فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف
 • فهرست اجازات
  زمان: از 1 آبان 1344 / 27 جمادی الثانی 1385 تا 21 اردیبهشت 1357 / 3 جمادی الثانی 1389
  مکان: نجف
  موضوع: فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف (1)
  بسمه تعالی
  صورت اجازاتی که داده‌ام در نجف اشرف
  1- گیرنده: آقای حاج سید محمد نبوی زاده کازرونی ... 27/جمادی الثانی/ 85
  معرّف: ... (2)
  حدود اختیارات: امور حسبیه و دستگردان و قسمت سهم سادات و ایصال دو ثلث
  2- گیرنده: آقای حاج میرزا علی آقای فلسفی تنکابنی ... 11/شعبان/ 85
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: مجاز در حسبیات، وکیل دراخذ و دستگردان سهمین و غیرهما، و ثلث سهم در اختیار خودشان است.

 • 3- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامعی- تهران ... 11/شعبان/ 85
  معرّف: آقای حاج حسن آقای سعید، و مصطفی (1)
  حدود اختیارات: مجاز در اخذ سهم و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
  4- گیرنده: آقای آقا شیخ مصطفی فائق تهرانی ... 12/شعبان/ 85
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: لفظاً مجازند در اخذ سهم امام علیه السلام به قدر معاش و ایصال بقیه
  5- گیرنده: آقای حاج حسن آقای سعید تهرانی ... 14/شعبان/ 85.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال و ثلث در اختیار ایشان و مجاز در حسبیات
  6- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین یزدی ... 14/شعبان/ 85.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی یزدی و آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: مجاز در اخذ و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
  7- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی ... 20/شعبان/ 85
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه و در حسبیات.
  8- گیرنده: آقای حاج سید مصطفی طباطبائی- تهران ... 20/شعبان/ 85.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی شیرازی و آقای انصاری، آقا شیخ احمد.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت، و در حسبیات.
  9- گیرنده: آقای آقا سید حسن شریعتمداری- تهران ... 9/رمضان/ 85.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام، و امور حسبیه.
  10- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین امینی- کرمانشاه ... 9/رمضان/ 85.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی و آقای آقا شیخ علی ستاری.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و صرف در مخارج و ایصال دوثلث بقیه، و امور حسبیه.
  11- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی محی الدینی- رفسنجان ... 8/رمضان/ 85.
  معرّف: آقایان مرعشیین نجف.

 • حدود اختیارات: در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال.
  12- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد جواد صرّافی - رفسنجان ... 9/رمضان/ 85.
  معرّف: آقایان مرعشیین نجف.
  حدود اختیارات: امور حسبیه و سهم امام و ایصال بقیه بعد از صرف مخارج.
  13- گیرنده: آقای حاج سید احمد دیباجی - شمیران 11/رمضان/ 85 نسخه ثانیه برای آقای دیباجی.
  صادر شد چون اولی نرسیده بود، تاریخ: 6/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای مرعشی.
  حدود اختیارات: اخذ مجهول المالک و سهمین و صرف در مخارج و ایصال نصف.
  14- گیرنده: آقای حاج سید مرتضی موحد ابطحی - اصفهان ... 27/رمضان/ 85.
  معرّف: آقای صانعی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و امور حسبیه.
  15- گیرنده: آقای سید نورالدین مهدوی لنگرودی - لنگرود ... 27/رمضان/ 85.
  معرّف: آقای خائفی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین برای اعاشه خود.
  16- گیرنده: آقای آقا شیخ یوسف صانعی ... 14/شوال/ 85.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث.
  17- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد جامی و نیز علیای فسا ... 14/شوال/ 85.
  معرّف: آقای صادقی و آقای غروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و پس از صرف سهم، ایصال بقیه.
  18- گیرنده: آقای حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجانی - نجف اشرف ... 26/شوال/ 85.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و صرف در موارد مقرره.
  19- گیرنده: آقای سید عبدالله جعفری تهرانی - حوالی تهران ... 14/ذی القعده/ 85.
  معرّف: آقای شیخ محمدصادق تهرانی و آقای شیخ عباس محفوظی.
  حدود اختیارات: نقل احادیث و اخذ وجوه و ایصال پس از خرج وایصال سهم سادات به محل خود.
 • 20- گیرنده: آقای آقا سید روح الله خاتمی اردکانی ... 20/ذی القعده/ 85.
  معرّف: معروف هستند، و نیز مصطفی معرفی کردند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ و صرف نصف و دستگردان.
  21- گیرنده: آقای آقا شیخ علی قدیری - اصفهان ... 20/ذی القعده/ 85.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث و دستگردان.
  22- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدصالح فائزی تهرانی - عین الدوله ... 25/ذی القعده/ 85.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: اخذ وجوه و صرف سهم در اعاشه و ایصال بقیه.
  23- گیرنده: آقای آقا سید نورالله آیت اللهی یزدی - قم ... 25/ذی القعده/ 85.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
  24- گیرنده: آقای آقا سید یعقوب زنجانی - قم ... 25/ذی القعده/ 85.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  25- گیرنده: آقای آقا شیخ کمال الدین مجتهدی - جوادیه تهران ... 29/ذی القعده/ 85.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای عمید، از قول جماعتی.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف و ایصال بقیه.
  26- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد مؤمن قمی ... غرّه/ ذی الحجه/ 85.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از مصرف اعاشه.
  27- گیرنده: آقای آقا شیخ لطفعلی فقیهی نجف آبادی ... غرّه/ ذی الحجه/ 85 (1).
  معرّف: آقای صانعی، آقای خادمی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال پس از صرف اعاشه.
  28- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن خسروی پاکستانی ... 16/ذی الحجه/ 85.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری قمی و آقا شیخ علی پاکستانی.

 • حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار معاش.
  29- گیرنده: آقای آقا سید مصطفی سیادتی - سبزوار ... 22/ذی الحجه/ 85.
  معرّف: آقای آقا سید عبد الاعلی سبزواری و آقای واعظی سبزواری.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم امام (ع).
  30- گیرنده: آقای آقا سید میرزا حسین افغانی - افغانستان ... 25/ذی الحجه/ 85.
  معرّف: آقای آقا سید ابراهیم رحمانی و یک نفر افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکالت و ایصال دوثلث.
  31- گیرنده: آقای آقا سیدحسن موسوی اصفهانی ... 25/ذی الحجه/ 85.
  معرّف: آقای حاج آقا باقر خوانساری، آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه از مخارج.
  32- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد زاهد اصفهانی - نجف ... 17/محرم/ 86.
  معرّف: آقای پیشوائی کازرونی.
  حدود اختیارات: تنفیذ اجازه مرحوم آقای شیرازی (1) - رحمه الله.
  33- گیرنده: آقای حاج آقا محمد منتظری قمی - قم ... 17/محرم/ 86.
  معرّف: مصطفی، علاوه معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین به قدر حاجت.
  34- گیرنده: آقای حاج سید محمد رضا حسینی غروی - تهران ... 18/محرم/ 86.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله و آقای آقا روح الله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
  35- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی برقعی قمی - قم ... 19/محرم/ 86.
  معرّف: معروف هستند و مصطفی نیز معرفی کرد.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  36- گیرنده: آقای آقا داود تهرانی ... 19/محرم/ 86.
  معرّف: مصطفی، خودم هم می‌شناسم.
  حدود اختیارات: اخذ سهم برای اعاشه و ایصال بقیه.

