  ۵۰۳- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد موسوی کاشانی - در کاشان هستند ... ۲۲/ذی القعده/ ۹۰.
  معرّف: آقای شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای مسلمی.
  حدود اختیارات: ...
  ۵۰۴- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی ... ۲۴/ذی القعده/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف ثلث.
  ۵۰۵- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد پاروی - در کهرلنگ ... ۷/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۰۶- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی آقا خونساری ... ۱۳/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
  ۵۰۷- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید علی آقا آتشی ... ۱۳/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
  ۵۰۸- گیرنده: آقای محمدی مهدی زمان ... ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: وکالت مرحوم آقای بروجردی.
  حدود اختیارات: وکالت در کازرون، اخذ و ایصال و قبض رسید.
  ۵۰۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدرضا نجفی نیشابوری - در نیشابور ... ۱۵/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: امضای اجازه آقای شاهرودی.
 • حدود اختیارات: ... (۱).
  ۵۱۰- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ کاظم ملک افضلی ... ۲۱/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: امضا اجازه آقایان.
  حدود اختیارات: ...
  ۵۱۱- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سیدابوطالب محمودی گلپایگانی - تهران، خیابان منیریه است.
  ... ۲۱/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: آقای فرید گلپایگانی.
  حدود اختیارات: ثلث سهم و تمام سادات.
  ۵۱۲- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمدباقر محمدی (حاج آقا بزرگ) - در کنگاور هستند.
  ... ۲۲/ذی الحجه/ ۹۰.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیات.
  ۵۱۳- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ ابوالحسن شیرازی - در خراسان هستند (داماد آقا شیخ علی محمد).
  ... ۱۹/محرم/ ۹۱.
  معرّف: آقای حکیمی و آقای مروارید خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۱۴- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین جزائری شیرازی - در شیراز امام جماعت.
  ... ۲۴/محرم/ ۹۱.
  معرّف: آقای علوی شیرازی و آقای دستغیب.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
  ۵۱۵- گیرنده: عمادالاعلام شیخ عبدالرحیم دهقانی خطیب - در کازرون است ... ۲۴/محرم/ ۹۱.
  معرّف: آقای محجوب و آقای شب زنده دار.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
  ۵۱۶- گیرنده: عمادالاعلام سید حسین ناصری زنجانی - در قم است ... ۲۴/محرم/ ۹۱.
  معرّف: آقای منتظری، آقای علی احمدی میانجی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.

 • ۵۱۷- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم فیض گنابادی - درمشهد هستند (داماد مرحوم مقرر).
  ... ۲۶/محرم/ ۹۱.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد سبزواری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۱۸- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ بیوک خاتمی زنجانی - امام جماعت در زنجان.
  ... ۴/صفر/ ۹۱.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی، آقای شیخ موسی زنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثان.
  ۵۱۹- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حبیب الله مهمان نواز - در نیشابور مدرس محترم.
  ... ۱۲/صفر/ ۹۱.
  معرّف: آقای انصاری خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۲۰- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ جواد میبدی - در سنقر امام جماعت و مدرسه دارد ..
  ... ۱۲/صفر/ ۹۱.
  معرّف: آقای آقا سید حسن طاهری و آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۲۱- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عبدالله باقری ... ۱۹/صفر/ ۹۱.
  معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد، موثِّق (۱) آقای یزدانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  ۵۲۲- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی ... ۲۳/ربیع الاول/ ۹۱.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  ۵۲۳- گیرنده: عمادالاعلام آقای حاج شیخ مهدی واعظی سبزواری ... ۳/ربیع الثانی/ ۹۱.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  ۵۲۴- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمدصادق شریعتمداری ... ۳/ربیع الثانی/ ۹۱.
  معرّف: معروف هستند.

 • حدود اختیارات: اجازه اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
  ۵۲۵- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا زاهدی - در دولاب، مسجد سرآسیاب دولاب،مسجد حجت ... ۷/رجب/ ۹۱.
  معرّف: آقای اشراقی و آقای غروی تهرانی و آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: سهم و ایصال دوثلث و حسبیات.
  ۵۲۶- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدحسین ابطحی ... ۲۱/شعبان/ ۹۱.
  معرّف: آقای مشکینی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: به مقدار مصرف و ایصال زائد.
  ۵۲۷- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید احمد احمدی مشهدی ... شهر صیام/ ۹۱.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
  ۵۲۸- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید جمال الدین ملایری ... ذی القعده/ ۹۱.
  معرّف: معروف، اجازه آقای شاهرودی امضا شد.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
  ۵۲۹- گیرنده: جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی- در امریکا هستند ... ربیع الثانی/ ۹۵.
  حدود اختیارات: و مجاز در خمس از سهم.
  ۵۳۰- گیرنده: حجة الاسلام جناب حاج محمدعلی نسابه - در داراب ... ۲۶/جمادی الاول/ ۹۵.
  معرّف: آقای حائری شیرازی و مکتوب آقای محلاتی.
  حدود اختیارات: مجازند در اخذ و صرف نصف.
  ۵۳۱- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی حائری - دلیجان ... ۳/جمادی الثانی/ ۹۸.
  معرّف: آقای آقا نجفی مرعشی، آقای روحانی محلاتی.
  حدود اختیارات: در اخذ و صرف در معاش و صرف نصف بقیه‌

عضویت   لغو عضویت