 • 37- گیرنده: آقای حاج شیخ علی محمدپور نجف آبادی - نجف آباد ... 21/محرم/ 86.
  معرّف: آقای منتظری و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  38- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی پاکستانی - پاکستان ... 21/محرم/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید مرتضی خلخالی و آقا شیخ علی پاکستانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
  39- گیرنده: آقای سلام الدین رضوی - تهران ... محرم/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد اخوان انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
  40- گیرنده: آقای آقا سید علی اکبر یزدی ... محرم/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای غروی.
  حدود اختیارات: حسبیات و سهمین به مقدار حاجت.
  41- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرضا جوادی خراسانی - تهران ... 2/صفر/ 86.
  معرّف: آقای آقا عطاء الله انصاری و آقای ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیات و سهم به مقدار اعاشه.
  42- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی تهرانی - تهران ... 5/صفر/ 86.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث بقیه.
  43- گیرنده: آقای آقا رضا کنی - تهران ... 6/صفر/ 86.
  معرّف: آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی و مصطفی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد الصرف.
  44- گیرنده: آقای آقا عمادالدین جزائری - خرم آباد ... 13/صفر/ 86.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  45- گیرنده: آقای حاج شیخ هادی باریک بین - قزوین ... 13/صفر/ 86.
  معرّف: موثوق است.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  46- گیرنده: آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی - تهران ... 13/صفر/ 86.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال سه ربع.
  47- گیرنده: آقای آقا شیخ ضیاء الدین آیة اللهی ابهری ... 14/صفر/ 86.
  معرّف: آقای عمید زنجانی، آقای غروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  48- گیرنده: آقای آقا سید هادی خسروشاهی - قم ... 20/صفر/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
  49- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد کربلائی ... 28/صفر/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  50- گیرنده: آقای حاج آقا حسین درب امامی - اصفهان ... 28/صفر/ 86.
  معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام.
  51- گیرنده: آقای آقا شیخ علی حجتی کرمانی - قم ... غرّه/ ربیع الاول/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  52- گیرنده: آقای آقا شیخ غلام محمد پاکستانی ... 3/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  53- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد ناصری دولت آبادی ... 6/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
  54- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین تهرانی (داماد آقای آقا شیخ آقابزرگ) ... 6/ربیع الاول/ 86.
 • معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  55- گیرنده: آقای آقا سید ابراهیم صامتی قائینی - نجف ... 10/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید محمد آقا قائینی و آقای فرقانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم و حسبیات.
  56- گیرنده: آقای آقا سید علی خامنه‌ای - مشهد ... 18/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: معروفند.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم و حسبیات.
  57- گیرنده: آقای آقا محمد موحدی لنکرانی - قم ... 18/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
  58- گیرنده: آقای آقا سید محمد فقیه نیریزی - نیریز ... 24/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای غروی رفسنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
  59- گیرنده: آقای شیخ عبدالخالق درزی قزوینی ... 29/ربیع الاول/ 86.
  معرّف: آقای مدنی، آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  60- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فومنی - نجف ... 4/ربیع الثّانی/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از صرف.
  61- گیرنده: آقای آقا سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی - تهران ... 11/ربیع الثّانی/ 86 ..
  معرّف: آقای آقا مجتبی لنگرودی در حق ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف نصف سهم و ایصال نصف.
  62- گیرنده: آقای شیخ حیدرعلی دوست حسینی - اطراف کرج ... 13/ربیع الثّانی/ 86.
  معرّف: آقای غروی و آقای صافی از فضلا.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  63- گیرنده: آقای آقا شیخ اسماعیل انصاری مازندرانی ... 7/جمادی الاول/ 86.
 • معرّف: آقای آقا شیخ عبدالرحیم صادقی، آقای محقق دامغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  64- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد میرزائی گرگانی - گرگان ... 23/جمادی الاول/ 86.
  معرّف: آقای محامدی، آقای سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  65- گیرنده: آقای آقا سید موسی خوانساری همدانی - همدان ... 5/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: آقای اشراقی، و نیز معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و دوثلث ایصال.
  66- گیرنده: آقای آقا شیخ عبد ... (1) - همدان ... 5/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: آقای اشراقی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  67- گیرنده: آقای آقا سید احمد حسینی قمی - قم ... 6/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  68- گیرنده: آقای حاج سید حسین سلطانی - آبادان ... 8/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری، آقای آقا سید جعفر مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  69- گیرنده: آقای شیخ مهدی امالی- بین کاظمین و بغداد ... 8/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: آقای سید حفیظ، آقای حاج حسین از اخیار.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  70- گیرنده: آقای حاج سید احمد طاهری خرم آبادی ... 13/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  71- گیرنده: آقای حاج شیخ قربانعلی ذوالقدری زنجانی - قم ... 13/جمادی الثانی/ 86.
  معرّف: مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی و بعضی دیگر.

 • 72- گیرنده: آقای سید میرزا آقای هاشمی اصفهانی ... 11/رجب/ 86.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و امضای اجازه مرحوم شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  73- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی محمدی رودبُنه‌ای ... 21/رجب/ 86.
  معرّف: آقای فومنی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  74- گیرنده: آقای آقا اسدالله قدسی - قزوین ... 22/رجب/ 86.
  معرّف: آقای باریک بین و آقا شیخ محمد مظفری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  75- گیرنده: آقای آقا سید مرتضی مروج الاحکام اهواز ... 23/رجب/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید مرتضی نخجوانی و عموی آقای مروج الاحکام.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  76- گیرنده: آقای حاج شیخ حسن یزدی زاده ... 6/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای قائینی، علاوه معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث بعد المصرف.
  77- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی بهبهانی - بهبهان ... 11/شعبان/ 86.
  معرّف: آقایان مرعشیان و آقای حاج سید جعفر جزایری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  78- گیرنده: آقای حاج سید علی هاشمی گلپایگانی - تهران ... 11/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای مرعشی و آقای آقا شیخ عباس کاظمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  79- گیرنده: آقای حاج سید محمد مقدسی گلپایگانی - تهران ... 17/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای فرید گلپایگانی، خودم هم می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، مصرف و ایصال بقیه.
  80- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامعلی قاسمی ... 20/شعبان/ 86.
  معرّف: آقایان قائمی اصفهانی و آقا شیخ محمود غروی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از صرف در اعاشه.
  81- گیرنده: آقای حاج شیخ غدیرعلی ممیّز شهرضائی ... 22/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای غروی و آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد المصرف.
  82- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین امین شاهرودی ... 24/شعبان/ 86.
  معرّف: مصطفی و آقای ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  83- گیرنده: آقای حاج شیخ جعفر سلیمانی بهبهانی - بهبهان ... 25/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای اشکوری و آقای رضوی و آقای آقا شیخ محمد حسن بهبهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  84- گیرنده: آقای آقا شیخ فخرالدین پاکستانی - پاکستان ... 27/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  85- گیرنده: آقای آقا شیخ علی فاضلی پاکستانی - پاکستان ... 27/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
  86- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالله محمدی علامروشتی - اهواز ... 28/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای خلخالی و آقایان غروی نخجوانی، آقا شیخ محمد باقر احسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  87- گیرنده: آقای شیخ جعفر مستولی قزوینی - قم ... 28/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای سبحانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  88- گیرنده: آقای سید عاشق حسین ... 28/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی اسلامی و آقای آقا شیخ موسی قمی، آقای مسلمی کاشانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
 • 89- گیرنده: آقای سید هاشم رشتی - از قم ... 29/شعبان/ 86.
  معرّف: آقای بنی فضل و آقای سید یوسف تبریزی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  90- گیرنده: آقای حاج سید احمد مرعشی ... غرّه/ رمضان/ 86.
  معرّف: آقایان آقا سید جعفر مرعشی و اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  91- گیرنده: آقای شیخ ابوالقاسم حججی - آبادان ... 11/رمضان/ 86.
  معرّف: آقایان آقا رضا حججی، آقا شیخ محمود نجف آبادی، شیخ رمضانعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  92- گیرنده: آقای حاج آقا حسین اصفهانی - تهران ... 23/رمضان/ 86.
  معرّف: آقایان حاج آقا عطاء الله و حاج شیخ عبدالجواد اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و فرستادن بقیه.
  93- گیرنده: آقای سید عباس ابوترابی قزوینی - قم ... 27/رمضان/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، اخذ سهمین، ایصال مازاد سهم مبارک.
  94- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مشکوتی سدهی - اصفهان ... 28/رمضان/ 86.
  معرّف: آقای صانعی و آقای حاج شیخ عبدالعلی و معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  95- گیرنده: آقای الشیخ عبدالجلیل الشیخ شریف ... 9/شوال/ 86.
  معرّف: آقای سید محمدعلی و آقای سید محمدابراهیم شیرازی.
  حدود اختیارات: الحسبیات و اخذ الوجوه.
  96- گیرنده: آقای شیخ حسین شاهینی شاهرودی ... 11/شوال/ 86.
  معرّف: آقای حاج شیخ یوسف الکربلائی الحائری، آقای آقا شیخ علی اصغر شاهرودی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم برای مصارف.
  97- گیرنده: آقای حاج سید مظفر مظفری ثقة الاسلام - رودسر ... 25/شوال/ 86
 • معرّف: آقای محمدی گیلانی و آقای خائفی و آقای حاج آقا مجتبی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث سهم. نسخه ثانیه گرفته‌اند تاریخ.
  4/جمادی الثانی/ 87.
  98- گیرنده: آقای سید ضیاء حسینی جاسبی - قم ... 29/شوال/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ فضل الله قزوینی و آقای کوثری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال تتمه سهم.
  99- گیرنده: آقای حاج سید علی بطحائی گلپایگانی - تهران ... 4/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال تتمه سهم.
  100- گیرنده: آقای حاج سید محمدمهدی خلخالی مقرر - تهران ... 4/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث سهم.
  101- گیرنده: آقای حاج سید مهدی روحانی (نجل (1) آقای حاج آقا احمد قمی) ... 5/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی، آقای رسولی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  102- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین حقانی ... 6/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای رسولی و آقای زمانی نجف آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  103- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرضا حجازی - تهران ... 13/ذی القعده/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  104- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرسول حجازی - قم ... 13/ذی القعده/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.

 • 105- گیرنده: آقای آقا سید علی خوش سلوک - خَرَشتم لنگرود ... 13/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای نصر اصفهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  106- گیرنده: آقای آقا سید علی شاه چراغی - تهران نایب السلطنه ... 14/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای صادقی و آقای حاج آقا مرتضی تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  107- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد غروی علیاری تبریزی - قم ... 14/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای عمید زنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  108- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدباقر طوسی ... 15/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای محجوب شیرازی و مصطفی خمینی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و ایصال بقیه.
  109- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامحسین تسلیمی رعنانی ... 16/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای دیباجی شمیران، آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  110- گیرنده: آقای آقا شیخ میرزا علی هاشمی اراکی ... 17/ذی القعده/ 86.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  111- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس دوست حسینی یزدی ... 18/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر حسینی یزدی، آقای محجوب یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  112- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی - نجف ... 20/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای غروی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  113- گیرنده: آقای حاج شیخ فضل الله مطلق - آغاجاری ... 20/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ فتح الله و آقای سید نصرالله آیتی بهبهانیین.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
 • 114- گیرنده: آقای سید محمد احمدی- اصفهان ... 23/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال ثلثین.
  115- گیرنده: آقای آقا شیخ الیاس شریفی اشکوری ... 29/ذی القعده/ 86.
  معرّف: آقای شیخ محمد مظفری قزوینی و آقای سید عبدالغنی اشکوری نجف.
  حدود اختیارات: به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
  116- گیرنده: آقای شیخ غلامحسین ایزدی ... 9/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.
  حدود اختیارات: ... (1).
  117- گیرنده: آقای آقا میرزا بزرگ فرزانه اصطهباناتی ... 14/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای شیرازی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  118- گیرنده: آقای حاج آقا ضیاء فقیه ایمانی ... 15/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای منتظری و آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  119- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین امراللهی یزدی ... 15/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای حائری و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  120- گیرنده: آقای حاج شیخ عطاء الله عطائی - اصفهان ... 15/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای منتظری، آقای آقا شیخ رمضانعلی اصفهانی.
  حدود اختیارات: ایصال بقیه.
  121- گیرنده: آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی- اصفهان (اخوی داماد آقای خوئی) 17/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: اجازه شفاهی دادم.
  حدود اختیارات: دوثلث ایصال کند، اجازه کتبی به وسیله آقای ابطحی داده شده است، نصف.
  122- گیرنده: آقای حسن آقای مصطفوی ... 19/ذی الحجه/ 86.

 • معرّف: آقای حاج سید احمد شهرستانی و آقای لواسانی (اجازه به وسیله آقای لواسانی ارسال شد).
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  123- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد راوری توکلی کرمانی ... 20/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
  حدود اختیارات: حسبیات دوثلث.
  124- گیرنده: آقای آقا سید محمد میرغنی زاده - بافق ... 20/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  125- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین محدث خراسانی ... 23/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  126- گیرنده: آقای آقا شیخ محسن غروی - نجف ... 24/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  127- گیرنده: آقای آقا سید علی اصغر میردامادی - تهران ... 25/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  128- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فیروزجائیان ... 25/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت.
  129- گیرنده: آقای آقا سید جلال الدین همدانی - قم ... 25/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  130- گیرنده: آقای آقا سید محمدتقی محصل یزدی ... 25/ذی الحجه/ 86.
  معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  131- گیرنده: آقای حاج سید جلال طاهری - اصفهان ... 4/محرم/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  132- گیرنده: آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی - تهران ... 4/محرم/ 87.
  معرّف: آقای شیخ احمد معصومی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  133- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی قاضی - تبریز ... 4/محرم/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  134- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا عبدالحمیدی گلپایگانی - تهران ... 12/محرم/ 87.
  معرّف: آقای سعیدی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  135- گیرنده: آقای آقا سید احمد آقا مرعشی - رفسنجان ... 16/محرم/ 87.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  136- گیرنده: آقای آقا سید عبدالله شیرازی زبرجد - قم ... 18/محرم/ 87.
  معرّف: آقای انصاری شیرازی، آقای آقا شیخ حسین نوری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  137- گیرنده: آقای حاج شیخ جواد آزاده ... 21/محرم/ 87.
  معرّف: آقایان حاج شیخ جواد کربلائی و ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  138- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا مصباح الهدی ... 22/محرم/ 87.
  معرّف: آقایان فومنی و روحانی گرگانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
 • 139- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالحمید هوشیار ... 26/محرم/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود خادمی و آقای حاج آقا محمدعلی نصر.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  140- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی فرقانی - شهمیرزاد ... 26/محرم/ 87.
  معرّف: آقای متقی و نیز از اعلام مجاز بوده.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  141- گیرنده: آقای میرزا محمدولی زعیمی ... 28/محرم/ 87.
  معرّف: آقایان شیخ علی آقا و شیخ فضل الله قزوینیین.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  142- گیرنده: آقای سید ابوالحسن رضوی کشمیری ... 28/محرم/ 87.
  معرّف: آقایان شیخ علی آقا و آقای آقا سید حسن اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین برای مصرف.
  143- گیرنده: آقای حاج آقا مجتبی میبدی - کرمانشاه ... غرّه/ صفر/ 87.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی و اخوی ایشان.
  حدود اختیارات: اخذ سهمین به مقدار اعاشه.
  144- گیرنده: آقای میرزا علی قره داغی بجوانی تبریزی ... 3/صفر/ 87.
  معرّف: آقای بنی فضل و آقای آقا سید یوسف تبریزی قم.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال مازاد.
  145- گیرنده: آقای حاج میرزا یوسف ایروانی - تهران ... 7/صفر/ 87.
  معرّف: معروف می‌باشند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  146- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین هندی تبتی - تبت ... 7/صفر/ 87.
  معرّف: آقای مدرس افغانی آقای آقا شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  147- گیرنده: آقای حاج میرزا علی وثوق ... 8/صفر/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  148- گیرنده: آقای سید صالح موسوی انزابی تبریزی ... 10/صفر/ 87.
  معرّف: آقای فومنی و آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار حاجت.
  149- گیرنده: آقای آقا شیخ علی هندی تبتی - تبت ... 10/صفر/ 87.
  معرّف: آقای مدرس افغانی - آقای شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات به قدر اعاشه.
  150- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده - اصفهان ... 10/صفر/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  151- گیرنده: آقای سید محمد امام شوشتری - شوشتر ... 11/صفر/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
  152- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین دولت آبادی ... 12/صفر/ 87.
  معرّف: آقای شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  153- گیرنده: آقای آقا میرزا علی کاتبی مرندی - نجف ... 15/صفر/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  154- گیرنده: آقای حاج سید احمد گوهری خراسانی - شمیران ... 16/صفر/ 87.
  معرّف: آقای رسولی و آقای اردکانی از شمیران.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  155- گیرنده: آقای آقا سید علی هاشمی بجنوردی ... 19/صفر/ 87.
  معرّف: آقای ربانی املشی، آقای آقا شیخ محمدصادق تهرانی.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
 • 156- گیرنده: آقای آقا میرزا حسین علمی ... 19/صفر/ 87.
  معرّف: آقای آقا میرزا ابوالفضل خوانساری، آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
  157- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی کاظمی - خرمشهر ... 19/صفر/ 87.
  معرّف: آقای قائمی- آبادان.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
  158- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدکاظم محامدی ... 26/صفر/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید عباس و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  159- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی نوربالاتی - یزد ... 28/صفر/ 87.
  معرّف: اجازه از آقای خوانساری و غیره.
  حدود اختیارات: حسبیات به قدر معاش.
  160- گیرنده: آقای آقا سید محمد تهجّدی ساوه‌ای ... 2/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  161- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد صمدی شیرازی ... 17/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر رضائی، آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات و به قدر معاش.
  162- گیرنده: آقای حاج سید مجتبی میرصادقی - زنجان ... 18/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: آقای آقا میرزا باقر زنجانی و اجازه آقای میلانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، و اخذ به مقدار المعیشه، ایصال بقیه - در حاشیه اجازه آقای میلانی.
  163- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی خوئینی ... 21/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری و آقای ذوالفقاری.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  164- گیرنده: آقای حاج سید محمدرضا علوی تهرانی ... 21/ربیع الاول/ 87.
 • معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  165- گیرنده: آقای آقا سید مهدی جمارانی - جماران ... 21/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: مصطفی و آقای سعید تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  166- گیرنده: آقای شیخ علی بخش افغانی ... 23/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: آقای مدرس و آقای شیخ غلامحسین توسلی، افغانیان.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش.
  167- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسن قدیری اصفهانی ... 29/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال بقیه.
  168- گیرنده: آقای حاج سید مهدی فصیح شیرازی - تهران ... 29/ربیع الاول/ 87.
  معرّف: آقایان شیرازیان و المرعشیان والرضوی.
  حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال دوثلث.
  169- گیرنده: آقای آقا سید کاظم دهدشتی - آبادان ... غرّه/ ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای صانعی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
  ------ تا اینجا به قم فرستاده شده ظاهراً------.
  170- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس مشکوری - شمیران ... 4/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای حاج شیخ حسین مشکوری و آقای آقا سید کاظم مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
  171- گیرنده: آقای آقا سید محمد مدد قائینی - مشهد ... 6/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای خلخالی نجف.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهمین.
  172- گیرنده: آقای سید مصطفی احمدی ورامینی - قم ... 8/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای ستوده و آقای مؤمن قمی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  173- گیرنده: آقای حاج شیخ عبدالله قوچانی ... 18/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای حاج سید محمد قائینی و آقای حاج شیخ رمضانعلی قوچانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  174- گیرنده: آقای میرزا یحیی وحیدی مهرجردی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  175- گیرنده: آقای حاج سید محمود هاشمی الیگودرزی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  176- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس غیبی شهرکی یزدی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
  معرّف: آقای فکور یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  177- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدتقی شریعتمداری - تهران ... 6/جمادی الاول/ 87.
  معرّف: آقای اشراقی و آقای آقا محسن محدث زاده قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  178- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مودّت - نجف ... 9/جمادی الاول/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای کریمی مازندرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  179- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس فرخی ... 20/جمادی الاول/ 87.
  معرّف: آقای حق شناس از جهرم و آقازاده ایشان (ظاهراً).
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  180- گیرنده: آقای آقا سید مهدی مکی کاشانی - کاشان ... 4/جمادی الثانی/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسین رهی و آقای مسلمی کاشانیان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  181- گیرنده: آقای آقا سید مهدی حجازی - اصفهان ... 21/جمادی الثانی/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  182- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد عالمی سمنانی - سمنان ... 28/جمادی الثانی/ 87.
  معرّف: آقای آشتیانی دانش، آقای فاضل همدانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  183- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدعلی نوراللهی - شهرکرد ... 11/رجب/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری و آقای حاج آقا حسین خادمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  184- گیرنده: آقای آقا شیخ عزیزالله خوشوقت - تهران ... 18/رجب/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ جواد کربلائی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
  185- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد محامدی - قم ... 28/رجب/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر کریمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
  حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
  186- گیرنده: آقای حاج سید ناصر ابطحی - تهران ... 2/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای حاج سید علی خلخالی و آقازاده ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  187- گیرنده: آقای آقا نورالدین مقدس ... 11/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد زاهد و آقای آقا شیخ مهدی سلطانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  188- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن یزدانی ... 11/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ عبدالعلی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  189- گیرنده: آقای شیخ فتح الله بهبهانی - نجف ... 11/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ مجتبی لنکرانی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
  190- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرحمن فقهی - نجف ... 12/شعبان/ 87.
 • معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای خائفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  191- گیرنده: آقای آقا سید ضیاء روحانی رودسری ... 22/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  192- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی همایونشهری ... 25/شعبان/ 87.
  معرّف: آقای کروبی و آقای کیانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  193- گیرنده: آقای آقا شیخ علی خوئینی - نجف ... 1/رمضان/ 87.
  معرّف: آقای رضوانی خمینی و آقای قدیری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  194- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدحسن خیارجی ثقة الاسلام ... 16/رمضان/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید نصرالله مستنبط و آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  195- گیرنده: آقای آقا شیخ فیض الله دارائی - مروج الاحکام ... 23/رمضان/ 87.
  معرّف: آقای کریمی و آقای آقا شیخ محمود پناهنده.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  196- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالنبی سلیمانی - مروج الاحکام ... 10/شوال/ 87.
  معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  197- گیرنده: ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا مرتضی تهرانی (آقازاده مرحوم آقا شیخ عبدالعلی).
  ... 15/شوال/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: در حسبیات، نصف.
  198- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جزائری - خرم آباد ... 24/شوال/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
  حدود اختیارات: حسبیات، سهمین به قدر اعاشه و ایصال بقیه سهم امام.
 • 199- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مهدی نجفی - رفسنجان ... 3/ذی القعده/ 87.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
  200- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد مدرسی - یزد ... 5/ذی القعده/ 87.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی، آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
  201- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید مهدی روحانی قمی ... 9/ذی القعده/ 87.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال نصف سهمین.
  202- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدرضا محمودی گلپایگانی - شهریار.
  ... 13/ذی القعده/ 87.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: در حسبیات، صرف مابقی در مصارف شرعیه.
  203- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید احمد دعائی یزدی - یزد ... 14/ذی القعده/ 87.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس خاتمی.
  حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال بقیه از سهم.
  204- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدابراهیم بحرالعلومی خوانساری میرخانی - در نیروی هوائی.
  ... 16/ذی القعده/ 87.
  معرّف: می‌شناسم ایشان را.
  حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
  205- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میر سید محمد ابطحی سدهی - تهران ... 20/ذی القعده/ 87.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی شهادت دادکه جمعی مورد وثوق شهادت دادند.
  حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
  206- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد معصومی تهرانی ... 4/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای رضوانی، آقای حلیمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
 • 207- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسن نقوی ... 22/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبدالله تهرانی و آقای معصومی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  208- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمدحسین دانش - مسجدمیدان ژاله ... 24/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای آقا میرزا ابوالقاسم دانش.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  209- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمد حکمت گنابادی ... 24/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای مدنی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  210- گیرنده: ثقة الاسلام آقا رضا گلسرخی کاشانی ... 24/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای حلیمی و آقای مسعودی خمینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  211- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ رضا عندلیب ... (1) گیلانی ... 26/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای سید عبدالغنی اشکوری و آقای سید هادی موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  212- گیرنده: آقای ثقة الاسلام حاج میرزا محمد انواری یزدی ... 28/ذی الحجه/ 87.
  معرّف: آقای آقا سید عباس و آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  213- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید مهدی سبحانی قمی ... 3/محرم/ 88.
  معرّف: اخوان انصاری قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات به مقدار اعاشه از سهمین.
  214- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا یدالله خدائی - در شهر ری ... 4/محرم/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی، آقای انگجی، آقازاده مرحوم آقا سید مهدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  215- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج احمد نقیب زاده - در ماهان ... 4/محرم/ 88.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی و غیرهما.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  216- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسین برقعی قمی ... 7/محرم/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  217- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد فاضلی اشتهاردی ... 9/محرم/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  218- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید فضل الله زکی ... 11/محرم/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای سید حسین مطهری یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  219- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید جعفر قاضوی تهرانی ... 11/محرم/ 88.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
  220- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین هشترودی ... 12/محرم/ 88.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  221- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جعفر حسینی یزدی - قم ... 15/محرم/ 88.
  معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به موارد مقرره.
  222- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی رضائی فومنی (2).
  معرّف: آقای کیانی، آقای میر عبدالعظیمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  223- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید محمد موسوی خوئی - در خوی ... 20/محرم/ 88.
  معرّف: آقای حاج سید علی انگجی و مصطفی.

 • حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  224- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا صدیقی قزوینی - تهران ... 20/محرم/ 88.
  معرّف: آقا سید موسی زرآبادی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
  225- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدحسین واسعی قائنی - تهران ... 25/محرم/ 88.
  معرّف: آقای سید محمد قائنی و اجازه از علماء اعلام.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
  226- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عیسی محقق خراسانی ... 3/صفر/ 88.
  معرّف: آقای سید محمد هاشمی، آقای سید مرتضی فیروزآبادی وبعضی دیگر.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه و ایصال مازاد به علماء.
  227- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی حجازی شهرضائی ... 11/صفر/ 88.
  معرّف: آقای شیخ رمضانعلی و شیخ محمدباقر اصفهانی.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
  228- گیرنده: مروج الاحکام شیخ علی اصغر فقیهی خیارجی - قزوین ... 11/صفر/ 88.
  معرّف: اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: اعاشه، ایصال بقیه.
  229- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسینعلی محمدی ... 11/صفر/ 88.
  معرّف: آقای شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ حسن یزدانی.
  حدود اختیارات: کسر معاش.
  230- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ مهدی صحافی راوندی - کاشان ... 11/صفر/ 88.
  معرّف: آقای مسلمی و آقای مدنی کاشانی.
  حدود اختیارات: کسر معاش و ایصال مابقی.
  231- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید احمد تهرانی - تهران ... 13/صفر/ 88.
  معرّف: آقای آقا نظام قمشه‌ای، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: ایصال نصف، حسبیات.
 • 232- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد حسین معصومی اشکوری - گیلان ... (1).
  ... 18/صفر/ 88.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث و شاید حسبیات.
  233- گیرنده: حجة الاسلام آقای سید محمد نجفی آیة الله زاده اصفهانی ... 20/صفر/ 88.
  معرّف: ... (2).
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  234- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ذبیح الله مطهری - چالوس ... 25/صفر/ 88.
  معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  235- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسن جعفری- کنگ شهر بابک ... 28/صفر/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد یزدی.
  حدود اختیارات: حسبیات نصف.
  236- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسین زرندی - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  237- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدصادق کریمیان - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مابقی.
  238- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسین حجت - قم ... 5/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  239- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ مهدی کروبی ... 5/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: می‌شناسم.

 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  240- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر مسعودی خمینی ... 5/ربیع الاول/ 88 ..
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث (نسخه ثانیه).
  241- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمد رحمتی سیرجانی ... 9/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: نوشته جمعی از علما، امضای اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  242- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عباسعلی دانشمند - آبادان ... 12/ربیع الاول/ 88 ..
  معرّف: آقای قائمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  243- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید مهدی میر شریفی گلپایگانی - تهران ... 12/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقای شیخ محمد مظفری و آقای شیخ عبدالخالق قزوینی و آقای شیخ محمد ایازی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  244- آقای آقا شیخ محمد رضا محامی مشهدی اجازه دارند. (1).
  245- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ غلامرضا کریمی یزدی ... 13/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای شیخ علی اصغر مسلمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  246- گیرنده: ثقة الاسلام حاج آقا کمال فقیه ایمانی ... 14/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسن صافی، آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  247- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسین موسوی - اطراف خمین ... 17/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: نقل آقای ابوطالبی از جمعی، امضای اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  248- گیرنده: ثقة الاسلام آقای میرزا محمدعلی عالمی - سمنان ... 19/ربیع الاول/ 88.

 • معرّف: آقایان شیخ عبدالحسین منصوریان شیخ محمدتقی نصیری سمنانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از مصرف.
  249- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علی یمان زکی - یزد ... 21/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقایان آقا سید عباس یزدی و آقا سید حسین مطهری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  250- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالغنی حسینی اشکوری ... 28/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: آقایان آقا سید مجتبی رودباری و آقا شیخ عبدالله خالقی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد و نصف سادات.
  251- گیرنده: حجت الاسلام آقای آقا میرزا صدرالدین حائری - شیراز ... 29/ربیع الاول/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  252- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی احمد گوشه‌ای بروجردی ... 2/ربیع الثانی/ 88 ..
  معرّف: آقای ستاری و آقای آقا شیخ محمدحسین زمانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  253- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمدظفر عرفانی افغانی ... 6/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  254- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا عبدالله شهیدی قزوینی ... 7/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای حاج میرزا قوام بشنوئی و آقای آقا شیخ محمد مظفری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  255- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابوالحسن حکمی - ساوه ... 8/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی و آقای مطهری ساوه‌ای.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  256- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد عبائی خراسانی ... 15/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید محمدتقی بختیاری، آقای آقا سید مجید ایروانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
 • 257- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مهدی پیش نمازی - ساری ... 18/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای کریمی، آقای آقا شیخ محمود محقق.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  258- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میر سید حسن احمدی اصفهانی - داماد مرحوم شاه آبادی.
  ... 19/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی و نیز می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  259- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا ضیاء الدین استرآبادی - تهران ... ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  260- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا مدرسی یزدی ... 23/ربیع الثانی/ 88 ..
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  261- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا کشفی تهرانی ... 23/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  262- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمود عابدی - خلخال ... 23/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  263- گیرنده: حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل جاپلقی - تهران.
  ... 26/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  264- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مصطفی کشمیری صفوی - کشمیر بدٌ گام شریعت آباد (1).
  ... 29/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید محمد مختارشاهی و آقا شیخ حسین کشمیری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • 265- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدباقر کشمیری - کشمیر ... 29/ربیع الثانی/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج شیخ حسین کشمیری و آقای مختارشاهی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
  266- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین افقهی برداری - سبزوار.
  ... 1/جمادی الاول/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری و آقازاده ایشان.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
  267- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علاء الدین علوی طالقانی ... 14/جمادی الاول/ 88.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  268- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی اوسطی تهرانی ... 14/جمادی الاول/ 88.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و آقای بُدَلا قمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، معاش (در حاشیه اجازه آقای زنجانی قم اجازه دادم).
  269- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامعلی کماری - تهران ... سلخ/ جمادی الاول/ 88 (1).
  معرّف: آقای آقا میرزا علی غروی تبریزی و معروف هست.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف ایصال.
  270- گیرنده: عمادالاسلام آقای آقا شیخ حسین حسین پور - مشهد ... 24/جمادی الثانی/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای شیخ محمدحسین جعفری کاشمری.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
  271- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی ... 24/جمادی الثانی/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: وکیل در قم هستند.
  272- گیرنده: ثقة الاسلام اسلام آقای حاج شیخ مصطفی فتاحی - تهران ... 24/جمادی الثانی/ 88.
  معرّف: آقای جلالی خمینی و پسر حاج سیف الله.
  حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.

 • 273- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم صادقی - مازندران ... 6/رجب/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدتقی متقی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  274- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید محسن احمدی - آبادان ... 14/رجب/ 88.
  معرّف: آقای راستی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
  275- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ محمدرضا کاظمی - کرمانشاه ... 25/رجب/ 88.
  معرّف: آقای مدنی، آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  276- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ هادی قدس ... 24/رجب/ 88.
  معرّف: آقای لاهوتی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  277- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید موسی بنی طبا ... 28/رجب/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید محمدحسین طباطبائی بروجردی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  278- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ قدرت الله صادقی ... 29/رجب/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبدالعلی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  279- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حاج آقا رضا بنی طبا ... شهر رجب.
  معرّف: جمعی، منهم: آقای رسولی، آقای آقا شیخ محمود خادمی.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  280- گیرنده: آقای حاج سید یدالله شربیانی ... سلخ (1).
  معرّف: آقای جلالی خمینی و آقای انتشاری.
  حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
  281- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ یوسف احمدی همدانی - ایشان در قروه همدان هستند.

 • ... 2/شعبان/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  282- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ناصرعلی پاکستانی - در کویته پاکستان هستند.
  ... 3/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ عبداللطیف مولوی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات، بعد از خرج ایصال به محال مقرره.
  283- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل موسوی ... 4/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی و آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی.
  حدود اختیارات: تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
  284- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید حسن فاضل افغانی ... 7/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای مدرس افغانی و آقای فیاض افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
  285- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید محسن - نواحی بلخ ... 7/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای توسلی افغانی و آقای مدرس.
  حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
  286- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید یوسف کشمیری صفوی - در کشمیر (از علمای محترم.
  کشمیرند، آدرس: کشمیر، بدٌگام شریعت آباد) ... 10/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی و بعضی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیات و نصف.
  287- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مظفری ... 10/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  288- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد کیانی نژاد - قم ... 10/شعبان/ 88.
  معرّف: دو نفر از اهل محل ایشان و ... (1).

 • حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  289- گیرنده: آقای حاج سید محمدحسین مصباح خراسانی - از ائمه جماعت مشهد.
  ... 11/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  290- گیرنده: ثقة الاسلام الواعظین آقای حاج آقا علی معتضدالواعظین ... 17/شعبان/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  291- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا میرزا محسن تهرانی خراسانی (آقازاده آقای حاج شیخ ابوالفضل).
  ... 14/شعبان/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
  292- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا رضا مقدسی محلاتی ... 16/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای آقا طه مقدسی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
  293- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا باقرآقا بستان آبادی - تبریز ... 18/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای توحیدی و آقای نخجوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  294- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین رجبی - در قم ... 18/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی پناه و آقای آقا شیخ محمد مؤمن.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  295- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین محمدی بجنوردی ... 21/شعبان/ 88.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • 296- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالمجید ایروانی - قم ... 21/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای حاج آقا مجتبی تهرانی، ایشان را می‌شناسم، نیز آقای آقا سید کمال موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  297- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مرتضی فهیم کرمانی - قم ... 21/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید کمال موسوی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
  298- گیرنده: حجة الاسلام آقای فقیه قمی - قم ... 24/شعبان/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  299- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن صحفی - قم ... 24/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای سید مهدی صحفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  300- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی شرعی - قم ... 24/شعبان/ 88.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  301- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر طوبائی ... شعبان/ 88.
  معرّف: آقای سید کمال الدین موسوی و آقای سید منیرالدین.
  حدود اختیارات: حسبیات.
  302- گیرنده: ثقة الاسلام آقاسید محمود موسوی - صاحب فهرست کتب اربعه ... 27/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای صافی اصفهانی و آقای آقا شیخ غلامرضا باقریان.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  303- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمود مجتهدی سیستانی (اخوی آقای آقا سید علی و در.
  مشهد هستند) ... 28/شعبان/ 88.
  معرّف: آقای آقا سید علی سیستانی و آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.

 • 304- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید عبدالعظیم گرگانی - در مینودشت گرگان است.
  ... 6/رمضان/ 88.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای آقا شیخ مرتضی اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  305- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اصغر ریزی اصفهانی ... 9/رمضان/ 88.
  معرّف: آقای حاج شیخ محمدباقر نطنزی - آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  306- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ غلامرضا رحمانی همدانی ... 19/رمضان/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
  307- گیرنده: آقای حاج سید علی رئیسی - گرگان ... 2/شوال/ 88.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
  308- گیرنده: جناب مشهدی سیف الله تولائی ابرقوئی ... 5/شوال/ 88.
  معرّف: جمعی از اهالی محل خودشان.
  حدود اختیارات: مجازند در تصفیه حساب و اخذ و ایصال و دریافت قبض.
  309- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ زین العابدین ثقفی - مشهد ... 5/شوال/ 88.
  معرّف: آقایان اشرفی‌ها و آقای ملایری.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال بقیه.
  310- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عباس میریونسی ... 14/شوال/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال بقیه.
  311- گیرنده: آقای حاج نوروزعلی نوروزی هراتی بازارسلطانی تهران، طبقه دوم، حجره حاج مهدی.
  یاوری (تلفن 50662) ... 19/شوال/ 88.
  معرّف: آقای واعظی و آقای ... (1).

 • حدود اختیارات: وکیل اخذ و ایصال.
  312- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدجواد ممجّد ... 20/شوال/ 88.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم میرعبدالعظیمی و آقای حاج آقا مجتبی رودباری.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  313- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی رضا ممجّد ... 20/شوال/ 88.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  314- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی غیاثی- قم (در حومه آمل مازندران می‌رود).
  ... 21/شوال/ 88.
  معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
  315- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد حیدری- یزد ... 27/شوال/ 88.
  معرّف: آقای وزیری یزدی، آقای آقا سید عباس خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه نصف (لفظاً اجازه وسیع دارد).
  316- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید رضا مقدسی محلاتی ... 11/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای آقا طه و آقای روحانی و آقای توسلی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم سادات و برای کسری سهم امام و ایصال باقی.
  317- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالخالق اصفهانی ... 20/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله و آقای خسروشاهی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
  318- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ حسین کرمانی ... 20/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
  319- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسن موسوی نائینی ... 23/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای سید جلال یزدی، آقای حاج سید حسین فاطمی نائینی.
 • حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال مازاد.
  320- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیات امضای اجازه مرحوم سید (2) و غیره.
  321- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید جعفر میردامادی ... 25/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و آقای صادقی.
  حدود اختیارات: ایصال نصف سهم سادات و دوثلث سهم مبارک.
  322- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمود بیانی ... 25/ذی القعده/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: ایصال مازاد.
  323- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید علی بهشتی - ساکن شاه آباد غرب ... 26/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای ستاری، آقای آقا شیخ ابراهیم بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
  324- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی محمد نجات - ساکن سمنان ... 26/ذی القعده/ 88.
  معرّف: آقای سبزواری و آقای آقا شیخ حسن نمازی شاهرودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
  325- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسن حبیب اللهی - خمین ... 4/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای پسندیده.
  حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه.
  326- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمد کوثری - خیابان شکوفه میدان ژاله.
  ... 5/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای اشراقی.
  حدود اختیارات: دوثلث و حسبیه.
  327- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی نقی فرائی زنجانی - در قم هستند ... 13/ذی الحجه/ 88.

 • معرّف: آقا شیخ قربانعلی ذوالقدر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال زائد.
  328- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد عبدالوهابی ... 13/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  329- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مقدسی ... 13/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای آقا طه مقدسی و آقای روحانی محلاتی - علی المحکی ظاهراً.
  حدود اختیارات: نقل احادیث و ایصال مازاد.
  330- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدجواد موسوی ... 15/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای صادقی و آقای حسینی انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  331- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید نصرالله دیباجی ... 17/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای حاج سید احمد دیباجی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  332- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید علی نقی حسینی قزوینی - در قم هستند ... 21/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  333- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی نحوی رامسری - درقم هستند ... 21/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  334- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی مطهری خراسانی. درتهران هستند ... ذی الحجه/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  335- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامحسین اشراقی ... 27/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای آقا مجتبی رودباری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
 • 336- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا تهرانی - مشهد مشرف هستند.
  ... 28/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
  337- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدحسن گنابادی ... 29/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای صادقی، آقای غلامی.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال مازاد و رد به محل مقرر.
  338- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر صدرزاده خراسانی ... 29/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  339- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ غلامحسین محمدی خمینی ... 29/ذی الحجه/ 88 ..
  معرّف: آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  340- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر صدیقین - اصفهان ... 30/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  341- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد ناصریان آرانی - قم ... 30/ذی الحجه/ 88.
  معرّف: آقایان آقا میرزا حسین نوری و آقا محمد فاضل.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  342- گیرنده: مروج الاحکام آقای سیداحمدحسینی درتهران، نزدیک مسجد قائمیه ... 2/محرم/ 89.
  معرّف: آقای سعیدی خراسانی و سفارش آقای طالقانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  343- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالکریم اردبیلی - در تهران مقیم است ... 2/محرم/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  344- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید محمدحسین رئیس بکولنگی - در افغانستان.
  ... 4/محرم/ 89.
  معرّف: مورد وثوق هستند.
 • حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  345- گیرنده: جناب آقای حاج محمدمهدی فضل مشهدی - تهران سرای حاج ملاعلی.
  ... 5/محرم/ 89.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: ایشان در تهران وکیل هستند برای اخذ وجوه.
  346- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید محمدرضا بهشتی نژاد ... 5/محرم/ 89.
  معرّف: آقای حاج سید جلال طاهری، آقای حاج سید محمد.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف سادات ثلثین امام.
  347- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ رمضان زمانی نجف آبادی - در شهرری هستند ... 5/محرم/ 89.
  معرّف: آقای غیوری، آقای زمانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  348- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد اشرفی اصفهانی ... 8/محرم/ 89.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله، آقای حاج شیخ عبدالجواد.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
  349- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمود ملکی ... 8/محرم/ 89.
  معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله از قول آقای حاج شیخ عبدالجواد.
  حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
  350- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید محمدباقر مبلغ ... 11/محرم/ 89.
  معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ یحیی انصاری.
  حدود اختیارات: حسبیات.
  351- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ عبد الرحیم ربانی ... 13/محرم/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، مجاز در صرف هستند.
  352- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جلیل نجفی یزدی ... 19/محرم/ 89.
  معرّف: آقای حاج شیخ جواد کربلائی و آقای خاتمی.

 • حدود اختیارات: حسبیات، اعاشه.
  353- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ یعقوب واعظی - از مدرسین مشهد و امام جماعت.
  ... 23/محرم/ 89.
  معرّف: آقایان اخوان اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  354- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ نورالدین واعظی ... 25/محرم/ 89.
  معرّف: آقای خاتمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  355- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا کمال مرتضوی - از ائمه جماعت تهران ... 26/محرم/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  356- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید نورالدین ابهری - امام جماعت در تهران (پسر آقای ابهری).
  ... 27/محرم/ 89.
  معرّف: آقای ابهری و آقای صادقی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  357- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد لشکری ... 5/صفر/ 89.
  معرّف: آقای حاج آقا بزرگ علوی قزوینی، آقای باریک بین.
  حدود اختیارات: تصفیه حساب مؤمنین و ایصال نصف.
  358- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدهادی شریعت افغانی ... 7/صفر/ 89.
  معرّف: آقایان مسلمی و دعائی.
  حدود اختیارات: حسبیات و نصف سهم.
  359- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدابراهیم خلیلی افغانی ... 7/صفر/ 89.
  معرّف: آقایان مدرس، و فیاض افغانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به حوزه‌ها.
  360- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقاشیخ ابراهیم ربانی - دربیرجند امام جماعت ومدرس ... 9/صفر/ 89.
  معرّف: آقایان مسلمی و آقا شیخ یوسف جعفرزاده و آقا شیخ علی قزوینی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
 • 361- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عباس عباس نژاد بیرجندی ... 12/صفر/ 89.
  معرّف: آقای شاه آبادی، آقای اشرفی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  362- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عبدالله شفیعی ... 12/صفر/ 89.
  معرّف: آقای حاج سید اسدالله اشکوری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  363- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی ... 23/صفر/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  364- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد موسوی نیشابوری ... 27/صفر/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ حسین انصاری خراسانی، آقای مروی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  365- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر ناصری دولت آبادی ... 27/صفر/ 89.
  معرّف: اجازات علما، و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  366- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ ابوالقاسم مدبّری یزدی ... 28/صفر/ 89.
  معرّف: آقای آقا سید عباس، آقای آقا سید جواد حیدری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  367- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی امامی سدهی ... 28/صفر/ 89.
  معرّف: آقای مهدوی اصفهانی و آقای سلطانی بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  368- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی مقدسی ... 29/صفر/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد حسین کوشکی، حاج شیخ حمزه.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
  369- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسن مدرسی - در تهران (پسر مرحوم سید ابوالقاسم یزدی).
  ... 6/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: آقازاده‌های مرحوم حاج سید یحیی یزدی.
 • حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  370- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن اسماعیلیان نجف آبادی ... 8/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: آقای کیانی و آقای باقری.
  حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
  371- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حسن نمازی خراسانی ... 11/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  372- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا مرتضی مهدوی (اخوی آقای مهدوی اصفهانی).
  ... 18/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  373- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدتقی بختیاری ... 18/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  374- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج آقا رضا مهدوی (اخوی آقای مهدوی).
  ... 20/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: آقای ... (1).
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف سادات، دوثلث امام.
  375- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدعلی حسینی تهرانی لاله زاری ... 22/ربیع الاول/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  376- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی - شاهرود ... 8/ربیع الثانی/ 89.
  معرّف: ... (2).
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف ایصال.

 • 377- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیداسماعیل سجادی تبریزی - درتهران، مسجد نزدیک امام زاده زید.
  ... 10/ربیع الثانی/ 89.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث ایصال.
  378- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا سعیدی خراسانی - تهران، شهباز، غیاثی، مسجد امام.
  هفتم ... 18/ربیع الثانی/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
  379- گیرنده: سلالة السادات حاج سید کاظم صمدانی تبریزی ... 23/ربیع الثانی/ 89.
  معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه - قمیان.
  حدود اختیارات: برای اعاشه.
  380- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابراهیم حجازی خراسانی ... 2/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال دوثلث.
  381- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ ابراهیم قزوینی - تهران ... 2/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای حاج سید مرتضی و حاج سید محسن خلخالیان.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  382- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عباس مرندی - تهران ... 2/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای رسولی و آقای حاج سید محسن خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  383- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید احمد حمیدی ... 16/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای شیخ عبد الحسین و آقای شیخ محمدتقی خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به قدر اعاشه.
  384- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد نجفی ... 20/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقایان قوچانیان، پدر و پسر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلث.
  385- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید باقر موسوی ... 23/جمادی الاول/ 89.
 • معرّف: آقای آقا شیخ ابوالقاسم روحانی، آقای آقا سید محمد جاجرمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، اعاشه و ایصال مازاد.
  386- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ یدالله پورهادی نجف آبادی - در اهواز ساکن است.
  ... 26/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  387- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید ابوالفضل سجادی - قم ... 27/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای شیخ محمد تقی ستوده و آقای مؤمن.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  388- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اکبرفیروزکوهی - درفیروزکوه ... 28/جمادی الاول/ 89.
  معرّف: آقای فکور، آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  389- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدی زاده - نجف آبادی است.
  ... غرّه/ جمادی الثانی/ 89.
  معرّف: آقای عرفانیان و آقای جودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
  390- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ رمضانعلی معلمی - مازندران ... 12/جمادی الثانی/ 89.
  معرّف: آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
  391- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ مسلم داراب اردبیلی ... 12/جمادی الثانی/ 89.
  معرّف: آقای حاج سید کاظم سرابی، آقای آقا شیخ شفیع جودی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
  392- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسین ابطحی گلپایگانی - در تهران است.
  ... 19/جمادی الثانی/ 89.
  معرّف: آقای بطحائی گلپایگانی، و یک نفر دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  393- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ جعفر مهاجرانی همدانی ... 29/جمادی الثانی/ 89.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
 • حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار مصرف.
  394- گیرنده: مروج الاحکام سید اسدالله موسوی خراسانی ... 5/رجب/ 89.
  معرّف: آقای سید احمد نجفی.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
  395- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدتقی داودی شاهرودی ... 21/رجب/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: نصف.
  396- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید نورالدین طاهری شیرازی ... غرّه/ شعبان/ 89.
  معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  397- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید حسین بدلاء قمی ... 2/شعبان/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: امضای اجازه مرحوم آقا سید عبدالهادی - رحمه الله.
  398- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین مهدوی اردکانی - اصفهان ... 7/شعبان/ 89.
  معرّف: آقای صافی و آقایان مرعشیان.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  399- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدباقر درچه‌ای ... 22/شعبان/ 89.
  معرّف: آقای سید احمد موسوی جزینی، آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  400- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسینعلی داوری اصفهانی ... 24/شعبان/ 89.
  معرّف: آقای خادمی اصفهانی، آقای مهدوی اصفهانی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  401- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید احمد ممقانی - تهران ... 26/شعبان/ 89.
  معرّف: می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  402- گیرنده: عمدة الاسلام آقای سید علی مهری (داماد آقای مهری کویت) ... 26/شعبان/ 89.
  معرّف: آقای آقا میرزا احمد و آقای آقا شیخ محمدجواد دشتیان.
 • حدود اختیارات: مقدار اعاشه.
  403- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین حق شناس ... 8/صیام/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدجواد دشتی و آقای رضوانی خمینی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  404- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد امینی خراسانی - در اطراف خراسان ... 9/صیام/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ مهدی مروارید و آقای حکیمی خراسانی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  405- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدکاظم حبیب اللهی جهرمی - در سنندج هستند.
  ... 21/صیام/ 89.
  معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی و آقای آقا شیخ حسین شب زنده دار.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  406- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی ... 29/صیام/ 89.
  معرّف: آقای صافی، آقای آقا شیخ محمد غروی.
  حدود اختیارات: ثلث حسبیه.
  407- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید کاظم سجادی مهری ... 7/شوال/ 89.
  معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی، آقایان اخوان و آقای آقا شیخ.
  احمد دشتی.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  408- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید هاشم مهری - خرمشهر ... 10/شوال/ 89.
  معرّف: آقای حاج شیخ عباس دشتی، و آقای حاج شیخ محمود بیانی.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
  409- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ محسن محسنی - در تهران ... 10/شوال/ 89.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبد الرزّاق قاینی و آقای حاج سید احمد شهرستانی.
  حدود اختیارات: زائد و حسبیه.
  410- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابراهیم اعرافی شودکی یزدی ... 13/شوال/ 89.
 • معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای شیخ احمد وحیدی یزدی.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  411- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ احمد مطهری ساوجی ... 8/ذی القعده/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  412- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید نورالدین اشکوری - کاظمین ... 20/ذی القعده/ 89.
  معرّف: آقای حلیمی، آقای رودباری.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  413- گیرنده: ثقة الاسلام سید اسدالله میبدی ... 26/ذی القعده/ 89.
  معرّف: آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: اخذ و ایصال.
  414- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ابراهیم حائری - پاکستان می‌رود ... سلخ/ ذی القعده/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمدهادی معرفت و آقای میرزا احمد معرفت.
  حدود اختیارات: حسبیه و مقدار معاش.
  415- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی - آبادان ... غرّه/ ذی الحجه/ 89.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه و نصف.
  416- گیرنده: مروج الاحکام شیخ حسین یزدی اصفهانی ... 4/ذی الحجه/ 89.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
  417- گیرنده: مروج الاحکام حاج آقا حسین درچه‌ای ... 5/ذی الحجه/ 89.
  معرّف: آقای منتظری و آقای سعیدی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  418- گیرنده: مروج الاحکام سید علی اکبر میرابوطالبی - تنکابن ... 5/ذی الحجه/ 89.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  419- گیرنده: مروج الاحکام شیخ یوسف قزوینی ... 5/ذی الحجه/ 89.
 • معرّف: آقای سبحانی تبریزی و آقای صالحی نجف آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  420- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین ایمانی شاهرودی - مشهد - امام جماعت در مشهد.
  ... 6/ذی الحجه/ 89.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی، آقای شیخ ابوالقاسم روحانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  421- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عباس یزدی - در کرج ... 19/ذی الحجه/ 89.
  معرّف: آقای سید عباس یزدی، آقای رضوانی، آقای کریمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  422- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد مدرسی یزدی - در یزد هستند ... 8/محرم/ 90.
  معرّف: آقای حائری، مرحوم آقای داماد (اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد).
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
  423- گیرنده: سید الاعلام سید محمدتقی حکیم - در شمیران، در نیاوران هستند ... 16/محرم/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج سید جعفر جزایری.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
  424- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عباس حجتی خراسانی - اطراف مشهد هستند ... 18/محرم/ 90.
  معرّف: آقای حکیمی خراسانی، آقای شیخ مهدی مروارید خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  425- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمد رکّعی رضائیه‌ای - در قم هستند ... 18/محرم/ 90.
  معرّف: آقای منتظری.
  حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
  426- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ غلامحسین غفاری - منطقه پاکستان غربی ... 28/محرم/ 90.
  معرّف: آقای راستی و آقای متقی.
  حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
  427- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ شکرالله رضائی ... 4/صفر/ 90.
  معرّف: آقای خرسان و پسر ایشان.
 • حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش.
  428- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد حسین بهجتی اردکانی ... 8/صفر/ 90.
  معرّف: آقای فکور و نیز معروف هست.
  حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش و ایصال بقیه.
  429- گیرنده: آقای جلیلی کرمانشاهی ... 15/صفر/ 90.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: به اهالی کرمانشاه و حوالی اجازه داده شد به ایشان بدهند و نصف را ایشان.
  رسانند و قبض بگیرند.
  430- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید طاهر مرتضوی اصفهانی ... 28/صفر/ 90.
  معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی وآقای آقا شیخ احمد جنتی.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
  431- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی - در کرمانشاه هستند.
  ... 28/صفر/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
  432- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نصرت الله انصاری قزوینی ... 29/صفر/ 90.
  معرّف: آقای صانعی و آقای باریک بین.
  حدود اختیارات: به قدر معاش و ایصال زائد.
  433- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید علی موسوی قزوینی - در گرمسار هستند ... 2/ربیع الاول/ 90.
  معرّف: آقای لاهوتی.
  حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
  434- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوالقاسم روحانی خراسانی - به مشهد می‌روند.
  ... 19/ربیع الاول/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی و مصطفی.
  حدود اختیارات: حسبیه و نصف.

 • 435- گیرنده: ثقة الاسلام سید فخرالدین فیض دزفولی.
  معرّف: ... (1).
  حدود اختیارات: اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد.
  436- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدعلی ربانی ... 22/ربیع الاول/ 90.
  معرّف: آقای صافی، آقای شیخ غلامرضا باقریان.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
  437- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدحسین شریف نژاد ... 22/ربیع الاول/ 90.
  معرّف: آقای کریمی، آقای حاج شیخ عبدالله دارابی.
  حدود اختیارات: حسبیه، و ایصال دوثلث.
  438- گیرنده: مروج الاحکام سید جواد حسینی ... 22/ربیع الاول/ 90.
  معرّف: آقای کریمی، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
  439- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ مرادعلی بختیاری - در سیستان هستند ... 3/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای ... (2).
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
  440- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین جوادی ... 7/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ حسین نوری- قم.
  حدود اختیارات: به قدر اعاشه.
  441- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید ابوالفضل خلخالی - در رشت مقیم است ... 8/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای آقاشیخ صادق خلخالی و آقای حاج آقا تقی خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دو ثلث.
  442- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد هاشمی ... ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی، امضای اجازه مرحوم آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.

 • 443- گیرنده: مروج الاحکام شیخ موسی روحانی جامی - جام مجاور افغان ... 13/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  444- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبداللطیف سمامی تنکابنی - رامسر ... 15/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  445- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالخالق دشتی - در گناوه ساکن ... 17/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقایان راستی و ستاری.
  حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
  446- گیرنده: آقای سید ابوطالب نظری زاده - تاجر شیراز ... 19/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال هستند.
  447- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ موسی چشمه ایلخی - در جام هستند، مجاور افغانستان.
  ... 23/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی و اجازه مرقوم آقای حکیم.
  حدود اختیارات: ... (1).
  448- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید محمدتقی حسینی سیستانی ... 25/ربیع الثانی/ 90.
  معرّف: آقای عرفانیان و آقای شیخ محمود بیانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و صرف نصف.
  449- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالحسین علامه لاهیجی ... 2/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای رودباری، آقای خائفی.
  حدود اختیارات: امضای اجازه جمعی از علماء.
  450- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین اختری ... 3/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای رحمانی و آقای رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.

 • 451- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی اکبر شمس آبادی ... 3/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای متقی و آقای شریعتی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  452- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عزالدین امام زنجانی ... 3/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  453- گیرنده: آقای حاج علی مراد عباسی ... 3/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای منتظری گفته‌اند: پنج نفر ایشان را توثیق کرده‌اند.
  حدود اختیارات: وکیل هستند در کازرون و حوالی و مجازند ثلث را اجازه دهند.
  454- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر ضیاء الدین کراماتی ... 13/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای سید محمد تقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
  455- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر مهدی کراماتی ... 13/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای سید محمدتقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال سه ربع.
  456- گیرنده: مروج الاحکام سید شمس الدین شجاعی - در فریمان هستند ... 13/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه.
  457- گیرنده: سید الاعلام حاج سید محمد لواسانی - در مدینه ... 15/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقای ستاری و یکی دیگر.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  458- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نجفعلی اردبیلی ... 17/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  459- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ هادی روحانی ... 18/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقایان کریمی و حاج شیخ اسدالله ربانی مازندرانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
 • 460- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین مناقب ... 22/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقایان مسلمی و رضوانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  461- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی آقا محمودی - در شیراز خطیب و مدرس است.
  ... 24/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: آقایان سید منیرالدین، آقا شیخ حبیب الله و یوسفی شیرازیون.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  462- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی ... 30/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  463- گیرنده: حجة الاسلام آقا شیخ محمد کفعمی خراسانی ... 30/جمادی الاول/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  464- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی قاسمی مهری - در شیرازهستند ... 5/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی، اجازه از مرحومین آقای شیرازی و حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلث.
  465- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالله معلم شوشتری ... 10/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
  حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
  466- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید ابوطالب داودی شوشتری ... 10/جمادی الثانی/ 90 ..
  معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
  حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
  467- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید میرزا حسن صالحی - در مشهد مدرس معتبری هستند.
  ... 12/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی نقل از جمعی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  468- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین آیة اللهی ... 21/جمادی الثانی/ 90.
 • معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
  469- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج محمد حسن طهیری ... 21/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  470- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا ابوالقاسم آشتیانی ... 21/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  471- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی سهرابی- در خمین ... 24/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای پسندیده، و نیز می‌شناسم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
  472- گیرنده: مروج الاحکام شیخ عباس عابدینی- تفت یزد ... 23/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای خاتمی و اجازه آقای شاهرودی.
  حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
  473- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی ... 27/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای لواسانی نوشته‌اند معروف به خوبی است.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  474- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوطالب اسلامی ... 27/جمادی الثانی/ 90.
  معرّف: آقای متقی و آقای عالمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  475- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ عبدالصمد مینا ... 5/رجب/ 90.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمود قوچانی، آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
  476- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا مجدالدین محلاتی ... 5/رجب/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
 • 477- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی اکبر حسنی ... 8/رجب/ 90.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  478- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدرضا رحیمی اصفهانی ... 8/رجب/ 90.
  معرّف: آقای حاج شیخ عبدالجواد و آقای آقا شیخ ابوالفضل خونساری.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  479- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی انصاری ... 8/رجب/ 90.
  معرّف: آقای سید محمدعلی روحانی، آقای آقا شیخ احمد منتظری، آقای حجت.
  حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
  480- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ جلال آیة اللهی یزدی ... 9/رجب/ 90.
  معرّف: آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  481- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عبدالله ضیائی - آستانه اشرفیه ... 12/رجب/ 90.
  معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
  حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
  482- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم شریعتی بهبهانی ... 29/رجب/ 90.
  معرّف: آقای شیخ محمدحسن مدرس، سید نصرالله آیتی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  483- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی ... 30/رجب/ 90.
  معرّف: آقای حلیمی و آقای خاتمی.
  حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
  484- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی حسینی مدنی مهری ... 6/شعبان/ 90.
  معرّف: آقای آقا شیخ احمد دشتی، اجازه آقای حکیم امضا شد.
  حدود اختیارات: به مقدار اعاشه و حسبیات.
  485- گیرنده: عمادالاعلام سید ابوتراب حسینی افغانی - در قلعه لوشا ... (1) ... 10/شعبان/ 90.

 • معرّف: آقای سید عبدالحمید و آقای سید سجاد افغانیان.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
  486- گیرنده: مروج الاحکام شیخ احمد حسین عالمی - در گرگان ... 10/شعبان/ 90.
  معرّف: آقای آقا شیخ علی محمد آخوندی، محقق.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
  487- گیرنده: الفاضل آقا شیخ عبدالزهرا - در اهواز است ... 10/شعبان/ 90.
  معرّف: اجازه مرحوم آقای شاهرودی امضا شد.
  حدود اختیارات: و مجاز در اخذ حقوق است.
  488- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ علی شفقی طالقانی ... 13/شعبان/ 90.
  معرّف: اجازه آقای خوانساری امضا شد.
  حدود اختیارات: ... (1).
  489- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا محمد امامی کاشانی - در ایران ... 16/شعبان/ 90.
  معرّف: آقای توسلی محلاتی، آقای آقا شیخ غلامرضا کنی.
  حدود اختیارات: ...
  490- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید علی توسلی افغانی - در ایران است ... 17/شعبان/ 90.
  معرّف: آقای سجادی، آقای شیخ حیدرعلی مدرس.
  حدود اختیارات: ...
  491- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل مهری ... 27/شعبان/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی و آقا مرتضی مهری.
  حدود اختیارات: مازاد را.
  492- گیرنده: ثقة الاسلام حاج میرزا علی کاتبی - در عراق ... 28/شعبان/ 90.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: ثلثان.
  493- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدکاظم ... صیام/ 90.
  معرّف: اجازه آقای حکیم و آقای نجفی.

 • حدود اختیارات: ...
  494- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمدباقر مدرسی - در یزد هستند ... 13/صیام/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: ثلثان.
  495- گیرنده: آقای حاج محمدحسن ایمانیه شیرازی ... شهر شوال.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: وکیل در شیراز و حوالی.
  496- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا حسن ثقفی ... 8/شوال/ 90.
  معرّف: معروف است.
  حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
  497- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین مؤمنی - دزفولی ... 13/شوال/ 90.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: ثلثین ایصال و حسبیه.
  498- گیرنده: آقای حاج جواد آشوری ... 16/شوال/ 90.
  معرّف: آقای جعفری اصفهانی.
  حدود اختیارات: در آمل هستند و وکیل اینجانب در اخذ و ایصال هستند.
  499- گیرنده: مروج الاحکام شیخ محمدحسین بن شیخ مرتضی رُخ شاد کرمانی - در کراچی.
  ... 22/شوال/ 90.
  معرّف: آقای مدنی، آقای راستی.
  حدود اختیارات: ... (1).
  500- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مرتضی حسینی مهری - در مهرو اطراف آن.
  ... 6/ذی القعده/ 90.
  معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای متقی.
  حدود اختیارات: ...

 • 501- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیدابوالفضل تبریزی - خیابان باغ شاه تهران ... 7/ذی القعده/ 90.
  معرّف: آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: ...
  502- گیرنده: مروج الاحکام سید ابوالفضل کاظمی - در شهرری هستند ... ذی القعده/ 90 ..
  معرّف: اجازه مرقوم آقای بروجردی و توثیق آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: ...
  503- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد موسوی کاشانی - در کاشان هستند ... 22/ذی القعده/ 90.
  معرّف: آقای شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای مسلمی.
  حدود اختیارات: ...
  504- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی ... 24/ذی القعده/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات و صرف ثلث.
  505- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد پاروی - در کهرلنگ ... 7/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: اجازه آقای حکیم.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  506- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی آقا خونساری ... 13/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
  507- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید علی آقا آتشی ... 13/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
  508- گیرنده: آقای محمدی مهدی زمان ... ذی الحجه/ 90.
  معرّف: وکالت مرحوم آقای بروجردی.
  حدود اختیارات: وکالت در کازرون، اخذ و ایصال و قبض رسید.
  509- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدرضا نجفی نیشابوری - در نیشابور ... 15/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: امضای اجازه آقای شاهرودی.
 • حدود اختیارات: ... (1).
  510- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ کاظم ملک افضلی ... 21/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: امضا اجازه آقایان.
  حدود اختیارات: ...
  511- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سیدابوطالب محمودی گلپایگانی - تهران، خیابان منیریه است.
  ... 21/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: آقای فرید گلپایگانی.
  حدود اختیارات: ثلث سهم و تمام سادات.
  512- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمدباقر محمدی (حاج آقا بزرگ) - در کنگاور هستند.
  ... 22/ذی الحجه/ 90.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: ثلث و حسبیات.
  513- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ ابوالحسن شیرازی - در خراسان هستند (داماد آقا شیخ علی محمد).
  ... 19/محرم/ 91.
  معرّف: آقای حکیمی و آقای مروارید خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  514- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین جزائری شیرازی - در شیراز امام جماعت.
  ... 24/محرم/ 91.
  معرّف: آقای علوی شیرازی و آقای دستغیب.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
  515- گیرنده: عمادالاعلام شیخ عبدالرحیم دهقانی خطیب - در کازرون است ... 24/محرم/ 91.
  معرّف: آقای محجوب و آقای شب زنده دار.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
  516- گیرنده: عمادالاعلام سید حسین ناصری زنجانی - در قم است ... 24/محرم/ 91.
  معرّف: آقای منتظری، آقای علی احمدی میانجی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.

 • 517- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم فیض گنابادی - درمشهد هستند (داماد مرحوم مقرر).
  ... 26/محرم/ 91.
  معرّف: آقای آقا شیخ محمد سبزواری.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  518- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ بیوک خاتمی زنجانی - امام جماعت در زنجان.
  ... 4/صفر/ 91.
  معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی، آقای شیخ موسی زنجانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثان.
  519- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حبیب الله مهمان نواز - در نیشابور مدرس محترم.
  ... 12/صفر/ 91.
  معرّف: آقای انصاری خراسانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  520- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ جواد میبدی - در سنقر امام جماعت و مدرسه دارد ..
  ... 12/صفر/ 91.
  معرّف: آقای آقا سید حسن طاهری و آقای خزعلی.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  521- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عبدالله باقری ... 19/صفر/ 91.
  معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد، موثِّق (1) آقای یزدانی.
  حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
  522- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی ... 23/ربیع الاول/ 91.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
  523- گیرنده: عمادالاعلام آقای حاج شیخ مهدی واعظی سبزواری ... 3/ربیع الثانی/ 91.
  معرّف: معروف هستند.
  حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال دوثلث.
  524- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمدصادق شریعتمداری ... 3/ربیع الثانی/ 91.
  معرّف: معروف هستند.

 • حدود اختیارات: اجازه اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
  525- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا زاهدی - در دولاب، مسجد سرآسیاب دولاب،مسجد حجت ... 7/رجب/ 91.
  معرّف: آقای اشراقی و آقای غروی تهرانی و آقای لواسانی.
  حدود اختیارات: سهم و ایصال دوثلث و حسبیات.
  526- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدحسین ابطحی ... 21/شعبان/ 91.
  معرّف: آقای مشکینی و بعض دیگر.
  حدود اختیارات: به مقدار مصرف و ایصال زائد.
  527- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید احمد احمدی مشهدی ... شهر صیام/ 91.
  معرّف: آقای خلخالی.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
  528- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید جمال الدین ملایری ... ذی القعده/ 91.
  معرّف: معروف، اجازه آقای شاهرودی امضا شد.
  حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
  529- گیرنده: جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی- در امریکا هستند ... ربیع الثانی/ 95.
  حدود اختیارات: و مجاز در خمس از سهم.
  530- گیرنده: حجة الاسلام جناب حاج محمدعلی نسابه - در داراب ... 26/جمادی الاول/ 95.
  معرّف: آقای حائری شیرازی و مکتوب آقای محلاتی.
  حدود اختیارات: مجازند در اخذ و صرف نصف.
  531- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی حائری - دلیجان ... 3/جمادی الثانی/ 98.
  معرّف: آقای آقا نجفی مرعشی، آقای روحانی محلاتی.
  حدود اختیارات: در اخذ و صرف در معاش و صرف نصف بقیه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>